Вища математика (для економістів)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Кирилич В. М.ЕКО-11, ЕКО-12
232професор Кирилич В. М.ЕКО-11, ЕКО-12
132Куриляк А. О.ЕКП-11, ЕКП-12, ЕКП-13
232Куриляк А. О.ЕКП-11, ЕКП-12, ЕКП-13

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКО-11професор Кирилич В. М.
ЕКО-12доцент Червінка  К. А.
232ЕКО-11професор Кирилич В. М.
ЕКО-12доцент Червінка  К. А.
132ЕКП-11Куриляк А. О.
ЕКП-12Куриляк А. О.
ЕКП-13Куриляк А. О.
232ЕКП-11Куриляк А. О.
ЕКП-12Куриляк А. О.
ЕКП-13Куриляк А. О.

Опис курсу

Починаючи з ХІХ століття, математика активно увійшла до інших наук. Це відбулось завдяки поділу математики на окремі галузі та універсальності її понять. Економіка, яка використовує різноманітні кількісні величини, увібрала в себе велику кількість математичних дисциплін. Математична модель тепер є інструментом дослідження і прогнозування економічних явищ.

Активно використовувати математичний апарат можна тільки тоді, коли опановано необхідні знання в галузі аксіоматичної математики. В її основу закладено принцип прийняття без доведення деяких фундаментальних припущень – аксіом; потім на цій підставі будується вся математична теорія за допомогою деякої сукупності означень і припущень, які доводяться, – теорем.

Мета дисципліни –  забезпечити належну базову математичну підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати їх для аналізу різноманітних економічних явищв умовах ринкових відносин.

Завдання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки; виробити навики математичного дослідження прикладних математичних задач, зокрема побудови економіко-математичних моделей та їх аналізу при допомозі математичних методів; прищепити студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань.

У результаті вивчення курсу студенти оволодіють системою наукових понять і математичних методів економіки та математичного моделювання, навчаться розв’язувати та аналізувати конкретні задачі, пов’язані із вивченням основ математичних методів в економіці.

Рекомендована література

  1. Барабаш Г. М. Збірник-довідник з курсу “Вища математика для економістів”. Частина 1 / Г. М. Барабаш, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 68 с.
  2. Барабаш Г. М. Збірник задач з курсу “Вища математика для економістів”. Частина 2 / Г. М. Барабаш, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 62 с.
  3. Бугір М. К. Математика для економістів: Посібник / М. К. Бугір.– К.: Вид. центр. «Академія», 2003. – 519 с.
  4. ГрисенкоВ. М. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й задачі / В. М. Грисенко.– К.: Либідь, 2007. – 719 с.
  5. Гуран І. Й. Математика для економістів-міжнародників / І. Й. Гуран, О. В. Гутік.– К.: Знання, 2008. – 388 с.
  6. Доманська Г. П. Основи вищої математики. Для економічних спеціальностей: навч. посібник / Г. П. Доманська, С. П. Лавренюк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. – 634 с.
  7. Тріщ Б. М. Вища математика для економістів / Б. М. Тріщ.– Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 550 с.

Матеріали

Зразок запитань на іспит можна завантажити за посиланням.
Збірник-довідник тут.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Вища математика для студентів економічного факультету із спеціальності 071 – облік і оподаткування

Завантажити силабус