Гутік Олег Володимирович

Посада: доцент кафедри алгебри, топології та основ математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент, ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-42-18

Електронна пошта: oleg.gutik@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Загальна топологія, топологічна алгебра, агебра.

Публікації

1. О. В. Гутик, Вложения топологических полугрупп, Математичні студії, 1994, вип. 3, С. 10-
14.
2. О. В. Гутік, Про вкладення топологічних напівгруп в прості, Звітна конференція УАД. 3-5
січня 1995р. Тези доповідей. Львів, УАД. 1995, С. 122.
3. О. В. Гутик, О вложении топологической полугруппы в простую линейно связную
топологическую полугруппу, Четверта міжнародна наукова конференція ім. акад.
М. Кравчука. Тези доповідей. Київ, 1995, С. 83.
4. О. В. Гутик, Об аналоге теорем Пономарёва и Франклина в категории топологических
полугрупп, П’ята міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука. Тези доповідей.
Київ, 1996, С. 112.
5. О. В. Гутік, Довільна топологічна напівгрупа топологічно ізоморфно вкладається в просту
лінійно зв’язну топологічну напівгрупу, Алгебра і топологія, збірник тематичних праць.
Львів, ЛДУ, 1996, С. 65-73.
6. О. В. Гутик, О структуре связки компактной инверсной полугруппы с открытыми
сдвигами, Математичні студії, 1996, вип. 6, С. 33-38.
7. О. В. Гутік, Вкладення топологічних інверсних напівгруп та структура їх в’язок з
обмеженнями на зсуви, Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-
мат. наук. Київ, 1996, 17 с.
8. О. В. Гутік, Про ослаблення топології прямої суми на напівгрупі Брака, Вісник Львівського
університету. Серія механіко-математична, 1997, вип.47, С. 17-21.
9. O. V. Gutik, On topological inverse semigroups with restrictions on translations, Міжнародна
алгебраїчна конференція, присвячена па’мяті проф. Л. М. Глускіна. Слов’янськ, 25-29
серпня 1997р. Тези доповідей. Київ, 1997, C. 30-31.
10. O. V. Gutik, Embeddings of countable topological semigroups, Міжнародна наукова конфе-
ренція «Сучасні проблеми механіки і математики», присвячена 70-ти річчю акад. Я. С.
Підстригача. Львів, 25-28 травня 1998р. Матеріали. Львів, 1998, С. 260-261.
11. T. O. Banakh, I. Yo. Guran, O. V. Gutik, Free topological inverse semigroups, Міжнарод-на
наукова конференція «Сучасні проблеми математики». Чернівці, 23-28 червня 1998р.
Матеріали, Частина І. Київ, 1998, C. 21-24.
12. О. В. Гутік, Вкладення зліченних топологічних напівтруп у прості зліченні зв’язні
топологічні напівгрупи, Математичні методи та фізико-механічні поля, 1998, Том 41, №3,
C. 16-21.
13. O. V. Gutik, Topological inverse semigroups with some restrictions on translations, Друга
міжнародна алгебраїчна конференція в Україні присвячена пам’яті проф. Л. A. Калужніна.
Київ-Вінниця, 9-16 травня 1999р. Матеріали. Вінниця, 1999, C. 18-19.
14. O. V. Gutik, Compact semilattices with open principal filters, Международная конференция
“Полугруппы: теория и приложения” в честь проф. Е. С. Ляпина. Санкт-Петербург, 2-9
июля 1999г. Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 1999, C. 83.
15. O. V. Gutik, On some class оf topological pospaces, International Conference “Nonlinear Partial
Differential Equations” dedicated to J. P. Schauder. Lviv, August 23-29, 1999, Abstracts. Lviv,
1999. С. 83.
16. О. В. Гутік, Про компактні напівгратки з відкритими головними фільтрами, Математичні
методи та фізико-механічні поля, 1999, Том 42, №3, C. 91-94.
17. О. В. Гутік, Про напівгрупу Гауі, Математичні методи та фізико-механічні поля, 1999, Том
42, №4, C. 127-132.
18. О. В. Гутік, Є. Г. Зеленюк, Невласні гомоморфізми напівгруп ультрафільтрів, Марема – тичні
методи та фізико-механічні поля, 2000, Том 43, №1, С. 19-22.

19. O. Gutik, Compact topological inverse semigroups, Semigroup Forum, 2000, Vol. 60, №2,
Р. 243-252.
20. О. В. Гутік, Про гомоморфізми топологічних інверсних напівгруп, Математичні методи та
фізико-механічні поля, 2000, Том 43, №2, C. 75-82.
21. T. O. Banakh, I. Yo. Guran, O. V. Gutik, Free topological inverse semigroups, Математичні
Cтудії, 2001, Том 15, №1, C. 23-43.
22. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, The H-closedness of topological inverse semigroups and topological
Brandt -extensions, XVI Open Scientific and Technical Conference of Young Scientists and
Specialists of the Karpenko Physico-Mechanical Institute of NASU. Lviv, May 16-18, 2001.
Abstracts. Lviv, 2001, P. 71.
23. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, The H-closedness of topological inverse semigroups and topological
Brandt -extensions, XVI Open Scientific and Technical Conference of Young Scien-tists and
Specialists of the Karpenko Physico-Mechanical Institute of NASU. Lviv, May 16-18, 2001.
Materials. Lviv, 2001, P. 240-243.
24. І. Й. Гуран, О. В. Гутік, Наукові здобутки Львівської школи з теорії напівгруп, Наукові
читання присвячені пам’яті академіка Я. С. Підстригача. 2829 травня 2001 р. Львів, 2001,
С. 6.
25. O. V. Gutik, O. Ye. Lebidko, On semigroup of compact subsets of a paratopological group,
Наукові читання присвячені пам’яті академіка Я. С. Підстригача. 2829 травня 2001 р.
Львів, 2001, С. 68.
26. T. O. Banakh, O. V. Gutik, An example of a scattered compactum admitting no continuous
semilattice operation, Third International Algebraic Conference in Ukraine. Sumy, July, 2-8,
2001. Proceedings. Sumy, 2001, P. 13-14.
27. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, On topological semigroups of matrix units, Third International
Algebraic Conference in Ukraine. Sumy, July, 2-8, 2001. Proceedings. Sumy, 2001, P. 42-45.
28. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, Minimal topologies on semigroups of matrix units, Международная
научно-техническая конференция “Информатизация процессов формирования открытых
систем на основе СУБД, САПР, АСНИ и искусственного интеллекта”. Волог-да, 26-28
июня 2001г. Материалы. Вологда, ВоГТУ, 2001, C. 301-305.
29. O. V. Gutik, On homomorphisms of topological cancellative semigroups, Український
математичний конгрес-2001. Секція 1: Алгебра і теорія чисел. Київ, 21-23 серпня 2001р.
Тези доповідей. К., 2001, С. 21.
30. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, On homomorphisms of topological semigroups of matrix units,
Міжнародна конференція “Диференціальні рівняння і нелінійні коливання”. Чернівці, 27-
29 серпня 2001р. Тези доповідей. К., 2001, С. 183.
31. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, H-closed topological semigroups and topological Brandt -
extensions, Міжнародна алгебраїчна конференція, Ужгород, 27-29 серпня 2001р. Ужгород,
2001, С. 13.
32. О. В. Гутік, К. П. Павлик, Hзамкнені топологічні напівгрупи та розширення Брандта,
Математичні методи та фізико-механічні поля, 2001, Том 44, №3, C. 2028.
33. О. В. Гутік, Про топологічні розширення Брандта топологічних напівгруп, Наукові
читання присвячені пам’яті академіка Я. С. Підстригача. 2324 травня 2002 р. Львів, 2002,
С. 56.
34. T. O. Banakh, O. V. Gutik, On the continuity of the inversion in countably compact inverse
topological semigroups, International Conference on Functional Analysis and its Applications.
Dedicated to the 110th anniversary of Stefan Banach. Lviv, Ukraine, May, 28-31, 2002. Book of
Abstracts. Lviv. 2002, 25-26.
35. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, On Hclosed topological semigroups and Brandt extensions,
International Mathematical Conference honoring D. A. Grave's 100th year since the begining of
his work at Kyiv University. Kyiv, June 1722, 2002. Kyiv, 2002, 29-30.
36. I. Yo. Guran, O. V. Gutik, The bicyclic semigroup and countably compact topological inverse
semigroups, Відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів
Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка. “Проблеми корозійномеханічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи і сигнали”. Львів, 1517 травня
2002р. Львів, 2002, 149152.
37. T. O. Banakh, O. V. Gutik, On a counterpart of Franklin Theorem for Topological semigroups,
Відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів Фізико-
механічного інституту ім. Г. В. Карпенка. “Проблеми корозійномеханічного руйнування,
ін.женерія поверхні, діагностичні системи і сигнали”. Львів, 1517 травня 2002р. Львів,
2002, 153-155.
38. O. V. Gutik, M. Rajagopalan, K. Sundaresan, Compact semilattices with open principal filters,
The Journal of the Australian Mathematical Society, 2002, Vol. 72, №3, 349362.
39. О. В. Гутік, К. П. Павлик, Занурення топологічних напівгруп, Математичні методи та
фізико-механічні поля, 2002, Том 45, №1, C. 9096.
40. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, Topological Brandt extensions of absolutely Hclosed topological
inverse semigroups, International Algebraic Conference Dedicated to the memory of
Z. I. Borevich. St. Petersburg, Russia. September 17-23, 2002, St. Petersburg, 2002, Р. 99-103.
41. O. Gutik, Yu. Livach, Embeddings of semigroups into nilpotent-generated semigroups, IV
Міжнародна наукова конференція.”Математичні проблеми механіки неоднорідних
структур”, Матеріали, Львів, 2003, C. 487-488.
42. O. Gutik, K. Pavlyk, Topological Brandt o-extensions of topological semigroups with zero, IV
Міжнародна наукова конференція. ”Математичні проблеми механіки неоднорідних
структур”, Матеріали, Львів, 2003, C. 489-490.
43. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, On H-closed topological semigroups and Brandt o-extensions International Conference "Complex Analysis and its applications", May 26-29, 2003. Abstracts.
Lviv, 2003, P. 29-30.
44. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, Topological Brandt extensions of absolutely H-closed topological
inverse semigroups, Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. 2003, Вип. 61, C. 98105.
45. T. O. Banakh, O. V. Gutik, M. Rajagopalan, Compatible algebraic structures on scattered
compacta, V Iberoamerican Conference on General Topology and its Applications. CITA-2003,
Lorca, June 10-14, 2003, P. 61.
46. O. V. Gutik, On H-closed topological semigroups, 1-a літня школа з топологічної алгебри і
функціонального аналізу, Львів-Козева, 22-31 липня 2003р. Львів, 2003. С. 23-24.
47. T. Banakh, O. Gutik, M. Rajagopalan, Compatible algebraic structures on scattered compacta, IV
International Algebraic Conference in Ukraine, Lviv, August 4-9, 2003, Abstracts. Lviv, 2003,
P. 29-30.
48. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, On Brandt o-extensions of semigroups with zero, IV International
Algebraic Conference in Ukraine , Lviv, August 4-9, 2003, Abstracts. Lviv, 2003, P. 88-89.
49. O. V. Gutik, O. Ye. Lebidko, On semigroup of compact subsets of a paratopological group,
Прикладні проблеми механіки і математики, 2003, вип. 1, C. 2024.
50. O. V. Gutik, On some topological version of the Rees Quotient Theorem, Міжнародна наукова
конференція “Шості Боголюбівські читання“, Чернівці, 2630 серпня 2003 р. Київ, 2003,
С. 280.
51. T. O. Banakh, O. V. Gutik, On the continuity of inversion in countably compact inverse
topological semigroups, Semigroup Forum, 2004, Vol. 68, №3, Р. 411418.
52. О. В. Гутік, Ю. М. Лівач, Занурення топологічних напівгруп, Конференція молодих вчених
з сучасних проблем механіки і математики ім. академіка Я. С. Підстригача, Львів, 2426
травня 2004 р. Тези доповідей, Львів, 2004, С. 6566.
53. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, On 0-simple initially  compact topological inverse semigroups,
Конференція молодих вчених з сучасних проблем механіки і математики ім. академіка
Я. С. Підстригача, Львів, 2426 травня 2004 р. Тези доповідей, Львів, 2004, С. 179181.
54. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, Compact congruence-free topological semigroups, International
Conference "Geometric Topology: Infinite-Dimensional Topology, Absolute Extensors,
Applications". Lviv, May 2630, 2004. Book of Abstracts, Lviv, 2004, P. 2426.

55. O. Gutik, K. Pavlyk, On compact congruence-free topological inverse semigroups, International
Conference dedicated to the 125-th anniversary of Hans Hahn, Book of abstracts. Chernivtsi,
Ukraine, June 27 – July 3, 2004. Chernivtsi, 2004, P. 128130.
56. O. Gutik, Topological inverse semigroups, II Summer School in Algebra and Topology, Dolyna,
August 2-14, 2004. Programs of Invited Lectures and Abstracts of Research reports. Lviv-
Dolyna, 2004, P. 6.
57. Ya. Prytula, M. Zarichnyi, T. Banakh, O. Gutik, Second Summer School in Algebra and
Topology, Математичні Студії, 2004, Т. 22, №2, С. 223-224.
58. O. V. Gutik, On linearly ordered H-closed topological semilattices, Конференція молодих
вчених із сучасних проблем механіки і математики ім. академіка Я. С. Підстригача. Львів,
24-27 травня 2005р. Тези доповідей. Львів, 2005, С. 245-246.
59. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, On compact semitopological semigroups of matrix units,
Конференція молодих вчених із сучасних проблем механіки і математики ім. академіка
Я. С. Підстригача. Львів, 24-27 травня 2005р. Тези доповідей. Львів, 2005, С. 247-248.
60. O. V. Gutik, On Hclosed topological semilattices. Fifth International Algebraic Conference in
Ukraine. Odessa, July 20-27, 2005. Abstracts. Odessa, 2005. P. 82.
61. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, On absolutely Hclosed topological semigroups and Brandt 0-extensions. Fifth International Algebraic Conference in Ukraine. Odessa, July 20-27, 2005.
Abstracts. Odessa, 2005. P. 83-84.
62. I. Guran, O. Gutik, Alexander Doniphan Wallace: the founder of the theory of topological
semigroups, Third Summer School in Algebra, Analysis and Topology. Lviv-Kozyova, August 9-
20, 2005. Invited Lectures and Abstracts of Research Reports. Lviv, 2005. P. 31-57.
63. O. Gutik, K. Pavlyk, Pseudo-compact semitopological semigroups of matrix units, Third Summer
School in Algebra, Analysis and Topology. Lviv-Kozyova, August 9-20, 2005. Invited Lectures
and Abstracts of Research Reports. Lviv, 2005. P. 137139.
64. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, Topological semigroups of matrix units, Algebra and Discrete
Mathematics, 2005, №3, P. 117.
65. O. Gutik, M. Zarichnyi, Third Summer School in Algebra, Analysis and Topology, Математичні
Студії, 2005, Т. 24, №2, С. 217-218.
66. T. Banakh, O. V. Gutik, M. Rajagopalan, Compatible algebraic structures on scattered compacta,
Topology and its Applications, 2005, Vol. 153, №5-6, P. 710-723.
67. О. В. Гутік, Ю. М. Лівач, Занурення топологічних напівгруп у нільпотентно-породжені
напівгрупи, Математичні методи та фізико-механічні поля, 2005, T. 48, №4, С. 66-77.
68. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, On topological semigroups of matrix units, Semigroup Forum, 2005,
Vol. 71, №3, P. 389-400.
69. О. В. Гутік, М. М. Зарічний, Третя літня школа з алгебри, аналізу і топології, Український
математичний журнал, 2006, Т. 58, №2, С. 288289.
70. O. V. Gutik, V. Ye. Mel’nyk, On homomorphisms of cancellative topological semigroups, Fourth
Summer School “Algebra, Topology, Functional and Stochastic Analysis”, Lviv-Kozyova July
17-29, 2006. Invited Lectures and Abstracts of Research Reports, Lviv, 2006, P. 139.
71. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, On Brandt 0-extensions of topological semigroups with zero, Fourth
Summer School “Algebra, Topology, Functional and Stochastic Analysis”, Lviv-Kozyova July
17-29, 2006. Invited Lectures and Abstracts of Research Reports, Lviv, 2006, P. 139-142.
72. O. Gutik, M. Zarichnyi, Forth Summer School in “Algebra, Topology, Functional and Stochastic
Analysis, Математичні Студії, 2006, Т. 26, №1, С. 111-112.
73. O. V. Gutik, K. P. Pavlyk, On Brandt 0-extensions of semigroups with zero, Математичні
методи та фізико-механічні поля, 2006, T. 49, №3, С. 2640.
74. I. Chuchman, O. Gutik, On H-closed topological semigroups and semilattices, 6 th International
Algebraic Conference in Ukraine. Kamyanets-Podil’sky, July 1-7, 2007. Abstracts. Kamyanets-
Podil’sky, 2007, P. 49-51.
75. O. Gutik, K. Pavlyk, Topological Brandt 0-extensions and H-closed topological semigroups, 6 th
International Algebraic Conference in Ukraine. Kamyanets-Podil’sky, July 1-7, 2007. Abstracts.
Kamyanets-Podil’sky, 2007, P. 88-90.

76. O. Gutik, D. Repovš, On countably compact 0-simple topological inverse semigroups, 6 th
International Algebraic Conference in Ukraine. Kamyanets-Podil’sky, July 1-7, 2007. Abstracts.
Kamyanets-Podil’sky, 2007, P. 90-92.
77. O. Gutik, I. Chuchman, On H-closed topological semilattices, Conference on Algorithmic
Complexity and Universal Algebra. Dedicated to 75 th birthday of Béla Csákány. Szeged,
Hungary, July 16-20, 2007. Abstracts. Bolyai Institute, University of Szeged, 2007, P. 5-6.
78. O. Gutik, A. Reiter, On countably compact Frechet-Urysohn coungruence-free topological
semigroups, Fifth Summer School ''Algebra, Topology and Analysis''. Lviv-Kozyova, August 6-
18, 2007. Invited Lectures and Abstracts of Research Reports, Lviv, 2007, P. 40-41.
79. I. Chuchman, O. Gutik, On H-closed topological semigroups and semilattices, Algebra and
Discrete Mathematics, 2007, №1, P. 13-23.
80. O. Gutik, D. Repovš, On countably compact 0-simple topological inverse semigroups, Semigroup
Forum, 2007, Vol. 75, №2, P. 464-469.
81. І. Й. Гуран, О. В. Гутік, Математика для економістів-міжнародників: Підручник. – К.:
Знання, 2008. – 388 с.
82. O. Gutik, A. Reiter, On Brandt λ-μ-extensions of semigroup, Міжнародна конференція
“Сучасні проблеми механіки і математики”. Львів, 25-29 травня 2008 р. Матеріали. В 3-х
томах. Т. 3. Львів, 2008, С. 212-214.
83. O. Gutik, D. Repovš, On linearly ordered H-closed topological semilattices. International
Conference “Analisys and Topology”. Lviv, June 2-7, 2008. Abstracts. Part II. Topology. Lviv,
2008, P. 26-27.
84. K. Pavlyk, O. Gutik, Countably compact primitive topological inverse semigrous. International
Conference “Analisys and Topology”. Lviv, June 2-7, 2008. Abstracts. Part II. Topology. Lviv,
2008, P. 48-49.
85. A. Reiter, O. Gutik, On a topological semigroup finite transformations of a Hausdorff topological
space. International Conference “Analisys and Topology”. Lviv, June 2-7, 2008. Abstracts. Part
II. Topology. Lviv, 2008, P. 59-60.
86. O. V. Gutik, D. Repovš, On linearly ordered H-closed topological semilattices, Semigroup
Forum, 2008, Vol. 77, №3, P. 474-481.
87. O. Gutik, J. Lawson, D. Repovš, Semigroup closures of finite rank symmetric inverse
semigroups, Semigroup Forum, 2009, Vol. 78, №2, P. 326-336.
88. T. Banakh, S. Dimitrova, O. Gutik, The Rees-Suschkewitsch Theorem for simple topological
semigroups, Математичні Студії, 2009, Т. 31, №2, С. 211218.
89. O. Gutik, K. Pavlyk, Brandt extensions and primitive topological inverse semigroups,
Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка
Я.С. Підстригача, Львів, 25-27 травня 2009 р. Тези доповідей. Львів, 2009. С 191193.
90. O. Gutik, A. Reiter, Topological finite symmetric inverse semigroups, Конференція молодих
учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача,
Львів, 25-27 травня 2009 р. Тези доповідей. Львів, 2009. С 193194.
91. O. Gutik, D. Pagon, D. Repovš, The continuity of the inversion and the structure of maximal
subgroups in countably compact topological semigroups, International Conference Infinite
Dimensional Analysis and Topology, May 27June 1, 2009, Ivano-Frankivsk. Abstracts of
Reports. Ivano-Frankivsk, 2009, P. 5255.
92. O. Gutik, K. Pavlyk, On countably compact Brandt 0-extensions of topological semigroups,
International Conference Infinite Dimensional Analysis and Topology, May 27June 1, 2009,
Ivano-Frankivsk. Abstracts of Reports. Ivano-Frankivsk, 2009, P. 5558.
93. O. Gutik, A. Reiter, On embeddings and the H-closedness of topological semigroups of partial
finite bijections, International Conference Infinite Dimensional Analysis And Topology, May
27June 1, 2009, Ivano-Frankivsk. Abstracts of Reports. Ivano-Frankivsk, 2009, P. 5861.
94. O. Gutik, A. Reiter, On absolute H-closedness of topological semigroups of partial finite
bijections, Міжнародна конференція до 100 річчя M. M. Боголюбова і 70 річчя
M. I. Нагнибіди, 8-13 червня, 2009, Чернівці. Тези доповідей. Чернівці, 2009. С. 235-236.

95. O. Gutik, D. Pagon, D. Repovš, The continuity of the inversion and the structure of maximal
subgroups in countably compact topological semigroups, Acta Mathematica Hungarica, 2009,
Vol. 124, N 3, P. 201214.
96. T. Banakh, S. Dimitrova, O. Gutik, The Rees-Suschkewitsch Theorem for simple topological
semigroups, 7 th Algebraic Conference in Ukraine, 18-23 August, 2009. Kharkov. Abstract of
Talks. Kharkov, 2009, P. 18-20.
97. O. Gutik, J. Lawson, D. Repovš, Semigroup closures of finite rank symmetric inverse
semigroups, 7 th Algebraic Conference in Ukraine, 18-23 August, 2009. Kharkov. Abstract of
Talks. Kharkov, 2009, P. 63-64.
98. K. Pavlyk, O. Gutik, A. Reiter, On topological semigroups of matrix units, The 14th general
meeting of European Women in Mathematics. August 25-28, 2009, Novi Sad, Serbia. Book of
Abstracts 2. Novi Sad, 2009. http://ewm2009.files.wordpress.com/2009/08/abstracts26.pdf .
99. O. Gutik, D. Pagon, D. Repovš, On sequential countably compact topological semigroups,
Ukrainian Mathematical Congress – 2009, Kyiv, Institute of Mathematics of NASU, August 27-
29, 2009. http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/Abstracts/Gutik.pdf .
100. O. Gutik, K. Pavlyk, A. Reiter, Topological semigroups of matrix units and countably compact
Brandt λ 0 -extensions, Математичні Студії 2009, Т. 32, №2, С. 115131.
101. O. Gutik, A. Reiter, Symmetric inverse topological semigroups of finite rank n, Математичні
методи та фізико-механічні поля, 2009, Т. 52, №3, C. 7-14.
102. O. Gutik, K. Pavlyk, Bruck-Reilly extension of a semitopological semigroups, Прикладні
проблеми механіки і математики, 2009, Вип. 7, C. 66-72.
103. O. Gutik, D. Repovš, On Brandt λ 0 -extensions of monoids with zero, Semigroup Forum, 2010,
Vol. 80, №1, P. 8-32.
104. O. Gutik, D. Pagon, D. Repovš, On chains in H-closed topological pospaces, Order, 2010,
Vol. 27, №1, P. 69-81.
105. T. Berezovski, O. Gutik, K. Pavlyk, Brandt extensions and primitive topological inverse
semigroups, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2010, Vol. 2010,
Article ID 671401, 13 pages, doi:10.1155/2010/671401.
106. О. В. Гутік, К. П. Павлик, Про пcевдокомпактні топологічні інверсні напівгрупи Брандта,
Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2010», Львів, 25-26 травня
2010 р. http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-02- GP-07.pdf.
107. О. В. Гутік, А. Р. Рейтер, Про напівтопологічні симетричні інверсні напівгрупи
обмеженого скінченного рангу, Конференція молодих учених «Підстригачівські
читання–2010», Львів, 25-26 травня 2010 р. http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-
02-GR- 08.pdf .
108. О. В. Гутік, І. Фігель, Про вкладення топологічних напівгруп в ідемпотентно породжені
напівгрупи, Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2010», Львів, 25-26
травня 2010 р. http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-02- GF-09.pdf.
109. I. Ya. Chuchman, O. V. Gutik, Topological monoids of almost monotone injective cofinite partial
selfmaps of positive integers, Конференція молодих учених «Підстригачівські
читання –2010», Львів, 25-26 травня 2010 р.
http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-02- CG-38.pdf.
110. I. Chuchman, O. Gutik, Topological monoids of almost monotone injective cofinite partial
selfmaps of positive integers, Conference on complex analysis dedicated to the memory of A. A.
Goldberg (1930-2008). Lviv, Ukraine, May 31-June 5, 2010. Abstracts. Lviv, 2010, P. 8-9.
111. O. Gutik, D. Repovš, Brandt λ 0 -extensions of monoids with zero, AAA80 Workshop on General
Algebra in connection with the Workshop on Non-Classical Algebraic Structures, June 1-6,
2010, Bedlewo, Poland. Abstracts. Warsaw, 2010. P. 79-82,
http://www.mini.pw.edu.pl/aaa80/abstractsaaa80/19.pdf.
112. O. Gutik, K. Pavlyk, On some semigroup constructions, AAA80 Workshop on General Algebra
in connection with the Workshop on Non-Classical Algebraic Structures, June 1-6, 2010,
Bedlewo, Poland. Abstracts. Warsaw, 2010. P. 139,
http://www.mini.pw.edu.pl/aaa80/abstractsaaa80/37.pdf.

113. I. Chuchman, O. Gutik, Topological inverse monoids of almost monotone injective co-finite
partial selfmaps of positive integers, Summer School Algebra, Analysis and Topology, 5 July-16
July, 2010, Verkhovyna. Ivano-Frankivsk, 2010, P. 13-15.
114. O. Gutik, A. Reiter, On semitopological inverse semigroups of a bounded finite rank, Summer
School Algebra, Analysis and Topology, 5 July-16 July, 2010, Verkhovyna. Ivano-Frankivsk,
2010, P. 16-18.
115. I. Chuchman, O. Gutik, On monoids of almost identity injective partial selfmaps, Міжнародна
конференція "Сучасні проблеми аналізу" присвячена 70-річчю кафедри мaтемaтичного
аналізу Чернівецького університету, 30 вересня-3 жовтня, 2010, Чернівці. Тези доповідей,
Чернівці, 2010, С. 156-157.
116. O. Gutik, On chains in H-closed pospaces, Міжнародна конференція "Сучасні проблеми
аналізу" присвячена 70-річчю кафедри математичного аналізу Чернівецького університету,
30 вересня-3 жовтня, 2010, Чернівці. Тези доповідей, Чернівці, 2010, С. 162-164.
117. T. Banakh, S. Dimitrova, O. Gutik, Embedding the bicyclic semigroup into countably compact
topological semigroups, Topology Appl. 2010, Vol. 157, №18, P. 2803-2814.
118. I. Ya. Chuchman, O. V. Gutik, Topological monoids of almost monotone, injective cofinite
partial selfmaps of positive integers, Карпатські математичні публікації 2010, T. 2, №1,
C. 119-132.
119. I. Chuchman, O. Gutik, On Bohr compactifications of some topological semigroups, International
Conference on Functional Analysis Dedicated to 90th Anniversary of V. E. Lyantse. L'viv,
Ukraine, November 17-21, 2010. L'viv, 2010, P. 32-33.
120. O. Gutik, Continuity of the inversion and closures of subsemigroups in topological semigroups,
International Conference on Functional Analysis Dedicated to 90th Anniversary of V. E. Lyantse.
L'viv, Ukraine, November 17-21, 2010. L'viv, 2010, P. 42.
121. O. Gutik, K. Pavlyk, A. Reiter, On complete Brandt λ 0 -extensions of topological semigroups,
International Conference on Functional Analysis Dedicated to 90th Anniversary of V. E. Lyantse.
L'viv, Ukraine, November 17-21, 2010. L'viv, 2010, P. 43-44.
122. O. Гутік, А. Рейтер, Про напівтопологічні симетричні інверсні півгрупи обмеженого
скінченного рангу, Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. 2010, Вип. 72, C. 94106.
123. O. Gutik, K. Pavlyk, On semigroups generated by partial translations of a positive cone of a
linearly ordered group, IV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і
мАтематики імені академіка Я.С. Підстригача, Львів, 24-27 травня 2011 р. Тези доповідей.
Львів, 2011. С. 261262.
124. O. Gutik, On semigroups of (almost) monotone injective partial selfmaps of integers with cofinite
domains and images, he 8th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 60th
anniversary of Prof. V. M. Usenko, Luhansk, July 5-12, 2011. Book of Abtracts. Luhansk, 2011,
P. 255.
125. I. Figel', O. Gutik, On a topological semigroup C Z , 8th Summer School "Algebra, Analysis,
Topology and Applications", Lazurne, Kherson Region, July 5-15, 2011. Book of Abtracts.
Kherson, 2011, P. 13-14.
126. O. Gutik, On a semigroup of injective partial cofinite selfmaps, 8th Summer School "Algebra,
Analysis, Topology and Applications", Lazurne, Kherson Region, July 5-15, 2011. Book of
Abstracts. Kherson, 2011, P. 16-17.
127. O. Gutik, K. Pavlyk, Congruences on bicyclic extensions of linearly ordered groups, 8th Summer
School "Algebra, Analysis, Topology and Applications", Lazurne, Kherson Region, July 5-15,
2011. Book of Abtracts. Kherson, 2011, P. 17-18.
128. O. В. Гутік, К. П. Павлик, А. Р. Рейтер, Про топологічні напівгрупи Брандта, Математичні
методи та фізико-механічні поля, 2011, Т. 54, №2, C. 7-16.
129. O. Gutik, D. Repovš, Topological monoids of monotone injective partial selfmaps of N with
cofinite domain and image, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 2011, Vol. 48, №3,
P. 342-353.
130. I. Chuchman, O. Gutik, On monoids of almost identity injective partial selfmaps, Demonstratio
Mathematica, 2011, Vol. 44, №3, P. 699-722.

131. O. Gutik, D. Pagon, K. Pavlyk, On bicyclic extensions of linearly ordered groups, Acta et
Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica, 2011, Vol. 15, №2, P. 61-80.
132. І. Гуран, О. Гутік, О. Равський, І. Чучман, Симетричні топологічні групи та півгрупи,
Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. 2011, Вип. 74, C. 6173.
133. I. R. Fihel, O. V. Gutik, On the closure of the extended bicyclic semigroup, Карпатські
математичні публікації 2011, T. 3, №2, C. 131-157.
134. О. Гутік, І. Фігель, Занурення топологічних напівгруп у ідемпотентно породжені, Вісник
Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. 2011, Вип. 75, C. 106-114.
135. T. Banakh, O. Gutik, O. Potiatynnyk, A. Ravsky, Metrizability of Clifford topological
semigroups, Semigroup Forum 2012, Vol. 84, №2, P. 301-307.
136. O. Gutik, On embedding of a topological semigroup into a countably compact topological
semigroup, Workshop on Semigroups (To remember John M. Howie on the occasion of his 76th
birthday), Lisboa, Portugal, May 23-25, 2012. Abtracts. Lisboa, 2012, P. 38-40.
137. O. Gutik, On H-complete topological semilattices, Conference “Semigroups and Applications”,
August 29-September 2, 2012, Uppsala University, Uppsala, Sweden. Abstracts. 2012, P. 11.
138. S. Bardyla, O. Gutik, An example of an H-complete topological semilattice which is not
AH–complete, International Conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach,
September 17-21, 2012, Lviv, Ukraine, Abstracts of Reports. L’viv, 2012, P. 76.
139. O. Gutik, On some generalization of the bicyclic semigroup: the topological version, International
Conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach, September 17-21, 2012, Lviv,
Ukraine, Abstracts of Reports. L’viv, 2012, P. 84.
140. O. Gutik, On categories of pseudocompact topological Brandt λ 0 -extensions of semitopological
semigroups, International Conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach,
September 17-21, 2012, Lviv, Ukraine, Abstracts of Reports. L’viv, 2012, P. 102-103.
141. O. Gutik, D. Repovš, On monoids of injective partial selfmaps of integers with cofinite domains
and images, Georgian Mathematical Journal 2012, Vol. 19, №3, P. 511-532.
142. S. Bardyla, O. Gutik, On H-complete topological semilattices, Математичні Студії 2012, T. 38,
№2, C. 118-123.
143. I. Fihel, O. Gutik, K. Pavlyk, On a topological simple Warne extension of a semigroup, Acta et
Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica 2012, Vol. 16, №2, P. 201-225.
144. S. Bardyla, O. Gutik, On H-complete topological semilattices, 9 th International Algebraic
Conference in Ukraine, July 8-13, 2013, L'viv, Ukraine. Book of abstracts. L’viv, 2013, P. 20.
145. O. Gutik, On H-complete topological pospaces, 9 th International Algebraic Conference in
Ukraine, July 8-13, 2013, L'viv, Ukraine. Book of abstracts. L’viv, 2013, P. 72.
146. O. Gutik, K. Pavlyk, On pseudocompact primitive topological inverse semigroups, 9 th
International Algebraic Conference in Ukraine, July 8-13, 2013, L'viv, Ukraine. Book of
abstracts. L’viv, 2013, P. 73.
147. O. Gutik, I. Pozdnyakova, On the semigroup of monotone co-finite partial bijections of N 2 ≤ , 9 th
International Algebraic Conference in Ukraine, July 8-13, 2013, L'viv, Ukraine. Book of
abstracts. L’viv, 2013, P. 74.
148. O. Gutik, K. Pavlyk, Pseudocompact primitive topological inverse semigroups, Математичні
методи та фізико-механічні поля, 2013, Т. 56, №2, C 7-19.
149. O. Gutik, K. Pavlyk, On pseudocompact topological Brandt λ 0 -extensions of semitopological
monoids, Topological Algebra and its Applications. 2013, Vol. 1, P. 60–79.
150. О. Д. Артемович, Л. Є. Базилевич, Т. О. Банах, Б. М. Бокало, I. Й. Гуран, О. В. Гутiк,
Б. В. Забавський, М. М. Зарiчний, М. Я. Комарницький, О. Р. Никифорчин, О. В. Равський,
Т. М. Радул, О. Б. Скаскiв, М. М. Шеремета, Iгор Володимирович Протасов, (до 60-рiччя з
дня народження), Математичні Студії 2013, Т. 40, №2, С. 209215.
151. Л. Є. Базилевич, Т. О. Банах, Б. М. Бокало, I. Й. Гуран, О. В. Гутiк, А. В. Загороднюк,
М. М. Зарiчний, Л. С. Здомський, В. К. Маслюченко, Л. П. Плахта, А. М. Плiчко,
М. М. Попов, I. В. Протасов, Т. М. Радул, О. Б. Скаскiв, М. М. Шеремета, Robert Cauty,
13.11.1946 — 8.07.2013, Математичні Студії 2013, Т. 40, №2, С. 216221152. O. Gutik, Pseudocompact inverse primitive (semi)topological semigroups, Winter School in Abstract Analysis. Section Set Theory & Topology, 25 January – 1 February 2014, Hejnice,
Chech Republic, http://www.winterschool.eu/program-2014 .
153. O. Gutik, O. Ravskyi, On sequentially pseudocompact and pracompact space, IV Міжнародна
Ганська конференція. Чернівці, 30 червня – 5 липня 2014 р. Тези доповідей. Чернівці, 2014,
C. 228-229.
154. K. Chepil, O. Gutik, On the semigroup of all monotone co-finite partial homeomorphisms of the
real line, The International Algebraic Conference dedicated to 100th anniversary of L. A.
Kaluzhnin, Kyiv, July 7-12, 2014. Abstracts of Reports. Kyiv, 2014, P. 96.
155. O. Gutik, Groups of automorphisms of Brandt λ 0 -extensions of monoids with zero, The
International Algebraic Conference dedicated to 100th anniversary of L. A. Kaluzhnin, Kyiv, July
7-12, 2014. Abstracts of Reports. Kyiv, 2014, P. 97.
156. O. Gutik, I. Pozdnyakova, Congruences on the monoid of monotone injective partial selfmaps of
L n x lex ℤ with co-finite domains and images, IXth Summer Schooll "Algebra, Topology, and
Analysis", July 7-18, 2014, Polianytsia, Ukraine. Book of abstracts. Ivano-Frankivs'k, 2014, P. 4-
5.
157. O. Gutik, O. Ravskyi, Pseudocompactness, products and Brandt λ 0 -extensions of semitopological
monoids, IXth Summer Schooll "Algebra, Topology, and Analysis", July 7-18, 2014, Polianytsia,
Ukraine. Book of abstracts. Ivano-Frankivs'k, 2014, P. 5-6.
158. O. Gutik, I. Pozdnyakova, On monoids of monotone injective partial selfmaps of L n x lex ℤ with
cofinite domains and images, Algebra and Discrete Mathematics, 2014, Т. 17, №2, P. 256279.
159. O. Gutik, On closures in semitopological inverse semigroups with continuous inversion, Algebra
and Discrete Mathematics, 2014, Т. 18, №1, С. 5985.
160. O. V. Gutik, I. V. Pozdniakova, Congruences on the monoid of monotone injective partial
selfmaps of L n x lex ℤ with co-finite domains and images, Математичні методи та фізико-
механічні поля, 2014, Т. 57, №3, C 7-15.
161. S. Bardyla, O. Gutik, On a semitopological λ-polycyclic monoid, Наукова конференція
присвячена 100-річчю від народження К. М. Фішмана і М. К. Фаге. 1-4 липня 2015 р.
Чернівці. Тези доповідей. Чернівці, ЧНУ, 2015, С. 134-135.
162. O. Gutik, H-closed pospaces and semitopological semilattices, Наукова конференція
присвячена 100-річчю від народження К. М. Фішмана і М. К. Фаге. 1-4 липня 2015 р.
Чернівці. Тези доповідей. Чернівці, ЧНУ, 2015, С. 138-139.
163. О. Гутік, Компактнi топологiчнi напiвгрупи, X Літня школа “Алгебра, Топологія, Аналіз”,
3-15 серпня 2015 р., Одеса, Тези доповідей. Київ, Інститут математики НАН України, 2015,
73 с., С. 5.
164. S. Bardyla, O. Gutik, А. Ravsky, H-closed quasitopological groups, X Літня школа “Алгебра,
Топологія, Аналіз”, 3-15 серпня 2015 р., Одеса, Тези доповідей. Київ, Інститут математики
НАН України, 2015, 73 с., С. 67.
165. O. Gutik, On the dichotomy of a locally compact semitopological bicyclic monoid with adjoined
zero, X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70th anniversary of
Yu. A. Drozd, August 20-27, 2015, Odessa. Abstracts. I. I. Mechnikov Odessa National
University, Odessa, 2015. P. 46.
166. O. Gutik, K. Melnyk, The semigroup of monotone co-finite partial homeomorphisms of the real
line, X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70th anniversary of
Yu. A. Drozd, August 20-27, 2015, Odessa. Abstracts. I. I. Mechnikov Odessa National
University, Odessa, 2015. P. 47.
167. O. Gutik, O. Sobol, Extensions of semigroups by symmetric inverse semigroups of a bounded
finite rank, X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70th anniversary of
Yu. A. Drozd, August 20-27, 2015, Odessa. Abstracts. I. I. Mechnikov Odessa National
University, Odessa, 2015. P. 48.
168. O. Gutik, O. Ravsky, On feebly compact inverse primitive (semi)topological semigroups,
Математичні Студії, 2015, Т. 44, №1, C 3-26169. O. Gutik, D. Repovš, On monoids of injective partial cofinite selfmaps, Mathematica Slovaca,

2015, Vol. 65, №5, P. 981–992.
170. O. V. Gutik, O. V. Ravsky, Pseudocompactness, products and topological Brandt λ 0 -extensions of
semitopological monoids, Математичні методи та фізико-механічні поля, 2015, Т. 58, №2,
C. 20-37.
171. O. Gutik, On the dichotomy of a locally compact semitopological bicyclic monoid with adjoined
zero, Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. 2015, Вип. 80, C. 33-41.
172. О. Гутік, К. Мельник, Напiвгрупа монотонних ко-скiнченних часткових гомеоморфiзмiв
дiйсної прямої, Математичний вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2015, Т. 12,
C. 24-40.
173. Т. О. Банах, Б. М. Бокало, О. В. Гутік, М. М. Зарічний, Я. Г. Притула, І. В. Протасов,
О. В. Равський, Т. М. Радул, Я. М. Холявка, Ігор Йосипович Гуран (до 60-річчя з дня
народження), Математичний вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка 2015, Т. 12,
C. 147-154.
174. O. Gutik, K. Maksymyk, Semitopological bicyclic extensions of linearly ordered groups,
International Conference “Complex Analysis and Related Topics”, May 30-June 4, 2016, Lviv.
Abstracts. Lviv, 2016, P. 30.
175. O. Gutik, O. Sobol, Feebly compact topologies on the semilattice exp n λ, International Conference
“Complex Analysis and Related Topics”, May 30-June 4, 2016, Lviv. Abstracts. Lviv, 2016,
P. 31-32.
176. S. Bardyla, O. Gutik, А. Ravsky, H-closed quasitopological groups, International Conference
"Geometry and topology in Odessa – 2016", 2 – 8 June, 2016, Odessa, Ukraine. Abstracts.
Odessa, 2016, P. 13.
177. S. Bardyla, O. Gutik, On a semitopological polycyclic monoid, Algebra and Discrete
Mathematics, 2016, Т. 21, №2, P. 163183.
178. S. Bardyla, O. Gutik, А. Ravsky, H-closed quasitopological groups, 7th European Congress of
Mathematics, July 18-22, 2016, Technische Universität Berlin, Book of Abstracts, Berlin, 2016,
P. 379.
179. S. Bardyla, O. Gutik, On the embeddings and closures of a topological λ-polycyclic monoid, XI
Літня школа “Алгебра, Топологія, Аналіз”, 1-14 серпня 2016 p., Одеса, Тези доповідей.
Київ, Інститут математики НАН України, 2016, 123с., С. 34.
180. O. Gutik, On the group of automorphisms of the Brandt λ 0 -extension of a monoid with zero,
Proceedings of the 16th ITAT Conference Information Technologies – Applications and Theory
(ITAT 2016), Tatranske Matliare, Slovakia, September 15-19, 2016. CEUR-WS, Btatislava,
2016, P. 237-240.
181. S. Bardyla, O. Gutik, On the embeddings and closures of the topological λ-polycyclic monoid,
International Conference dedicated to the 120th anniversary of Kazimierz Kuratowski, September
27-October 1, 2016, Lviv, Ukraine. Abtract of Reports. Lviv, 2016, P. 9.
182. O. Gutik, On locally compact semitopological 0-bisimple inverse ω-semigroups, International
Conference dedicated to the 120th anniversary of Kazimierz Kuratowski, September 27-October
1, 2016, Lviv, Ukraine. Abtract of Reports. Lviv, 2016, P. 21.
183. K. Maksymyk, O. Gutik, On semitopological interassociates of the bicyclic monoid, International
Conference dedicated to the 120th anniversary of Kazimierz Kuratowski, September 27-October
1, 2016, Lviv, Ukraine. Abtract of Reports. Lviv, 2016, P. 31-32.
184. I. Pozdniakova, O. Gutik, On the monoid of monotone injective partial selfmaps of ℕ×ℕ with co-
finite domains and images, International Conference dedicated to the 120th anniversary of
Kazimierz Kuratowski, September 27-October 1, 2016, Lviv, Ukraine. Abtract of Reports. Lviv,
2016, P. 42.
185. O. Sobol, O. Gutik, Feebly compact topologies on the semilattice exp n λ, International Conference
dedicated to the 120th anniversary of Kazimierz Kuratowski, September 27-October 1, 2016,
Lviv, Ukraine. Abtract of Reports. Lviv, 2016, P. 48.
186. O. Gutik, Locally compact semitopological 0-bisimple inverse ω-monoids, International
Mathematical Conference “Groups and Actions: Geometry and Dynamics” dedicated to thmemory of Professor Vitaly Sushchanskyy, December 19-22, 2016, Taras Shevchenko National  University of Kyiv, Ukraine. Abtract of Reports. Kyiv, 2016, P. 24.
187. I. Pozdniakova, O. Gutik, On the monoid of monotone injective partial selfmaps of ℕ 2 with co-
finite domains and images, International Mathematical Conference “Groups and Actions:
Geometry and Dynamics” dedicated to the memory of Professor Vitaly Sushchanskyy, December
19-22, 2016, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. Abtract of Reports. Kyiv,
2016, P. 39.
188. S. Bardyla, O. Gutik, On a complete topological inverse polycyclic monoid, Carpathian
Mathematical Publications, 2016, Vol. 8, №2, P. 183-194 (doi: 10.15330/cmp.8.2.183-194,
arXiv: 1603.08147).
189. O. Gutik, Topological properties of Taimanov semigroups, Математичний вісник Наукового
товариства ім. T. Шевченка 2016, T. 13, C. 29-34 (arXiv: 1612.08677).
190. O. Gutik, and I. Pozdniakova, On the monoid of monotone injective partial selfmaps of ℕ 2 ≤ with
co-finite domains and images, Вісник Львівського університету. Серія мех.-мат. 81 (2016),
С. 100-116 (arXiv:1602.06593).
191. Т.О. Банах, А.І. Гаталевич, І.Й. Гуран, О.В. Гутік, Б.В. Забавський, М.М. Зарічний,
В.Р. Зеліско, Ю.Б. Іщук, М.О. Малоїд-Глєбова, І.О. Мельник, Р.М. Олійник, Я.Г. Притула,
О.М. Романів, Микола Ярославович Комарницький (25.05.1948–20.04.2016), Вісник
Львівського університету. Серія мех.-мат. 81 (2016), 163-164.
192. O. Gutik, O. Sobol, On feebly compact topologies on the semilattice exp n λ, Математичні Студії,
2016, Т. 46, №1, C. 29-43 (arXiv: 1606.00395).
193. О. Артемович, Т. Банах, О. Безущак, Є. Бондаренко, О. Вербіцький, Р. Григорчук, І. Гуран,
О. Гутiк, Ю. Дрозд, М. Зарічний, В. Некрашевич, А. Олiйник, Б. Олiйник, А. Петравчук,
А. Прикарпатський, І. Протасов, Д. Савчук, О. Скаскiв, Віталій Іванович Сущанський
(14.11.1946-29.10.2016), Математичний вісник Наукового товариства ім. T. Шевченка 2016,
T. 13, C. 165-167.
194. О.Д. Артемович, О.О. Безущак, І.Й. Гуран, О.В. Гутiк, Б.В. Забавський, М.М. Зарічний,
А.С. Олiйник, Б.В. Олiйник, А.П. Петравчук, В.М. Петричкович, А.К. Прикарпатський, І.В.
Протасов, О.Б. Скаскiв, Б.З. Шаваровський, М.М. Шеремета, В.М. Щедрик, Віталій
Іванович Сущанський (14 листопада 1946 – 29 жовтня 2016), Математичні Студії 2016,
Т. 46, №1, C. 111-112.
195. O. Gutik, K. Maksymyk, On semitopological interassociates of the bicyclic monoid, Вісник
Львівського університету. Сер. мех.-мат. 2016, вип. 82, C.  98-108 (arXiv:1609.07768).
196. O. Gutik, I. Pozdniakova, On the monoid of monotone injective partial selfmaps of ℕ 2 ≤ with
cofinite domains and images, II, Вісник Львівського університету. Сер. мех.-мат. 2016,
вип. 82, C. 109-127 (arXiv: 1701.08015).
197. O. Gutik, O. Sobol, On feebly compact shift-continuous topologies on the semilattice exp n λ,
Вісник Львівського університету. Сер. мех.-мат. 2016, вип. 82, C. 128-136 (arXiv:
1702.06105).
198. Т. Банах, О. Гутiк, Про міжнародну конференцію, присвячену 120-й річниці з дня
народження Казимира Куратовського, Вісник Львівського університету. Сер. мех.-мат.
2016, вип. 82, C. 224-225.
199. S. Bardyla, O. Gutik, А. Ravsky, H-closed quasitopological groups, Topology Appl. 2017,
Vol. 217, P. 51-58 (arXiv: 1506.08320).
200. O. Gutik, Topological properties of Taimanov semigroups, 11th International Algebraic
Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko, July 3-7, 2017,
Kyiv, Ukraine. Abstracts, Kyiv, 2017, P. 51.
201. A. Savchyk, O. Gutik, On the semigroup ID ∞ , 11th International Algebraic Conference in Ukraine
dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko, July 3-7, 2017, Kyiv, Ukraine. Abstracts,
Kyiv, 2017, P. 119.
202. O. Gutik, Around compact (semi)topological semigroups, XII-та літня школа, "Алгебра,
топологія, аналіз", 10-23 липня 2017р., с. Колочава, Закарпатська обл., Міжгірський р-н,
Україна. Тези доповідей. Київ, 2017, С. 32.

203. O. Gutik, On feebly compact semitopological symmetric inverse semigroups of a bounded finite
rank, International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of
Stefan Banach, Lviv, Ukraine, 18-23 September 2017. Book of Abstracts, Lviv. 2017, P. 62.
204. T. Mokrytskyi, O. Gutik, On the semigroup of order isomorphisms of principal filters of a power
of the integers, International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th
anniversary of Stefan Banach, Lviv, Ukraine, 18-23 September 2017. Book of Abstracts, Lviv.
2017, P. 74.
205. O. V. Gutik, K. M. Maksymyk, On semitopological bicyclic extensions of linearly ordered
groups, Математичні методи та фізико-механічні поля, 2016, Т. 59, №4 (прийнято до друку,
arXiv: 1608.00959).
206. O. Gutik, On locally compact semitopological 0-bisimple inverse ω-semigroups, Proceedings of
the Kuratowski Conference, Topological Algebra and Applications (подано).
207. О. Гутiк, А. Савчук, Про напiвгрупу ID ∞ , Вісник Львівського університету. Сер. мех.-мат.
(подано).
208. O. Gutik, On feebly compact semitopological symmetric inverse semigroups of a bounded finite
rank, Вісник Львівського університету. Сер. мех.-мат. (подано).

Біографія

Народився у Львові. Навчався у середній школі №79 м. Львова. Відслужив у ЗС СРСР у 1985-187 рр. Навчався у Львівському державному університеті з 1984 р. по 1991 р.

Працював на посадах: зав. лабораторією в Українській академії друкарства (1991-1995рр.); викладач Львівського пожежно-технічного училища МВСУ (1995-1996 рр.); інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (1996-2005 рр.); доцент кафедри геометрії і топології Львіського національного університету ім. Івана Франка (з 2003 р.). Curriculum Vitae
Birthdate: June 30, 1967
Place of birth: Lviv, Ukraine
Citizenship: Ukraine
Military service: Soldier of the Soviet Army, June 1985-May 1987

Education
Lviv Secondary School No.79 : September 1974 – June 1984
Student of the Ivan Franko Lviv State University : September 1984 – June 1985
Student of the Ivan Franko Lviv State University : May 1987 – June 1991 Research Experience
Ukrainian Academy of Printing : Head of Laboratory, September 1991 – September 1995
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine: Mathematician of the Department of Algebra, March 1996 – May 1997
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine: Junior Researcher of the Department of Algebra, June 1997 – April 1999
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine: Researcher of the Department of Algebra, April 1997 – November 2001
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine: Senior Researcher of the Department of Algebra, December 2001 – August 2005
Ivan Franko Lviv National University : Associate Professor of the Department of Mecahnics and Mathematics, September 2003 – present

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!