Фінансові розрахунки засобами електронних таблиць (для бакалаврів)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Вус А. Я.МТК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816МТК-41доцент Вус А. Я.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни «Фінансові розрахунки» опанувати теоретичні знання та набути практичних навичок з основних розділів фінансового аналізу: фінансові розрахунки в умовах визначеності та основи стохастичної фінансової математики, які широко використовуються у вирішенні практичних задач та підтримуються програмним забезпеченням сучасних ЕОМ.

Завдання дисципліни : ознайомлення з основними поняттями, результатами і методами досліджень у вказаних розділах фінансового аналізу; формування навичок застосування зазначеного фінансово-математичного апарату для розв’язання практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен -знати:

методи обчислення характеристикпотоків платежів, кредитних розрахунків, оцінки інвестиційних проектів, фінансових розрахунків на ринку цінних паперів, а також теорію оптимального портфеля, теоретико-ймовірнісні методи оцінки фінансових ризиків;

-вміти: виводити основні співвідношення та розв’язувати прикладні задачі.

Рекомендована література

 1. Баранкевич М.М. Збірник задач та вправ з фінансової математики. –Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –170 с.
 2. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. –2-ге вид. Стереотип. –К.: МАУП, 2001. –152 с.
 3. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения. –М.: Приор, 1998.
 4. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. –К.: Вища школа, 1989. –255 с.
 5. Карлбегрг К. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel. –М.: Вильямс, 2007. –464 с.
 6. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. –М.: Дело, 1998.
 7. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. –М.: Инфра-М, 1996.
 8. Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –472 с.
 9. Первозванский А.Т., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. –М.:Инфра-М, 1994.
 10. Уотшем Т. Дж., Паррамоу JI. Количественные методы в финансах: Пер. с англ. –М. ЮНИТИ, 1998.
 11. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. –М.: Дело, 1995.
 12. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. –К.: 2005. –196 с.
 13. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1, 2. –М.: Фазис, 1998.