Кафедра математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів: математичний аналіз, математична економіка, основи економічних досліджень, інформаційні технології, вибіркові обстеження, дослідження операцій, комп’ютерна статистика, оптимальне керування соціально-економічними системами на механіко-математичному факультеті; вища математика, лінійна алгебра і аналітична геометрія, математичний аналіз на економічному факультеті; вища математика на біологічному факультеті; а також спецкурси: опуклі структури і квазіувігнуте програмування, теорія ігор, економетрія, рекурсивні моделі макроекономіки, теорія часових рядів, теорія ризику і прогнозування, комп’ютерні курси тощо.

Кафедру створено у вересні 2020 року, її персонал сформовано на основі працівників кафедр математичного моделювання та математичної економіки і економетрики.

У свою чергу кафедру математичного моделювання (КММ) cтворено в 1981 р. спільним наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР та Президії АН УРСР у Львів.ун-ті при Інституті прикладних проблем механіки і математики. Першим завiдуючим кафедрою був академiк АН України, професор Ярослав Степанович Пiдстригач. Кафедра була укомплектована за рахунок викладачiв унiверситету та наукових працiвникiв iнституту. Необхiднiсть створення такої кафедри була зумовлена потребою пiдготовки спецiалiстiв-математикiв, якi досконало володiли б як методами сумiжних галузей природничих наук, так i сучасними математичними методами, вмiли використовувати їх для розв’язання сучасних наукових та науково-технiчних проблем. У цьому зв’язку кафедра створювалася як базова по спецiалiзацiї “математичне моделювання фiзико-механiчних процесiв” в рамках науково виробничого вiддiлення механiко-математичного факультету за спецiальнiстю “математика”. З 1996 року на кафедрі була відкрита нова спеціалізація: фінансова та актуарна математика.

КММ була випускною за двома спеціальностями: математичне моделювання фізико-механічних процесів і фінансова та актуарна математика упродовж 1999-2011 років.

КММ забезпечувала читання курсів: математичного аналізу; методів обчислень; інформаційних технологій і систем; методів оптимізації; фінансової та актуарної математики; навчальної практики.
На кафедрі здійснювалась підготовка аспірантів за спеціальностями 01.01.01 – математичний аналіз (керівник проф. Заболоцький М. В.) та 01.01.03 – рівняння математичної фізики (керівник доц. Сидоренко Ю. М.)
Випускниками кафедри за час її існування захищено 49 канд. дисертацій у Львів.ун-ті, ІППММ НАНУ та інш. провідних наукових установах.

У свою чергу кафедру математичної економіки і економетрії (КМЕЕ) створено в січні 2006 р. для забезпечення спеціалізації “Математична економіка”,
відкритої в 1996 р. на кафедрі диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету.
Першим завідувачем кафедри був проф. С. Лавренюк (2006-08). Від вересня 2008 року – виконувачем обов’язки, а від червня 2009 – завідувачем кафедри є проф., д-р фіз.-мат. наук В. Кирилич. Кафедра готувала фахівців-математиків зі спеціалізації “математична економіка та економетрика” (бакалаври і магістри). На кафедрі працювали проф. В. Кирилич, проф. М. Оліскевич, доценти Г. Барабаш, Г. Доманська, В. Козицький, В. Флюд.

Презентація кафедритут.

Кафедра забезпечувала викладання загальних курсів: математична економіка, основи економічних досліджень, оптимальне керування соціально-економічними системами на механіко-математичному факультеті; вища математика, лінійна алгебра і аналітична геометрія, математичний аналіз на економічному факультеті; вища математика на біологічному факультеті; а також спецкурси: опуклі структури і квазіувігнуте програмування, теорія ігор, економетрія, рекурсивні моделі макроекономіки, теорія часових рядів, теорія ризику і прогнозування, комп’ютерні курси тощо до 2019/2020 н.р. включно.

Співробітники

завідувачКИРИЛИЧ Володимир Михайловичзавідувач
професорЗАБОЛОЦЬКИЙ Микола Васильовичпрофесор
професорОЛІСКЕВИЧ Маріанна Олександрівнапрофесор
доцентБАРАБАШ Галина Михайлівнадоцент
доцентВУС Андрій Ярославовичдоцент
доцентКОЗИЦЬКИЙ Валерій Андрійовичдоцент
доцентКУРИЛЯК Андрій Олеговичдоцент
доцентПІДКУЙКО Сергій Івановичдоцент
доцентПРОКОПИШИН Іван Анатолійовичдоцент
доцентСИДОРЕНКО Юрій Миколайовичдоцент
доцентФЛЮД Володимир Михайловичдоцент
доцентЧЕРВІНКА Костянтин Андрійовичдоцент
аспірантМІЛЬЧЕНКО Ольга Віталіївнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників:

 • Математична теорія кооперативних ігор (В. Козицький, Львів, 2016).
 • Дослідження операцій. Моделі та задачі (В. Кирилич, В. Козицький, Львів, 2012);
 • Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник (М.Заболоцький, С.Фединяк, П.Філевич, К.Червінка, Львів, 2009)
 • Математичний аналіз (М. Заболоцький, О. Сторож, С. Тарасюк, Київ, 2008);
 • Основи економетрії часових рядів (М. Оліскевич. Львів, 2008);
 • Додаткові розділи економетрії. Тексти лекцій (С. Лавренюк, В. Флюд. Львів, 2008);
 • Функції багатьох змінних: навчально-методичний посібник (Г. Доманська. Львів, 2008);
 • Математичний аналіз (М. Заболоцький, О. Сторож, С. Тарасюк, Львів, 2007);
 • Основи математичної економіки. Опуклі структури, методи оптимізації та їх застосування в економічному аналізі. (В. Козицький. Львів, 2008);
 • Основи математичної економіки. Теорія споживання (С. Лавренюк, В. Козицький, М. Оліскевич. Львів, 2005);
 • Основи математичної економіки. Теорія фірми (С. Лавренюк, В. Козицький, М. Оліскевич. Львів, 2005);
 • Інформаційні технології та системи: Лабораторний практикум (В.Чекурін, К.Червінка, Львів,2005);
 • Математичні основи мікроекономіки. Ч.1, Ч.2, Ч.3. (С. Лавренюк. Львів, 2000);
 • Основи економетрії (С. Лавренюк, М. Оліскевич. Львів, 2003);

Дослідження

Наукова робота кафедри охоплює широкий спектр досліджень, зокрема: математичний аналіз, математичну економіку, механіку деформівного твердого тіла, математичну фізику, фінансову математику тощо.

Головні напрями наукових досліджень, які ведуться на кафедрі:

 • математичні моделі мікро- та макроекономіки, теорія опуклих структур, економетричне прогнозування (В. Козицький, М. Оліскевич, В. Флюд)
 • математичне моделювання в теорії біологічних та демографічних процесів (Г. Барабаш, В. Кирилич)
 • математичне моделювання соціально- економічних процесів (В. Кирилич)
 • субгармонійні функції та теорія потенціалу; теорія розподілу значень цілих та мероморфних функцій; статистика портфелів (М.Заболоцький)
 • дослідження інтегровності та неінтегровності гамільтонових динамічних та більярдних систем (С. Підкуйко, А. Вус)
 • дослідження премій в дискретних актуарних моделях страхування (С. Підкуйко)
 • прогнозування фінансово–економічних процесів (А. Вус)
 • нелінійні еволюційні системи математичної та теоретичної фізики; теорія солітонів і цілком інтегровні нескінченновимірні динамічні системи; теорія фінансових портфелів (Ю. Сидоренко)
 • розробка математичних моделей, чисельних методів та програмного забезпечення для дослідження контактної взаємодії пружно-пластинчатих тіл та оптимізація технологічних процесів пластичного формування; аналіз міцності наземних ділянок трубопроводів; оцінка економічної ефективності та ризику для систем захисту інформації; моделювання та аналіз ринкових ризиків (І. Прокопишин)
 • термодинамічні основи та математичні методи дослідження і оптимізації процесу тепломасопереносу в інерційних багатокомпонентних системах з урахуванням структурних перетворень; теорія ризиків фондових портфелів та умови еквівалентності різних мір ризику у задачах оптимального вибору інвестора; окремі задачі теорії аналізу операцій (К.Червінка)

При кафедрі є аспірантура. Відбулися захисти дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук (всі в ЛНУ ім. Івана Франка): Г. Торган (наукові керівники С. Лавренюк, В. Кирилич, 29.10.2009); М. Прохоренко (10.06.2010), Н. Бурдейна (15.09.2011), О. Пелюшкевич (24.10.2013), О. Флюд (21.10.2016), Т. Фірман (10.02.2017), Т. Дерев’янко (30.06.2017) – науковий керівник усіх В. Кирилич; О.Костюк (науковий керівник М.Заболоцький, 18.12.2012); О.Чвартацький (науковий керівник Ю.Сидоренко, 30.01.2014); В.Федорчук (науковий керівник Ю.Сидоренко, 12.02.2016); М.Мостова (науковий керівник М.Заболоцький, 13.04.2017).

Кафедра підтримує і розвиває наукові контакти з Київським університетом ім. Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Ужгородським національним університетом, Національним університетом «Києво- Могилянська академія», Московським державним університетом шляхів сполучення (Росія), Опольською політехнікою (Республіка Польща), університетом м. Берген (Норвегія), Карловим університетом (Прага, Чехія).
Також підтримує наукові зв’язки з такими зарубіжними науковими установами: Політехнічний інститут, кафедра механіки конструкцій, Жешув, Польща; Політехнічний інститут, кафедра фізики, Ополє, Польща; Вища школа педагогічна, кафедра математики, Бидгощ, Польща; Університет м. Зелена Гура, Польща; МВТУ ім. Баумана, каф. фізики, Москва, Росія; Політехнічний інститут, кафедра теоретичної механіки та математичного моделювання систем і процесів, Пермь, Росія; Університет м.Кассель, Німеччина; Університет м. Падерборн, Німеччина; Інститут Динаміки та саморганізації імені Макса Планка (Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation) та Геттінгенський університет, Геттінген, Німеччина.

Безкоштовна програма освітньої платформи COURSERA для університетів України!

01.07.2022 | 11:56

Безкоштовна програма освітньої платформи COURSERA для університетів України!
Як приєднатися до програми: Львівський національний університет імені Івана Франка Learning Program?
За співпраці Міністерства освіти і науки України та американської освітньої платформи Coursera, для всіх українських закладів вищої освіти та студентів надано доступ до безкоштовної програми Ukraine Response Sponsored Coursera. Це означає, що доступ до понад 6000 курсів і 2200 проектів від провідних університетів і партнерів Coursera буде безкоштовним до 24 березня 2023 року.
Викладачі, працівники та студенти Львівського національного університету імені Івана Франка...

Читати »

Інформаційний день вступу на магістратуру

16.05.2022 | 14:56

Ти за місяць бакалавр, а ще досі не знаєш нічого про магістратуру? Знайома ситуація 😉 Та не хвилюйся, бо маємо чудову новину: розпочинається реєстрація на зустріч «Вступ 2.0. Магістратура». Тож заповнюй форму, адже ми підготували дуже багато необхідної інформації для вступників!
Ми впевнені, що тобі цікаво знати 😎
– Якою є оновлена процедура вступу до магістратури 2022?
– Які актуальні освітні програми пропонують факультети для 5 та 6 років навчання?
Готуй також інші запитання, які тебе турбують, та реєструйся на подію за покликанням.
Час: 19 травня 16.00
 

Читати »

Відкрита лекція Гринів О. С.

15.05.2022 | 15:11

У вівторок, 17 травня 2022 року, о 11.50 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри алгебри, топології та основ математики Гринів Олени Степанівни.
Дисципліна: Методика розв’язування задач з параметрами
Група: МТО-41
Тема: “Параметр у ролі рівноправної змінної”
Дата і час: вівторок, 17 травня, 3 пара, 11:50-13:10
Лекція відбудеться на платформі MS Teams за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alowB7iBqhFT7m0va5wRuR3G8EAiYUsX7myXxBOm5wpw1%40thread.tacv2/1652616039980?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f32b1fe8-f957-4098-bd58-88ae85ab7a6a%22%7d

Читати »

Порядок подання додаткових балів

12.05.2022 | 17:52

Сьогодні поширюємо порядок подання додаткових балів📈
До 31 травня ❗️ студенти факультету можуть подати заяву та документи, що її засвідчують.
Якщо Ви хочете подати заяву або якщо у вас виникають додаткові запитання, звертайтесь до @nastya_m_b або @masha_y_l_p  у телеграмі📩
Ознайомитись з Правилами призначення академічних стипендій у ЛНУ ім. Івана Франка можна за посиланням  (Де у Додатку 2 міститься положення про додаткові бали)

Читати »

Відкрита лекція В.М. Флюда.

12.05.2022 | 15:55

У середу, 18.05.2022 о 10.10 відбудеться відкрита онлайн лекція В.М. Флюда для студентів-кібернетиків на тему “Диференціальні рівняння в економічних дослідженнях. Методи інтегрування”.
Приєднатися до лекції у MS Teams за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acWSqfu-dtYA4NnJYDtmeNaMofUbMuXc6ckIglSRtQzQ1%40thread.tacv2/1644265327906?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%225c6926ed-ab82-4843-bf51-346b800a0ed3%22%7d

Читати »