Моделювання економічних процесів в Matlab

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Флюд  В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Моделювання економічних процесів у MATLAB®” є забезпечення належної математичної підготовки, підготовки з програмування студентів та формування у них вміння застосовувати її для аналізу різноманітних економічних явищ в умовах ринкових відносин.

Завдання: навчити студентів використовувати набуті знання та навички при аналізі математико-економічних моделей та застосовувати їх в інших прикладних дисциплінах

За результатами навчання студент повинен:

 

 • знати:  постановку задачі лінійного програмування та інтерпретацію моделі, основи програмування у середовищі пакета Mathematica®, постановку задачі оптимального керування та зведення її до варіаційної задачі, основи програмування у середовищі MATLAB®;
 • вміти:  записати модель економічної задачі у вигляді задачі лінійного програмування, розв’язати її за допомогою середовища пакета Mathematica®, формулювати задачу оптимального керування та знайти її наближений розв’язок за допомогою пакета MATLAB®.

 

 

Рекомендована література

Базова

 1. Sebastian Anita, Viorel Arnautu, Vincenzo Capasso. An Introduction to Optimal Control Problems in Life Sciences and Economics. From Mathematical Models to Numerical Simulation with MATLAB®. Springer. 2011 – 247 с.
 2. Paolo Brandimarte. Numerical Methods in Finance and Economics. A MATLAB®-Based Introduction. A John Wiley & Sons, Inc., Publication. 2006. – 694 с.
 3. Patrick L.Anderson. Business Economics and Finance with MATLAB®, GIS, and Simulation Models. Chapman & Hall/CRC Press LLC. 2005 – 446 с.
 4. Мэтьюз, Джон, Г., Финк, Куртис, Д. Численные методы. Использование MATLAB®, 3-е издание. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом “Вильямс”. 2001. — 720 с.

 

Допоміжна

 

 1. Michael C. Ferris, Olvi L. Mangasarian, Stephen J. Wright. Linear programming with MATLAB®. MPS-SIAM series on optimization. 2008.— 279 с.
 2. C. WoodfordrC. Phillips. Numerical Methods with Worked Examples: MATLAB® Edition. Springer. 2012. – 267 с.
 3. Визгунов Н.П. Динамическое программирование в экономических задачах c применением системы MATLAB®. Н.Новгород: ННГУ. 2006 – 50 с.
 4. Дьяконов В. П. MATLAB 7.*/R2006/R2007: Самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 2008.– 768 с.
 5. Половко А.М., Бутусов П.Н. MATLAB® для студента. – СПб.: БХВ-Петербург. 2005. – 320 с.
 6. M. Asghar Bhatti  Practical optimization methods : with Mathematica® applications. Springer-Verlag New York, Inc. 2000. – 729 с.

Силабус:

Завантажити силабус