Науковий семінар “Математичні проблеми економічних і соціальних наук”

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
340МТЕМ-21спрофесор Кирилич В. М.

Рекомендована література

 1. Кирилич В. М., Терещук О. В., Флюд В. М. (2021). Оптимальне керування соціально-економічними системами в середовищі Matlab®. Навч. Посібник. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. 400 с.
 2. Джурик Н. Р. Методологія і організація наукових досліджень : кредит.-модул. система орг. навч. процесу : навч. посіб. / Н. Р. Джурик, І. М. Мельник ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. – 169 с.
 3. Кирилич В. М. Дослідження операцій. Моделі та задачі: текст лекцій / В. М. Кирилич, В. А. Козицький. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 140 с.
 4. Кирилич В. М. Економетричне моделювання макроекономічних процесів. Економічні коливання, гроші та інфляція. Векторні авторегресійні моделі: навч.-метод. посібник / В. М. Кирилич, М. О. Оліскевич. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 144 с.
 5. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: підручник / О. В. Клименюк. – Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. – 398 с.
 6. Козицький В. А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосування в економічному аналізі: підручник / В. А. Козицький.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Фран¬ка, 2008. – 448 с.
 7. Козицький В. А. Математична теорія кооперативних ігор / В. А. Козицький // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016.– 422 с.
 8. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 2-ге вид. випр. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
 9. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб.: реком. МОН України для ВНЗ / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2009. – 206 с.
 10. Оліскевич М.О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Людський капітал. Моделі для панельних даних. 96с, вересень 2012 р., Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.
 11. Оліскевич М.О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 112с
 12. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: навч. посібн. / З. В. Партико. – Львів: ВФ Афіша, 2006.– 416с.
 13. Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г.Петрук, Є. Т. Володарський, В. Б. Мокін. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. – 144 с.
 14. Ріпей М. Редакторська правка науково-технічного тексту // М. Ріпей / Українська мова. – 2014. – №2. – С. 61-67.
 15. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посібн. / О. М. Семеног. – Київ: Вид. центр «Академія», 2010. – 216с.
 16. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: навч. посібн. / Ю. П. Сурмін. – Київ: НАДУ, 2008. – 184с.

Силабус:

Завантажити силабус