Методи обчислень (бакалаври, Статистика в інформаційних технологіях, сем. 8)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
839доцент, ст. наук. співробітник Прокопишин  І. А.МТК-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
839МТК-41доцент, ст. наук. співробітник Прокопишин  І. А.

Опис курсу

Дисципліна “Методи обчислень” є вибірковою дисципліною із спеціальності 112 Статистика для освітньої програми “Статистика в інформаційних технологіях. Актуарна та фінансова математика”, яка викладається у 8 семестрі в обсязі 4,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)
У курсі розглянуто наступні розділи: теорія похибок, методи розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь, розв’язування нелінійних рівнянь та систем, наближення функцій, чисельне інтегрування та диференціювання, метод найменших квадратів, метод Монте-Карло, чисельне розв’язування задачі Коші.
Курс охоплює теоретичні аспекти методів, їх збіжність та похибку, а також програмуванням методів на мові Python та їх прикладне застосування.

Силабус: Силабус

Завантажити силабус