Найпростіші моделі страхування (для бакалаврів)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Вус А. Я.МТК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712МТК-41доцент Вус А. Я.

Опис курсу

Пропонований курс присвячений математичним методам та моде­лям у  страхуванні.  Загальновизнана назва  цього наукового напряму — актуарна математика. Разом із відповідними економічними та юридичними  дисциплінами  актуарна математика  утворює  ширшу галузь знань — актуарну науку, яка й є теоретичною базою страхово­го бізнесу. Актуарна математика широко використовує загальні математичні теорії, особливо предмети ймовірнісного та статистичного циклів, проте її не слід вважати розділом прикладної математики. Це самостійний науковий  напрям  із  власним  предметом,  методами  та сферою застосування. Курс ознайомлює студентів з основними математико­статистич­ними методами, які застосовуються у страховій діяльності. Для опанування матеріалу цього курсу від студентів вимагається знання основних понять математичного аналізу та теорії ймовірностей.

Рекомендована література

1.Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К.: Знання, 1997.

2.Актуарная математика:  Пер.  с  англ.  /  Н.  Бауерс,  Х.  Гербер, Д. Джонс  и  др.;  Под  ред.  В.  К.  Малиновского.  —  М.:  Янус­К, 2001. — 656 с.

3. Внукова Н. Практика страхового бізнесу  — К., 1994.

4.Гербер Х. Математика страхования жизни. — М.: Мир, 1995.

5.Теоретико-ймовірнісні  та  статистичні  методи  в  економетри­ці  та фінансовій  математиці  /  М.  М.  Леоненко,  Ю.  С.  Мішура, В. М. Пархоменко, М. Й. Ядренко — К., 1995.

6. Рябикин В. И. Актуарные расчеты. — М.: Финстатинформ, 1996. — 86 с.

7. Фалин Г. И., Фалин А. И. Введение в актуарную математику — М.: Изд-во МГУ, 1994. — 110 с.

8. Пономаренко  О.  І. Основи  математики  фінансів  і  страхування. — К., 2004.

9. Фалин Г. И. Математический анализ рисков в страховании. — М.: 1994. — 130 с.