Кафедра вищої математики

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Увага! На час карантину студенти, які вивчають математику за допомогою викладачів кафедри вищої математики, мають змогу ознайомлюватися із матеріалами занять та завданнями за посиланням:

список (постійно оновлюється)

 

СТРАТЕГІЯ

розвитку кафедри вищої математики

Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Місія кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних аналізувати, науково обґрунтовувати та приймати ефективні рішення й нести відповідальність за діяльність організації, забезпечувати її стійкий довготривалий розвиток у конкурентному середовищі.

Цінності, Норми, Принципи – Професіоналізм, Порядність, Патріотизм, Духовність, Довіра, Інноваційність, Креативність, Індивідуальний підхід, Конкурентоспроможність.

Стратегічна мета розвитку кафедри – підвищення конкурентоспроможності кафедри на ринку освітніх послуг на основі: розвитку висококваліфікованого викладацького персоналу; впровадження сучасних методів навчання із використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки; встановлення партнерських відносин з факультетатми та кафедрами Університету; постійного оновлення та адаптації структури освітніх програм до змінних вимог ринку праці; участі колективу у розробці наукових, прикладних та консультаційних проектів.

Пріоритети розвитку кафедри: висока якість освітніх послуг; конкурентоспроможність; сталий розвиток; наукове співробітництво; співпраця з факультетатми та кафедрами Університету, інших навчальних та наукових закладів; орієнтація на потреби ринку.

 

Підцілі розвитку кафедри:

 1. Забезпечення якісних, таких, що відповідають національним, європейським і міжнародним фаховим стандартам, освітніх послуг для підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців за спеціальностями факультетів Університету, викладання на яких здійснює кафедра.
 2. Розширення освітніх можливостей кафедри на основі удосконалення існуючих та розробки нових освітніх та освітньонаукових програм відповідно до потреб ринку праці.
 3. Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, розвиток наукових шкіл кафедри у напрямі підвищення науково-методичного та прикладного рівня наукових досліджень з метою забезпечення конкурентних переваг на ринку науково-освітніх послуг.
 4. Виховання висококваліфікованих фахівців, здатних до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення.

 

Стратегічні цілі та завдання розвитку кафедри вищої математики

 

 1. Загальна інформація

Кафедра математики була створена 1774 р. і належала до філософського факультету. Читання вищої математики в університеті започаткував у 1848 р. Гнат Лемох. Продовжив викладання вищої математики відомий математик професор Ю.Пузина. (1856-1919рр.). З 1924 р. при математично-природничому факультеті поряд з кафедрою математики існувала надзвичайна кафедра математики. Вищу математику на природничих спеціальностях читали відомі математики В.Стожек, С.Рузевич, С.Качмаж, пізніше С.Сакс, В. Левицький та ін. У післявоєнні роки для забезпечення читання вищої математики на природничих факультетах була створена кафедра вищої математики, першим завідувачем якої у 1948 р. став професор М. Зарицький. У 1960 р. кафедру очолив доцент В.Рогаченко – геометр, тодішній декан механіко- математичного факультету. Саме в ці роки кафедра була реорганізована у кафедру вищої математики та геометрії, а згодом перейменована у кафедру геометрії. 1968 року кафедру вищої математики було організаційно відновлено. У 1968-1978 р. кафедрою завідував доцент Л.Лісевич. Упродовж 1978-2003 р.р. кафедрою вищої математики завідував професор Б.Ковальчук, а з 2003 р. кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Б.Копитко.

На сьогоднішній день у штаті кафедри вищої математики нараховується 14 викладачів (в тому числі 1 професор, 12 доцентів, 1 старший викладач) і 1 ст. лаборант. Кафедра вищої математики забезпечує викладання математичних дисциплін на природничих факультетах університету: фізичному, хімічному, геологічному, географічному, факультеті електроніки та комп’ютерних технологій, а також на економічному, філософському та  факультеті управління фінансами та бізнесу. Викладачі кафедри ведуть наукову роботу в таких напрямках: теорія ймовірностей та математична статистика, диференціальні рівняння, алгебра, математичний та  функціональний аналіз, застосування статистичних методів у психології і педагогіці. Всі викладачі кафедри ведуть значну навчально-методичну роботу. На кафедрі працюють науковий і науково-методичний семінар.

 

 1. Пріоритетні напрями роботи кафедри

На сучасному етапі, коли Україна чітко визначилась з орієнтиром на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, вступила до “Болонського процесу”, який пов’язаний з побудовою так званої “Європейської вищої освіти”, а також зважаючи на основні напрями розвитку механіко-математичного факультету  і університету, Закон України «Про вищу освіту», Статут Університету, пріоритетними напрямами роботи кафедри вищої математики є:

 • формування особистості професіонала-фахівця, який чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у 21 столітті;
 • навчально-методична та науково-дослідна робота, використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі;
 • підвищення якості навчання студентів;
 • виховна робота зі студентами та організація самостійної роботи студентів;
 • підтримка та розвиток міжвузівських і міжнародних освітніх і наукових зв’язків, поглиблення наукової співпраці з інститутами НАН України, підготовка кадрів вищої кваліфікації.

  

 1.  Навчальна та навчально-методична робота

Завдання кафедри у навчально-методичній роботі полягає у:

 • постійному оновленні змісту курсів, враховуючи відкриття нових напрямів підготовки студентів Університету, зокрема напряму освіта;
 • підготовці навчально-методичної літератури;
 • створення при кафедрі вищої математики навчальної лабораторії для комп’ютерного забезпечення курсів, викладання яких здіснює кафедра;
 • відкриття на кафедрі спеціалізацій спільно з іншими кафедрами факультету;
 • забезпеченні розробки і вдосконаленні навчальної документації відповідно до сучасних вимог освітнього процесу та тенденцій розвитку факультетів (зокрема підготовка екзаменаційних тестів в системі Moodle);
 • вивченні досвіду провідних вищих навчальних закладів України та світу;
 • сприянні впровадженню і удосконаленню новітніх форм і методів організації навчального процесу;

 

 1.  Наукова робота

Наукова робота викладачів і наукових співробітників кафедри буде виконуватись у рамках Закону України № 5460-VI від 16.10.2012 «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»

Зокрема, планується:

 • брати участь у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, НАН України, інших установ державної та приватної форм власності;
 • посилити роботу щодо опублікування результатів наукових досліджень співробітників кафедри у високорейтингових фахових українських та зарубіжних виданнях;
 • сприяти залученню співробітників кафедри до участі у міжнародних фахових наукових

конференціях;

 • посилити наукову співпрацю з установами НАН України, провідними зарубіжними університетами та науковими установами;
 • сприяти підвищенню якості науково-дослідної роботи кафедри, залучати до роботи наукових семінарів відповідно до своїх спеціалізацій співробітників кафедри;
 • створити сприятливі умови для підготовки та захисту дисертацій співробітниками кафедри.

 

 1. Основні умови успішної реалізації програми

Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри

вищої математики полягають у:

 • реалізації ефективної кадрової політики на кафедрі;
 • успішному використанні світового досвіду організації навчально-методичної та науково-дослідної роботи;
 • активній участі викладачів та співробітників кафедри у пошуку шляхів поліпшення освітньої та наукової роботи кафедри ;
 • впровадженні в навчальний процес нових форм і методів викладання математичних дисциплін, які передбачають використання комп’ютерних навчальних програм.
 • оновленні інтернет-сторінки кафедри, яка буде відповідати сучасним вимогам;
 • забезпеченні підтримки ініціатив кафедри керівництвом факультету та університету.

Кафедра вищої математики.  Кафедра під такою назвою утворена у післявоєнні роки для забезпечення читання вищої математики на природничих факультетах. Першим її завідувачем став у 1948р. професор М.Зарицький. У 1960 році кафедру очолив доцент В.Рогаченко – геометр, тодішній декан механіко-математичного факультету. Тоді кафедра була реорганізована у кафедру вищої математики та геометрії, а згодом  перейменована у кафедру геометрії. У 1968р. постановою Мінвузу УРСР кафедру вищої математики на механіко-математичному факультеті було організаційно відновлено. Починаючи з цього періоду кафедрою завідували доц. Л. Лісевич (1968-1978), проф. Б. Ковальчук (1978-2003), проф. Б. Копитко (2003-2017), доц. Гаталевич А.І. (з 2017 р.)

У різний час на кафедрі працювали професори  М.Борсук, А. Загороднюк, О.Скасків, Я.Єлейко, Б.Ковальчук, Б. Копитко; доценти В.Гукевич, М.Бокало, Г.Барабаш, Р.Гудзь, Г.Доманська, В.Дідик, А.Зіневич, Б.Каплан, В.Косарчин, Л.Лісевич, У.Мишковець, І.Панасюк, Л.Старокадомський, П.Тацуняк, Я.Холявка, В.Флюд, Шіпка Й.Г.; асистенти І.Білоусова, Л.Блавацька, Л.Вовк, О. Задорожна, П. Конончук, О.Коркуна, О. Панат, Ж.Свірчевська, Я.Середа, С.Різняк.

Кафедра забезпечує викладання математичних дисциплін на таких факультетах університету: фізичному (аналітична геометрія і вища алгебра, математичний аналіз, диференціальні рівняння); електроніки та комп’ютерних технологій (алгебра та геометрія, математичний аналіз, диференціальні рівняння, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика); хімічному (вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика (дисципліна вільного вибору студентами), основи багатовимірного статистичного аналізу (дисципліна вільного вибору студентами)); геологічному (вища математика); географічному (вища математика, вища та прикладна математика, інформаційні системи та технології, інформатика з основами геоінформатики); економічному (вища та прикладна математика, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика); філософському (основи математики та інформатики, основи математики та математичні методи в психології, основи інформатики і застосування ЕОМ, основи багатовимірного статистичного аналізу), на факультеті управління фінансами та бізнесу (вища математика).

Викладачі кафедри є авторами підручників: Теорія ймовірностей і математична статистика (О.І.Бобик, Г.І.Берегова, Б.І.Копитко, Київ, 2007), Основи математичного аналізу (у 2-х томах) (Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г., Львів, 2010),  Вища математика для економістів (Тріщ Б.М., Львів, 2011); навчальних посібників: Аналітична геометрія й основи лінійної алгебри для студентів природничих факультетів (Дідик В.З., Ковальчук Б.В., Верба І.І., Тріщ Б.М., Київ, 1993), Математичний аналіз у задачах і вправах (у 3-х частинах) (Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М., Київ, ч.1 -1993, ч.2 – 1993, ч.3 – 2001), Курс лекцій з теорії диференціальних і інтегральних рівнянь (Колодій І.М., Верба І.І., Барабаш Г.М., Львів, 2000), Основи аналітичної геометрії і лінійної алгебри (Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М., Львів, 2002), Математичний аналіз (у 3-х частинах) (Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г., Львів, ч.1 – 2002, ч.2. – 2003, ч.3 – 2005), Аналітична геометрія і лінійна алгебра (Тріщ Б.М., Львів, 2003), Математичний аналіз (у 3-х частинах) (Тріщ Б.М., Львів, ч.1. – 2004, ч.2. – 2004, ч.3 – 2005); Збірник задач з вищої математики (Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я., Львів, 2005), Вища математика для дистанційного навчання (Кічура С.М., Барабаш Г.М., Гаталевич А.І., Львів, 2006);  Основи вищої математики. Теореми, приклади, задачі (Тріщ Б.М., Львів, 2008), Робота з Microsoft Power Point 2000/2003/2007 (Цаповська Ж.Я., Львів, 2009),  Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах (Бабенко, Львів, 2009), Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії (В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско, Львів, 2011),   . Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної (О.Я. Мильо,  В.М.Синюта, Я.М. Холявка, М.П. Онисько, О.М. Брик, Львів, 2011), . Вища математика. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Тексти лекцій ( Б.І. Копитко, О.Я. Мильо, Ж.Я. Цаповська, Львів, 2011),  Прикладна математична статистика для економістів (Копич І.М. , Копитко Б.І., Сороківський В.М., Бабенко В.В., Стефаняк В.І., Львів, 2012),  Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум ( В. Р. Зеліско, Г. В. Зеліско, Львів,  2014), Вступ до економетрики (І.М. Васильків, Б.А. Карпінський, О.В. Максимук, С.К. Шкулка, Львів, 2016) та ін., понад 100 методичних розробок.

На кафедрі працюють кандидати та доктори фізико-математичних наук за напрямами: 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.02 – диференціальні рівняння, 01.01.06 – алгебра і теорія чисел.

Головні напрями наукових досліджень:

алгебра і теорія чисел (теорія кілець і модулів, проблеми кілець елементарних дільників, групи Брауера алгебраїчних многовидів над псевдолокальними полями) (А. Гаталевич, Г. Зеліско, Л. Стахів);

інтегральні зображення, апріорні оцінки, теоретико-функціональний аналіз і властивості класичних та узагальнених розв’язків початково-крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними, диференціально-граничні оператори та еліптичні функції, теорія процесів дифузії в середовищах з мембранами (С. Кічура, О. Мильо, М. Колінько, Ж. Цаповська, А. Новосядло);

моделювання в термомеханіці неоднорідних структур (Б.Тріщ, В.Синюта);

проблеми методики викладання математики та комп’ютеризації навчального процесу, застосування статистичних методів в економіці та психології (В.Бабенко);

математичне моделювання економічних процесів, числово-аналітичні методи розрахунку напружено-деформованого стану тонкостінних композитних елементів конструкцій за дії силових і температурних полів та контактна взаємодія тіл із урахуванням тертя і зношування (О. Максимук, І. Васильків, І. Верба, О. Жумік).

За час існування відновленої кафедри захищено 3 докторські та 20 кандидатських дисертацій. Опубліковано понад 250 наукових праць.

Кафедра співпрацює та підтримує наукові контакти з кафедрою алгебри та логіки і кафедрою теоретичної та прикладної статистики (мех.-мат. ф-т), кафедрою банківського та страхового бізнесу (економ. ф-т), Львівським інститутом банківської справи університету банківської справи, Львівською комерційною академією, Інститутом математики НАН України.

А. Гаталевич

Співробітники

завідувачГАТАЛЕВИЧ Андрій Івановичзавідувач
професорМАКСИМУК Олександр Васильовичпрофесор
доцентВАСИЛЬКІВ Іван Миколайовичдоцент
доцентВЕРБА Ірина Іванівнадоцент
доцентЖУМІК Оксана Василівнадоцент
доцентЗЕЛІСКО Галина Володимирівнадоцент
доцентКОЛІНЬКО Марія Омелянівнадоцент
доцентМИЛЬО Ольга Ярославівнадоцент
доцентСИНЮТА Володимир Михайловичдоцент
доцентСТАХІВ Людмила Леонідівнадоцент
доцентТАРАСЮК Святослав Івановичдоцент
доцентТРІЩ Богдан Михайловичдоцент
доцентЦАПОВСЬКА Жаннета Ярославівнадоцент
старший викладачБАБЕНКО Володимирович Володимировичстарший викладач

1 курс

2 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії:

 1. Бабенко В.В. Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів: Монографія / Авт. колектив. За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко.– Л.: УБС НБУ, 2008. – 231 с.
 2. Юрий Жерновый, Константин Жерновый. Метод потенциалов для пороговых стратегий обслуживания. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing. 2015. – 164 с.

 

Підручники:

 1. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Підручник. – К.: В.Д.”Професіонал”.  2007. – 560 с.
 2. Б.В Ковальчук, Й.Г. Шіпка. Основи математичного аналізу. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2010.  Ч. 1. – 374 с. (з грифом МОН України).
 3. Б.В Ковальчук, Й.Г. Шіпка. Основи математичного аналізу. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2010.  Ч. 2. – 418 с. (з грифом МОН України).
 4. Тріщ Б.М. Вища математика для економістів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 552 с.

 

Навчальні посібники:

 1. Л.М. Лісевич, В.В. Бабенко, М.М. Бокало, Б.М. Тріщ. Математичний аналіз у задачах і вправах. Вступ в аналіз. Диференціальне числення функцій однієї змінної. – Київ НМК ВО  1993. – 207 с.
 2. Л.М. Лісевич, В.В. Бабенко, М.М. Бокало, Б.М. Тріщ. Математичний аналіз у задачах і вправах. Інтегральне числення функцій однієї змінної. – Київ НМК ВО  1995. – 198 с.
 3. Ковальчук Б.В., Бабенко В.В., Тумська О.В., Янчак В.Я. Розроблення навчаючих програм на мові ДІНА. Навчально-методичний посібник для викладачів та студентів природничих та гуманітарних спеціальностей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 118 с.
 4. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2001. – 170 с.
 5. Бабенко В.В., Війтович Г.К., Холявка Я.М. Математика 5. Пробний підручник для загальноосвітніх  навчальних закладів. – Львів: “Світ”. – 2002. – 288с.
 6. Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Навчальний посібник. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2002. –290с.
 7. Барабаш Г.М., Кічура С.М., Мильо О.Я., Онисько М.П.  Геометрія і тригонометрія у задачах і вправах: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 166с.
 8. Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г. Математичний аналіз. Навчальний посібник. Ч.1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. – 270 с.
 9. Тріщ Б.М. Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Курс лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. –  240 с.
 10. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів. – Львів. ЛБІ НБУ. 2003. – 328 с.
 11. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 256 с. 
 12. Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г. Математичний аналіз. Навчальний посібник. Ч.2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 280 с.
 13. Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Курс лекцій. Ч.3. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. –  228 с.
 14. Барабаш Г.М., Гаталевич А.І., Кічура С.М., Навчальний посібник з вищої математики (для студентів природничих факультетів, дистанційне навчання). 2006. – 101 с.
 15. Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г. Математичний аналіз. Навчальний посібник. Ч.3. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. – 180 с.
 16. Тріщ Б.М. Основи вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана    Франка. 2006. – 385 с.
 17. Барабаш Г.М., Гаталевич А.І., Кічура С.М, Мильо О.Я. Практикум з вищої математики (для студентів природничих факультетів). – Львів: Видавничий центр  ЛНУ імені Івана Франка. 2007. – 158 с.
 18. Копич І.М., Копитко Б.І., Сороківський В.М., Бабенко В.В., Стефаняк В.І. Теорія ймовірностей для економістів. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво ЛКА. 2008. – 351 с.
 19. Брик О. М. , Онисько М. П. , Синюта В. М. , Холявка Я. М.   Геометрія і алгебра. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.  2008. – 164 с.
 20. Тріщ Б.М. Основи вищої математики. Теореми, приклади, задачі. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.  2008. – 400 с.
 21. Гачкевич О.Р., Гачкевич М.Г., Попович В.С., Тріщ Б.М., Чорний Б.І. Практикум з вищої математики. Аналітична геометрія та лінійна алгебра. – Львів: Вид-во “Ростер – 7”.  2008. – 278 c.
 22. Тріщ Б.М. Основи вищої математики. Теореми, приклади, задачі. Навчальний посібник. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. – 400 с. (з грифом МОН України).
 23. Цаповська Ж.Я. Робота з Microsoft Power Point 2000/2003/2007. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 316 с. (з грифом МОН України).
 24. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 168 с. (з грифом МОН України).
 25. Єлейко Я.І., Копитко Б.І., Тріщ Б.М. Теорія ймовірностей. Теореми, приклади, задачі. Навчальний посібник. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 324 с. (З грифом МОН України).
 26. Ж.Я. Цаповська. Робота в текстовому процесорі Word. Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 120 с.
 27. Зеліско В.Р., Зеліско Г.В. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Навчальний       посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 326 с. (з грифом МОН України)
 28. Комарницький М.Я., Зеліско Г.В. Елементи теорії напівгруп та полігонів. Курс лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 151 с.
 29. Мильо О.Я., Синюта В.М., Холявка Я.М., Онисько М.П., Брик О.М. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 268 с.
 30. Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики. Модуль 1. Лінійна алгебра. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2010. – 133 с.
 31. Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики. Модуль 2. Аналітична геометрія. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2010. –126с.
 32. Копич І.М. , Копитко Б.І., Сороківський В.М., Бабенко В.В., Стефаняк В.І. Прикладна математична статистика для економістів. Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000.  2012. – 408 с.
 33. Г.В. Зеліско, С.М. Кічура, М.П. Онисько. Вища математика. Основи лінійної алгебри й аналітичної геометрії.  Курс лекцій. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2011. – 165 с.
 34. Б.І. Копитко, О.Я. Мильо, Ж.Я. Цаповська. Вища математика. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 301 с.
 35. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 3.  Вступ до математичного аналізу. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 206 с.
 36. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 5.  Інтегральне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 109 с.
 37. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 4.  Диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 133 с.
 38. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 6.  Функції багатьох змінних. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 140 с.
 39. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 7.  Числові та функціональні ряди. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 71 с.
 40. Б.М. Тріщ Практикум з вищої математики. Модуль 8.  Диференціальні рівняння. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 111 с.
 41. Зеліско В.Р., Зеліско Г.В. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум. Навчальний посібник з грифом МОН. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2014. – 374 с.
 42. Васильків І.М., Карпінський Б.А., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до економетрики. Навчальний посібник. –  Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2016. – 296 с. Рекомендовано до друку Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу. Протокол №  4/1 від 29.03.2016 р.
 43. Васильків І. М. Вища математика: Теорія і задачі. Навчальний посібник. У 2-х т. – Львів : Євросоціум, 2017. – Т. 1. – 543 с.
 44. Васильків І. М. Вища математика: Теорія і задачі. Навчальний посібник. У 2-х т. – Львів : Євросоціум, 2017. – Т. 2. – 511 с.
 45. Тріщ Б.М. Вища математика. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 506 с.
 46. Тріщ Б.М. Збірник індивідуальних завдань з вищої математики. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 318 с.

Навчально-методична література:

 1. Барабаш Г.М., Шіпка Й.Г. Методичні рекомендації до практичних занять з розділів математичного аналізу “Кратні та криволінійні інтеграли”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка.  2000. – 52 с.
 2. І.І.Верба, А.І.Гаталевич. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до курсу теорії ймовірностей і математичної статистики для студентів природничих факультетів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 104 с.
 3. Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Математика для економістів”. Додаткові розділи лінійної алгебри. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 48 с.
 4. Кічура С.М., Гаталевич А.І., Янчак В.Я. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до курсу вищої математики для студентів природничих факультетів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 24 с.
 5. Шипка Й.Г., Флюд В.М. Методичні вказівки до вивчення лінійних інтегральних рівнянь та крайових задач. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 54 с.
 6. Ковальчук Б.В., Верба І.І. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Математика для економістів”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 62 с.
 7. Ковальчук Б.В., Барабаш Г.М. Математика для економістів. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 69 с.
 8. Кічура С.М., Гаталевич А.І., Янчак В.Я. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до курсу вищої математики для студентів природничих факультетів – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2001. – 24 с.
 9. Кічура С.М., Онисько М.П. Методичні вказівки до вивчення курсу геометрії (планіметрія)  для слухачів факультету доуніверситетської підготовки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 36 с.
 10. Кічура С.М., Онисько М.П. Методичні вказівки до вивчення курсу геометрії (стереометрія) для слухачів факультету доуніверситетської підготовки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 69 с.
 11. Ковальчук Б.В., Барабаш Г.М. Математика для економістів. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2002. – 69 с.
 12. Кічура С.М., Онисько М.П. Методичні вказівки до вивчення теми “Тригонометричні рівняння та тригонометричні нерівності”. Методичні вказівки для слухачів факультету доуніверситетської підготовки – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2002. – 72 с.
 13. Мильо О.Я., Шіпка Й.Г. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Методичні рекомендації, вправи та індивідуальні завдання для студентів природничих факультетів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002. – 60 с.
 14. Тріщ Б.М., Єлейко Я.І. Методичні вказівки до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика”. Основи вибіркового методу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2001. – 69 с.
 15. Колінько М.О. Числові методи для інженерних задач. Ч.3. Чисельне інтегрування. Курс лекцій. – Львів: Львів. держ. агроун-т. 2002. – 44 с.
 16. Копич І.М., Копитко Б.І., Сороківський В.М., Пенцак О.С.Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів (Предмет і задачі математичної статистики. Описова статистика. Точкове та інтервальне оцінювання параметрів розподілу). – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2003. – 199 с.
 17. Копич І.М., Копитко Б.І., Сороківський В.М., Пенцак О.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів (Перевірка статистичних гіпотез). – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2003. – 84 с.
 18. Копич І.М., Копитко Б.І., Сороківський В.М., Пенцак О.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів (Кореляційний аналіз) – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2003. – 64 с.
 19. Копич І.М., Копитко Б.І., Сороківський В.М., Пенцак О.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів (Дисперсійний аналіз. Метод експертних оцінок) – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2003. – 75 с.
 20. Мильо О..Я. Границя послідовності. Границя функції. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів природничих факультетів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. – 50 с.
 21. Синюта В.М., Холявка Я.М., Онисько М.П. Алгебричні рівняння та нерівності. Методичні вказівки  для слухачів факультету доуніверситетської підготовки. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.  2003. – 99 с.
 22. Барабаш Г.М., Кічура С.М., Мильо О.Я., Онисько М.П. Методичні вказівки до вивчення  теми “Спрощення тригонометричних виразів”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2003. –  39с.
 23. Барабаш Г.М. Методичні вказівки до розділу вищої математики “Теорія імовірностей та  математична статистика”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2003. – 56с.
 24. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Вища математика” (Диференціальне числення функцій однієї змінної) для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 98 с.
 25. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Вища математика” (Інтегральне числення функцій однієї змінної) для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 95 с.
 26. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Вища математика” (Функції багатьох змінних) для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 143 с.
 27. Синюта В.М., Холявка Я.М., Онисько М.П. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Методичні рекомендації з вищої математики для студентів природничих факультетів. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.  2006. – 108 с.
 28. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Методичні рекомендації, приклади та індивідуальні завдання до вивчення розділу вищої математики “Диференціальне числення функції однієї змінної” для студентів факультету електроніки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 62 с.
 29. В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско. Завдання для практичних занять з лінійної алгебри і аналітичної геометрії.  – Львів. 2012. – 72 с.
 30. Г.В. Зеліско, Ж. Я. Цаповська. Тестові завдання для самоконтролю по темах “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2014. – 62 с.
 31. Г. М. Барабаш, Г. В. Зеліско, С. М. Кічура, М. П. Онисько. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до теми “Аналітична геометрія” для студентів біологічного та географічного факультетів. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2014. – 45 с.
 32. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Методичні рекомендації, приклади  та завдання для самостійної роботи до вивчення розділу вищої математики “Диференціальні рівняння” для студентів факультету електроніки. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2013. – 54 с.
 33. Гаталевич А.І., Стахів Л.Л. Методичні вказівки та індивідуальні завдання  до курсу “Аналітична геометрія” для студентів фізичного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2014. – 60 с.
 34. Зеліско Г. В., Стахів Л.Л. Методичні вказівки до лабораторної роботи „Пакет наукової графіки Surfer” для студентів географічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2015. – 24 с.
 35. Мильо О.Я., Качурівська Г.М. Методичні вказівки “Функція однієї змінної”. – Тернопіль: ВІКТ БАТІ. 2014. – 80 с.
 36. Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ризикології. – Львів: ЛДФА. 2016. – 48 с.
 37. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 60 с.
 38. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Функції багатьох змінних”.  Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 48 с.
 39. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Ряди. Диференціальні рівняння”.  Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 56 с.
 40. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Лінійна алгебра”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 61 с.
 41. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Аналітична геометрія”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 61с.
 42. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Вступ до математичного аналізу”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 107 с.
 43. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Диференціальне числення функцій однієї змінної”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 116 с.
 44. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 82 с.
 45. Шкулка С.К. Математика для економістів: функції багатьох змінних, невизначений інтеграл, диференціальні рівняння. Збірник задач. – Львів: ЛДФА. 2016. – 48с.
 46. Зеліско Г. В., Стахів Л.Л. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 1. Для студентів географічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2017. – 47 с.
 47. Зеліско Г. В., Стахів Л.Л. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 2. Для студентів географічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка 2017. – 42 с.
 48. Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. Ризикологія: Основи теорії, лабораторний практикум, ІНДЗ. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка 2017. – 114 с.
 49. Тріщ.Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Випадкові події”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. –  82 с.
 50. Тріщ.Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Випадкові величини. Основні поняття. Числові характеристики.”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. –  57 с.
 51. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Закони розподілу деяких випадкових величин”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 58 с.
 52. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Випадкові вектори”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 81 с.
 53. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Закон великих чисел. Граничні теореми”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 28 с.

Семінар з теорії аналітичних функцій

07.09.2021 | 22:39

В четвер 09.09.2021 о 15.05 на семінарі з теорії аналітичних функцій відбудеться онлайн виступ:
I.E. Chyzhykov:
A division Theorem in classes of analytic functions defined by the growth of its L^p-norm
Запрошують до участі у семінарі всі охочі. Коди доступу вказані нижче.
Приєднуйтесь до зустрічі Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73489929051?pwd=QzZqc0x1ZnlvK0pHU1NQR1l6dnNrUT09
Meeting ID: 734 8992 9051
Passcode: 358086

Читати »

Aнгломовна літня школа з технологій штучного інтелекту Artificial Intelligence Technology Summer School (AIT-2021)

23.06.2021 | 00:45

22 червня 2021 року стартувала перша англомовна літня школа з технологій штучного інтелекту Artificial Intelligence Technology Summer School (AIT-2021). Організаторами виступили провідні ІТ компанії Львова та Львівський національний університет імені Івана Франка на базі факультету електроніки і комп’ютерних технологій, факультету прикладної математики та інформатики та механіко-математичного факультету.
Школу зорієнтовано на студентів нових інноваційних бакалаврських програм, відкритих останнім часом у Львівському університеті а також на всіх бажаючих долучитися до сучасних інформаційних технологій. З деталями можна ознайомитися за посиланням http://ai.lnu.edu.ua.
Протягом наступних 2-х тижнів...

Читати »

Вітаємо Скіру Ірину Володимирівну та Бокала Миколу Михайловича!

21.06.2021 | 13:43

Колектив кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь щиро вітає аспіранта та асистента кафедри Ірину Володимирівну Скіру з захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 111 «Математика»! Тема дисертації: «Задачі без початкових умов для еволюційних функціонально-диференціальних рівнянь та варіаційних нерівностей».
Також вітаємо наукового керівника професора Миколу Михайловича Бокала з захистом чергового учня!

Читати »

Семінар з теорії аналітичних функцій

14.06.2021 | 13:27

В четвер 17.06.2021 о 15.05 відбудеться онлайн засідання семінару з теорії аналітичних функцій, присвячене 65-річчю від дня народження проф. Я.В. Васильківа (1956-2012) та 80-річчю від дня народження проф. А.А. Кондратюка (1941-2016). У програмі засідання заплановані короткі виступи:
О. Скасківа, Я.Микитюка, Ю.Процика, О.Коренівської
Запрошують до активної участі у семінарі всі охочі. Виступи в конференційному форматі (з презентацією) заохочуються.
Приєднуйтесь до зустрічі Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73489929051?pwd=QzZqc0x1ZnlvK0pHU1NQR1l6dnNrUT09

Читати »

План розвитку кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь (Бугрій О.М.)

04.06.2021 | 17:30

Вчена рада механіко-математичного факультету рекомендувала до обрання на посаду завідувача кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь доктора фізико-математичних наук доцента О.М. Бугрія. Він запропонував програму розвитку кафедри, з якою можна ознайомитися тут:
Бугрій-Розвиток_кафедри_МСДР

Читати »