Кафедра вищої математики

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

За посиланням Ви можете ознайомитися з ПРОГРАМНИМИ ЦІЛЯМИ ТА ЗАВДАННЯМИ КАФЕДРИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ НА 2022–2026 РОКИ.

Кафедра вищої математики.  Кафедра під такою назвою утворена у післявоєнні роки для забезпечення читання вищої математики на природничих факультетах. Першим її завідувачем став у 1948р. професор М.Зарицький. У 1960 році кафедру очолив доцент В.Рогаченко – геометр, тодішній декан механіко-математичного факультету. Тоді кафедра була реорганізована у кафедру вищої математики та геометрії, а згодом  перейменована у кафедру геометрії. У 1968р. постановою Мінвузу УРСР кафедру вищої математики на механіко-математичному факультеті було організаційно відновлено. Починаючи з цього періоду кафедрою завідували доц. Л. Лісевич (1968-1978), проф. Б. Ковальчук (1978-2003), проф. Б. Копитко (2003-2017), доц. Гаталевич А.І. (з 2017 р.)

У різний час на кафедрі працювали професори  М.Борсук, А. Загороднюк, О.Скасків, Я.Єлейко, Б.Ковальчук, Б. Копитко; доценти В.Гукевич, М.Бокало, Г.Барабаш, Р.Гудзь, Г.Доманська, В.Дідик, А.Зіневич, Б.Каплан, В.Косарчин, Л.Лісевич, У.Мишковець, І.Панасюк, Л.Старокадомський, П.Тацуняк, Я.Холявка, В.Флюд, Шіпка Й.Г.; асистенти І.Білоусова, Л.Блавацька, Л.Вовк, О. Задорожна, П. Конончук, О.Коркуна, О. Панат, Ж.Свірчевська, Я.Середа, С.Різняк.

Кафедра забезпечує викладання математичних дисциплін на таких факультетах університету: фізичному (аналітична геометрія і вища алгебра, математичний аналіз, диференціальні рівняння); електроніки та комп’ютерних технологій (алгебра та геометрія, математичний аналіз, диференціальні рівняння, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика); хімічному (вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика (дисципліна вільного вибору студентами), основи багатовимірного статистичного аналізу (дисципліна вільного вибору студентами)); геологічному (вища математика); географічному (вища математика, вища та прикладна математика, інформаційні системи та технології, інформатика з основами геоінформатики); економічному (вища та прикладна математика, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика); філософському (основи математики та інформатики, основи математики та математичні методи в психології, основи інформатики і застосування ЕОМ, основи багатовимірного статистичного аналізу), на факультеті управління фінансами та бізнесу (вища математика).

Викладачі кафедри є авторами підручників: Теорія ймовірностей і математична статистика (О.І.Бобик, Г.І.Берегова, Б.І.Копитко, Київ, 2007), Основи математичного аналізу (у 2-х томах) (Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г., Львів, 2010),  Вища математика для економістів (Тріщ Б.М., Львів, 2011); навчальних посібників: Аналітична геометрія й основи лінійної алгебри для студентів природничих факультетів (Дідик В.З., Ковальчук Б.В., Верба І.І., Тріщ Б.М., Київ, 1993), Математичний аналіз у задачах і вправах (у 3-х частинах) (Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М., Київ, ч.1 -1993, ч.2 – 1993, ч.3 – 2001), Курс лекцій з теорії диференціальних і інтегральних рівнянь (Колодій І.М., Верба І.І., Барабаш Г.М., Львів, 2000), Основи аналітичної геометрії і лінійної алгебри (Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М., Львів, 2002), Математичний аналіз (у 3-х частинах) (Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г., Львів, ч.1 – 2002, ч.2. – 2003, ч.3 – 2005), Аналітична геометрія і лінійна алгебра (Тріщ Б.М., Львів, 2003), Математичний аналіз (у 3-х частинах) (Тріщ Б.М., Львів, ч.1. – 2004, ч.2. – 2004, ч.3 – 2005); Збірник задач з вищої математики (Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я., Львів, 2005), Вища математика для дистанційного навчання (Кічура С.М., Барабаш Г.М., Гаталевич А.І., Львів, 2006);  Основи вищої математики. Теореми, приклади, задачі (Тріщ Б.М., Львів, 2008), Робота з Microsoft Power Point 2000/2003/2007 (Цаповська Ж.Я., Львів, 2009),  Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах (Бабенко, Львів, 2009), Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії (В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско, Львів, 2011),   . Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної (О.Я. Мильо,  В.М.Синюта, Я.М. Холявка, М.П. Онисько, О.М. Брик, Львів, 2011), . Вища математика. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Тексти лекцій ( Б.І. Копитко, О.Я. Мильо, Ж.Я. Цаповська, Львів, 2011),  Прикладна математична статистика для економістів (Копич І.М. , Копитко Б.І., Сороківський В.М., Бабенко В.В., Стефаняк В.І., Львів, 2012),  Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум ( В. Р. Зеліско, Г. В. Зеліско, Львів,  2014), Вступ до економетрики (І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка, Львів, 2016) та ін., понад 100 методичних розробок.

На кафедрі працюють кандидати та доктори фізико-математичних наук за напрямами: 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.02 – диференціальні рівняння, 01.01.06 – алгебра і теорія чисел.

Головні напрями наукових досліджень:

алгебра і теорія чисел (теорія кілець і модулів, проблеми кілець елементарних дільників, групи Брауера алгебраїчних многовидів над псевдолокальними полями) (А. Гаталевич, Г. Зеліско, Л. Стахів);

інтегральні зображення, апріорні оцінки, теоретико-функціональний аналіз і властивості класичних та узагальнених розв’язків початково-крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними, диференціально-граничні оператори та еліптичні функції, теорія процесів дифузії в середовищах з мембранами (С. Кічура, О. Мильо, М. Колінько, Ж. Цаповська, А. Новосядло);

моделювання в термомеханіці неоднорідних структур (Б.Тріщ, В.Синюта);

проблеми методики викладання математики та комп’ютеризації навчального процесу, застосування статистичних методів в економіці та психології (В.Бабенко);

математичне моделювання економічних процесів, числово-аналітичні методи розрахунку напружено-деформованого стану тонкостінних композитних елементів конструкцій за дії силових і температурних полів та контактна взаємодія тіл із урахуванням тертя і зношування (О. Максимук, І. Васильків, І. Верба, О. Жумік).

За час існування відновленої кафедри захищено 3 докторські та 20 кандидатських дисертацій. Опубліковано понад 250 наукових праць.

Кафедра співпрацює та підтримує наукові контакти з кафедрою алгебри та логіки і кафедрою теоретичної та прикладної статистики (мех.-мат. ф-т), кафедрою банківського та страхового бізнесу (економ. ф-т), Львівським інститутом банківської справи університету банківської справи, Львівською комерційною академією, Інститутом математики НАН України.

А. Гаталевич

Співробітники

завідувачГАТАЛЕВИЧ Андрій Івановичзавідувач
професорДутка Г. Я.професор
професорМАКСИМУК Олександр Васильовичпрофесор
доцентВАСИЛЬКІВ Іван Миколайовичдоцент
доцентВЕРБА Ірина Іванівнадоцент
доцентЖУМІК Оксана Василівнадоцент
доцентЗЕЛІСКО Галина Володимирівнадоцент
доцентКОЛІНЬКО Марія Омелянівнадоцент
доцентМИЛЬО Ольга Ярославівнадоцент
доцентСИНЮТА Володимир Михайловичдоцент
доцентСТАХІВ Людмила Леонідівнадоцент
доцентТАРАСЮК Святослав Івановичдоцент
доцентТРІЩ Богдан Михайловичдоцент
доцентЦАПОВСЬКА Жаннета Ярославівнадоцент
старший викладачБАБЕНКО Володимирович Володимировичстарший викладач

1 курс

2 курс

3 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії:

 1. Бабенко В.В. Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів: Монографія / Авт. колектив. За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко.– Л.: УБС НБУ, 2008. – 231 с.
 2. Юрий Жерновый, Константин Жерновый. Метод потенциалов для пороговых стратегий обслуживания. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing. 2015. – 164 с.

 

Підручники:

 1. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Підручник. – К.: В.Д.”Професіонал”.  2007. – 560 с.
 2. Б.В Ковальчук, Й.Г. Шіпка. Основи математичного аналізу. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2010.  Ч. 1. – 374 с. (з грифом МОН України).
 3. Б.В Ковальчук, Й.Г. Шіпка. Основи математичного аналізу. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2010.  Ч. 2. – 418 с. (з грифом МОН України).
 4. Тріщ Б.М. Вища математика для економістів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 552 с.

 

Навчальні посібники:

 1. Л.М. Лісевич, В.В. Бабенко, М.М. Бокало, Б.М. Тріщ. Математичний аналіз у задачах і вправах. Вступ в аналіз. Диференціальне числення функцій однієї змінної. – Київ НМК ВО  1993. – 207 с.
 2. Л.М. Лісевич, В.В. Бабенко, М.М. Бокало, Б.М. Тріщ. Математичний аналіз у задачах і вправах. Інтегральне числення функцій однієї змінної. – Київ НМК ВО  1995. – 198 с.
 3. Ковальчук Б.В., Бабенко В.В., Тумська О.В., Янчак В.Я. Розроблення навчаючих програм на мові ДІНА. Навчально-методичний посібник для викладачів та студентів природничих та гуманітарних спеціальностей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 118 с.
 4. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2001. – 170 с.
 5. Бабенко В.В., Війтович Г.К., Холявка Я.М. Математика 5. Пробний підручник для загальноосвітніх  навчальних закладів. – Львів: “Світ”. – 2002. – 288с.
 6. Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Навчальний посібник. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2002. –290с.
 7. Барабаш Г.М., Кічура С.М., Мильо О.Я., Онисько М.П.  Геометрія і тригонометрія у задачах і вправах: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 166с.
 8. Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г. Математичний аналіз. Навчальний посібник. Ч.1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. – 270 с.
 9. Тріщ Б.М. Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Курс лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. –  240 с.
 10. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів. – Львів. ЛБІ НБУ. 2003. – 328 с.
 11. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 256 с. 
 12. Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г. Математичний аналіз. Навчальний посібник. Ч.2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 280 с.
 13. Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Курс лекцій. Ч.3. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. –  228 с.
 14. Барабаш Г.М., Гаталевич А.І., Кічура С.М., Навчальний посібник з вищої математики (для студентів природничих факультетів, дистанційне навчання). 2006. – 101 с.
 15. Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г. Математичний аналіз. Навчальний посібник. Ч.3. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. – 180 с.
 16. Тріщ Б.М. Основи вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана    Франка. 2006. – 385 с.
 17. Барабаш Г.М., Гаталевич А.І., Кічура С.М, Мильо О.Я. Практикум з вищої математики (для студентів природничих факультетів). – Львів: Видавничий центр  ЛНУ імені Івана Франка. 2007. – 158 с.
 18. Копич І.М., Копитко Б.І., Сороківський В.М., Бабенко В.В., Стефаняк В.І. Теорія ймовірностей для економістів. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво ЛКА. 2008. – 351 с.
 19. Брик О. М. , Онисько М. П. , Синюта В. М. , Холявка Я. М.   Геометрія і алгебра. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.  2008. – 164 с.
 20. Тріщ Б.М. Основи вищої математики. Теореми, приклади, задачі. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.  2008. – 400 с.
 21. Гачкевич О.Р., Гачкевич М.Г., Попович В.С., Тріщ Б.М., Чорний Б.І. Практикум з вищої математики. Аналітична геометрія та лінійна алгебра. – Львів: Вид-во “Ростер – 7”.  2008. – 278 c.
 22. Тріщ Б.М. Основи вищої математики. Теореми, приклади, задачі. Навчальний посібник. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. – 400 с. (з грифом МОН України).
 23. Цаповська Ж.Я. Робота з Microsoft Power Point 2000/2003/2007. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 316 с. (з грифом МОН України).
 24. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 168 с. (з грифом МОН України).
 25. Єлейко Я.І., Копитко Б.І., Тріщ Б.М. Теорія ймовірностей. Теореми, приклади, задачі. Навчальний посібник. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 324 с. (З грифом МОН України).
 26. Ж.Я. Цаповська. Робота в текстовому процесорі Word. Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 120 с.
 27. Зеліско В.Р., Зеліско Г.В. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Навчальний       посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 326 с. (з грифом МОН України)
 28. Комарницький М.Я., Зеліско Г.В. Елементи теорії напівгруп та полігонів. Курс лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 151 с.
 29. Мильо О.Я., Синюта В.М., Холявка Я.М., Онисько М.П., Брик О.М. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 268 с.
 30. Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики. Модуль 1. Лінійна алгебра. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2010. – 133 с.
 31. Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики. Модуль 2. Аналітична геометрія. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2010. –126с.
 32. Копич І.М. , Копитко Б.І., Сороківський В.М., Бабенко В.В., Стефаняк В.І. Прикладна математична статистика для економістів. Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000.  2012. – 408 с.
 33. Г.В. Зеліско, С.М. Кічура, М.П. Онисько. Вища математика. Основи лінійної алгебри й аналітичної геометрії.  Курс лекцій. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2011. – 165 с.
 34. Б.І. Копитко, О.Я. Мильо, Ж.Я. Цаповська. Вища математика. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 301 с.
 35. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 3.  Вступ до математичного аналізу. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 206 с.
 36. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 5.  Інтегральне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 109 с.
 37. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 4.  Диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 133 с.
 38. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 6.  Функції багатьох змінних. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 140 с.
 39. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 7.  Числові та функціональні ряди. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 71 с.
 40. Б.М. Тріщ Практикум з вищої математики. Модуль 8.  Диференціальні рівняння. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 111 с.
 41. Зеліско В.Р., Зеліско Г.В. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум. Навчальний посібник з грифом МОН. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2014. – 374 с.
 42. Васильків І.М., Карпінський Б.А., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до економетрики. Навчальний посібник. –  Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2016. – 296 с. Рекомендовано до друку Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу. Протокол №  4/1 від 29.03.2016 р.
 43. Васильків І. М. Вища математика: Теорія і задачі. Навчальний посібник. У 2-х т. – Львів : Євросоціум, 2017. – Т. 1. – 543 с.
 44. Васильків І. М. Вища математика: Теорія і задачі. Навчальний посібник. У 2-х т. – Львів : Євросоціум, 2017. – Т. 2. – 511 с.
 45. Тріщ Б.М. Вища математика. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 506 с.
 46. Тріщ Б.М. Збірник індивідуальних завдань з вищої математики. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 318 с.

Навчально-методична література:

 1. Барабаш Г.М., Шіпка Й.Г. Методичні рекомендації до практичних занять з розділів математичного аналізу “Кратні та криволінійні інтеграли”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка.  2000. – 52 с.
 2. І.І.Верба, А.І.Гаталевич. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до курсу теорії ймовірностей і математичної статистики для студентів природничих факультетів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 104 с.
 3. Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Математика для економістів”. Додаткові розділи лінійної алгебри. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 48 с.
 4. Кічура С.М., Гаталевич А.І., Янчак В.Я. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до курсу вищої математики для студентів природничих факультетів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 24 с.
 5. Шипка Й.Г., Флюд В.М. Методичні вказівки до вивчення лінійних інтегральних рівнянь та крайових задач. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 54 с.
 6. Ковальчук Б.В., Верба І.І. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Математика для економістів”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 62 с.
 7. Ковальчук Б.В., Барабаш Г.М. Математика для економістів. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 69 с.
 8. Кічура С.М., Гаталевич А.І., Янчак В.Я. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до курсу вищої математики для студентів природничих факультетів – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2001. – 24 с.
 9. Кічура С.М., Онисько М.П. Методичні вказівки до вивчення курсу геометрії (планіметрія)  для слухачів факультету доуніверситетської підготовки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 36 с.
 10. Кічура С.М., Онисько М.П. Методичні вказівки до вивчення курсу геометрії (стереометрія) для слухачів факультету доуніверситетської підготовки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 69 с.
 11. Ковальчук Б.В., Барабаш Г.М. Математика для економістів. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2002. – 69 с.
 12. Кічура С.М., Онисько М.П. Методичні вказівки до вивчення теми “Тригонометричні рівняння та тригонометричні нерівності”. Методичні вказівки для слухачів факультету доуніверситетської підготовки – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2002. – 72 с.
 13. Мильо О.Я., Шіпка Й.Г. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Методичні рекомендації, вправи та індивідуальні завдання для студентів природничих факультетів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002. – 60 с.
 14. Тріщ Б.М., Єлейко Я.І. Методичні вказівки до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика”. Основи вибіркового методу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2001. – 69 с.
 15. Колінько М.О. Числові методи для інженерних задач. Ч.3. Чисельне інтегрування. Курс лекцій. – Львів: Львів. держ. агроун-т. 2002. – 44 с.
 16. Копич І.М., Копитко Б.І., Сороківський В.М., Пенцак О.С.Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів (Предмет і задачі математичної статистики. Описова статистика. Точкове та інтервальне оцінювання параметрів розподілу). – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2003. – 199 с.
 17. Копич І.М., Копитко Б.І., Сороківський В.М., Пенцак О.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів (Перевірка статистичних гіпотез). – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2003. – 84 с.
 18. Копич І.М., Копитко Б.І., Сороківський В.М., Пенцак О.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів (Кореляційний аналіз) – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2003. – 64 с.
 19. Копич І.М., Копитко Б.І., Сороківський В.М., Пенцак О.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів (Дисперсійний аналіз. Метод експертних оцінок) – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2003. – 75 с.
 20. Мильо О..Я. Границя послідовності. Границя функції. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів природничих факультетів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. – 50 с.
 21. Синюта В.М., Холявка Я.М., Онисько М.П. Алгебричні рівняння та нерівності. Методичні вказівки  для слухачів факультету доуніверситетської підготовки. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.  2003. – 99 с.
 22. Барабаш Г.М., Кічура С.М., Мильо О.Я., Онисько М.П. Методичні вказівки до вивчення  теми “Спрощення тригонометричних виразів”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2003. –  39с.
 23. Барабаш Г.М. Методичні вказівки до розділу вищої математики “Теорія імовірностей та  математична статистика”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2003. – 56с.
 24. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Вища математика” (Диференціальне числення функцій однієї змінної) для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 98 с.
 25. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Вища математика” (Інтегральне числення функцій однієї змінної) для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 95 с.
 26. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Вища математика” (Функції багатьох змінних) для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 143 с.
 27. Синюта В.М., Холявка Я.М., Онисько М.П. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Методичні рекомендації з вищої математики для студентів природничих факультетів. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.  2006. – 108 с.
 28. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Методичні рекомендації, приклади та індивідуальні завдання до вивчення розділу вищої математики “Диференціальне числення функції однієї змінної” для студентів факультету електроніки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 62 с.
 29. В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско. Завдання для практичних занять з лінійної алгебри і аналітичної геометрії.  – Львів. 2012. – 72 с.
 30. Г.В. Зеліско, Ж. Я. Цаповська. Тестові завдання для самоконтролю по темах “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2014. – 62 с.
 31. Г. М. Барабаш, Г. В. Зеліско, С. М. Кічура, М. П. Онисько. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до теми “Аналітична геометрія” для студентів біологічного та географічного факультетів. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2014. – 45 с.
 32. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Методичні рекомендації, приклади  та завдання для самостійної роботи до вивчення розділу вищої математики “Диференціальні рівняння” для студентів факультету електроніки. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2013. – 54 с.
 33. Гаталевич А.І., Стахів Л.Л. Методичні вказівки та індивідуальні завдання  до курсу “Аналітична геометрія” для студентів фізичного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2014. – 60 с.
 34. Зеліско Г. В., Стахів Л.Л. Методичні вказівки до лабораторної роботи „Пакет наукової графіки Surfer” для студентів географічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2015. – 24 с.
 35. Мильо О.Я., Качурівська Г.М. Методичні вказівки “Функція однієї змінної”. – Тернопіль: ВІКТ БАТІ. 2014. – 80 с.
 36. Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ризикології. – Львів: ЛДФА. 2016. – 48 с.
 37. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 60 с.
 38. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Функції багатьох змінних”.  Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 48 с.
 39. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Ряди. Диференціальні рівняння”.  Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 56 с.
 40. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Лінійна алгебра”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 61 с.
 41. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Аналітична геометрія”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 61с.
 42. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Вступ до математичного аналізу”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 107 с.
 43. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Диференціальне числення функцій однієї змінної”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 116 с.
 44. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 82 с.
 45. Шкулка С.К. Математика для економістів: функції багатьох змінних, невизначений інтеграл, диференціальні рівняння. Збірник задач. – Львів: ЛДФА. 2016. – 48с.
 46. Зеліско Г. В., Стахів Л.Л. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 1. Для студентів географічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2017. – 47 с.
 47. Зеліско Г. В., Стахів Л.Л. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 2. Для студентів географічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка 2017. – 42 с.
 48. Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. Ризикологія: Основи теорії, лабораторний практикум, ІНДЗ. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка 2017. – 114 с.
 49. Тріщ.Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Випадкові події”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. –  82 с.
 50. Тріщ.Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Випадкові величини. Основні поняття. Числові характеристики.”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. –  57 с.
 51. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Закони розподілу деяких випадкових величин”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 58 с.
 52. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Випадкові вектори”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 81 с.
 53. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Закон великих чисел. Граничні теореми”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 28 с.

Відкрита онлайн лекція М. О. Колінько на тему “Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння першого порядку.”

12.05.2023 | 15:28

В понеділок 15.05.2023 о 8.30 відбудеться відкрита онлайн лекція М. О. Колінько на тему
” Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння першого порядку.”
Приєднатися до лекції в zoom можна за посиланням.

Читати »

Відкрита лекція з математичної статистики “Проста регресія та кореляція”

12.05.2023 | 00:16

Відкрита лекція з математичної статистики “Проста регресія та кореляція” (група ПМП 21)
доцента кафедри вищої математики Гірної Олександри Йосипівни відбудеться 17.05.2023 о 16.00 в Zoom за посиланням.
Meeting ID: 732 1004 4039
Passcode: UMmp0D

Читати »

Відкрита лекція Ж. Я. Цаповської

25.04.2023 | 13:20

У пятницю, 28.04.2023 р. о 10.10 відбудеться відкрита онлайн лекція Ж. Я. Цаповської на тему: “Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків зі сталими коефіцієнтами”.
 
Приєднатись до лекції в Microsoft Teams можна за посиланням.

Читати »

Відкрита лекція А.І. Гаталевича

11.05.2022 | 10:46

В понеділок, 16.05.2022 о 8.30 відбудеться відкрита онлайн лекція А.І. Гаталевича на тему “Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків”.
Приєднатися до лекції можна в Zoom за посиланням.
Ідентифікатор конференції: 711 8018 0260
Код доступу: Kyse7U

Читати »

Оголошення

09.05.2022 | 11:57

У середу, 11.05.22 о 10.30 для студентів I курсу факультету управління фінансами та бізнесу відбудеться відкрита лекція професора кафедри вищої математики Максимука О.В.
“Точкові та інтервальні оцінки параметрів генеральної сукупності за даними вибірки.”
Лекція відбудеться онлайн в ZOOM за покликанням.
Ідентифікатор конференції: 736 2001 4220
Код доступу: 7ckqnn

Читати »