Математичний аналіз (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит
26Іспит
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148доцент Червінка  К. А.МТП-11
232доцент Сидоренко  Ю. М.МТП-11
332доцент Вус А. Я.МТП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148МТП-11доцент Червінка  К. А.
248МТП-11доцент Сидоренко  Ю. М.
332МТП-21доцент Вус А. Я.

Опис курсу

Курс розроблено, щоб надати студентам необхідні теоретичні знання й практичні навики вирішення задач з теорії множин та дійсних чисел, границь числових послідовностей та функцій, теорії диференціального та інтегрального числення функції однієї та багатьох змінних, числових й функціональних рядів та послідовностей. Курс охоплює теорію кратних, криволінійних і поверхневих інтегралів, теорії рядів Фур’є та перетворення Фур’є, теорії поля та векторного аналізу, які є необхідними для розуміння подальних дисциплін спеціальності.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.В. Математичний аналіз. Київ: Знання, 2008. – 416 с.
  2. Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А. Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.

 

Додаткова література

  1. Математичний аналіз : навчальний посібник / А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, І. В. Мірошкіна; В. О. Щерба; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2023. – 513 с.
  2. Бохонов, Ю. Є. (2023). Математичний аналіз. Частина 2. Диференціальне числення функцій кількох дійсних змінних. Інтеграли, що залежать від параметра. – Електронне мережне навчальне видання – ela.kpi.ua/bit stream/1234 56789/56825/1/Bokhonov_many_variables_02-06-23.pdf
  3. Підкуйко С.І. Ряди Фур’є : навчальний посібник. – Львів: 2013. – 160 с.
  4. Жерновникова О. А. Математичний аналіз : практикум для здобувачів бакала­врського рівня вищої освіти спец. «014 Середня освіта (матем.)» / О.А. Жерно­вникова, Т.І. Дейніченко, О.Д. Чібісов ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сково­роди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 96 с.
  5. Математичний аналіз 3: Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли. Збірник задач для самостійної роботи та розрахункових робіт [Електрон­ний ресурс] : навчальний посібник для студентів. спеціальності 124 «Системний аналіз»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.Г.Бондаренко, А.Ю.Мальцев, Г.Б.Под­колзін.– Електронні текстові дані (1 файл: 1,60 Мб). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 52 с.
  6. Підкуйко С.І. Інтеграли, залежні від параметра. – Львів: 2013. – 152 с.
  7. Taylor, M. E. (2020). Introduction to Analysis in Several Variables: Advanced Calculus (Vol. 46). American Mathematical Soc.
  8. Salas, S. L., Hille, E., & Etgen, G. J. (2021). Calculus: One and several variables. John Wiley & Sons.

Силабус: Математичний аналіз

Завантажити силабус