Козицький Валерій Андрійович

Посада: доцент кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-46

Електронна пошта: valerii.kozytskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Математичне і теоретико-ігрове моделювання економічних процесів. Системно-динамічне моделювання економічних систем. Теорія ігор.

Курси

Публікації

  1. Козицкий В. А. Панельный эмпирический анализ украинских региональных рынков труда / В. А.Козицкий, М. А. Олискевич // Съвременни проблеми на региональното развитие: Събрани статии.– Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, България. – 2014. –  Т. 2. – C. 206-209. Kozytskyy V. A. Panel empirical analysis of Ukrainian regional labour markets / V. A. Kozytskyy, M. O Oliskevych // Modern problems of regional development: Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria. – 2014. –  Vol. 2. – P. 206-209.
  1. Kozytskyy V. A. Fehlerkorrekturmodell fur Arbeitlosigkeit und Ausgang / M. О. Оliskevych, V. A. Kozytskyy // Wirtschaftund Management: Probleme der wissenschaft und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. – Verlag SWG imex GmbH. – 2014. –  2. – S. 291-294.
  2. Kozytskyy V. A. The Differences in Persistence of Positive and Negative Shocks to Labour Market Indicators / M. О. Оliskevych, V. A. Kozytskyy // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing. – 2015. – Vol. 2. –  234-237.
  3. Kozytskyy V. A. The Asymmetric Effect on Volatility of Labor Market Times Series / M. О. Оliskevych, V. A. Kozytskyy // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – 2015. – pp. 208-211.
  4. Козицький В. А. Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці / В. А. Козицький , М. О. Оліскевич // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №6(168). – C. 444-456.

Біографія

КОЗИЦЬКИЙ Валерій Андрійович (21.05.1958, м. Берестечко Волинська обл.) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Нескінченні алгебраїчні системи зі змінними коефіцієнтами і узагальненими згортками, 1986), доцент (1988). Закінчив математичний факультет Львівського університету (1980), аспірантуру Інституту прикладних проблем механіки і математики (1983). У 1983–86 інженер, молодший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики; 1987 старший науковий співробітник НДЧ, доцент кафедри диференціальних рівнянь, з 2006 доцент кафедри математичної економіки та економетрії Львівського університету.

Проекти

Проект “Extended Learning of Economics with Dynamic Modeling” (номер проекта CPEA-2015/10119, спільний проект кафедри з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та університетом м. Берген (Норвегія), 2016-2019рр.).

Методичні матеріали

  1. Козицький В. А. Математична теорія кооперативних ігор / В. А. Козиць­кий // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016.– 422 с.
  2. Кирилич В. М. Дослідження операцій. Моделі та задачі: текст лекцій / В. М. Кирилич, В. А. Козицький. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 140с.
  3. Кирилич В. М. Рекурсивні методи динамічної економі­ки: навч.-метод. посібник / В. М. Кирилич, В. А. Ко­зиць­кий. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 84 с.
  4. Козицький В. А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосуван­ня в економічному аналізі: підручник / В. А. Козицький.– Львів: Видавни­чий центр ЛНУ імені І. Фран­ка, 2008. – 448 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!