Науковий семінар (магістри АФМ, сем. 3)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МТФМ-21професор Заболоцький  М. В.

Опис курсу

Дисципліна «науковий семінар» є нормативною дисципліною зі спеціальностей «Математика», «Статистика» для освітньої програми Актуарна та фінансова математика, яка викладається в третьому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна література:
1. Бобилєв В. П. Методологія та організація наукових досліджень
[Текст] : підручник / Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. ; Нац.
металург. акад. України. – Дніпропетровськ:ІМА-пресс, 2014. – 643 с.
2. Джурик Н. Р. Методологія і організація наукових досліджень :
кредит.-модул. система орг. навч. процесу : навч. посіб. / Н. Р. Джурик,
І. М. Мельник ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л. : Вид-во Львів.
комерц. акад., 2010. – 169 с.
3. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового
дослідження: підручник / О. В. Клименюк. – Ніжин : Аспек-Поліграф,
2007. – 398 с.
4. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження : підручник / О.
В.Клименюк. – К.-Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. – 308 с.
5. Кукушкіна В.В. Організація науково-дослідницької роботи студентів
(магістрів): навч.посіб./В.В. Кукушкіна. – М .: ИНФРА-М, 2011. – 265 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
6. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 2-ге
вид. випр. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
7. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових
досліджень: навч. посіб.: реком. МОН України для ВНЗ / О. В.
Крушельницька. – К.: Кондор, 2009. – 206 с.
8. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: підручник / Н. М.
Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Знання, 2006. – 334 с.
9. Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ.
ВНЗ / В. Г.Петрук, Є. Т. Володарський, В. Б. Мокін. – Вінниця:
Універсум-Вінниця, 2006. – 144 с.
Додаткова література
10. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в
Україні.
11. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім.
В.І.Вернадського
12. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-
інформаційні центри України.
13. http://www. library.lviv.ua/ – Львівська національна наукова
бібліотека України ім. В. Стефаника.
14. www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України
15. http://elibrary.ru – Електронна бібліотека «Elibrary»
16. http://znanium.com – Електронно-бібліотечна система «Знаниум»

Силабус:

Завантажити силабус