Управління ризиками (Кібербезпека, 7 семестр)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент, ст. наук. співробітник Прокопишин  І. А.ПмК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ПмК-11доцент, ст. наук. співробітник Прокопишин  І. А.

Опис курсу

Дисципліна “Управління ризиками” є вибірковою дисципліною із спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Кібербезпека”, яка викладається у 7 семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Дисципліна охоплює наступні теми. Основні концепції та принципи інформаційної безпеки. Поняття ризику. Аналіз ризиків: активи, вразливості, загрози, захист. Якісна та кількісна оцінка інформаційного ризику. Вибір контрзаходів та управління ризиками. Стандарти управління інформаційною безпекою та ризиками. Методики та програмні засоби оцінки, моніторингу та управління ризиками. Стохастичне моделювання ризику, методи розрахунку показників ризику. Економічна оцінка ризику та ефективності інвестицій в консервативні системи захисту інформації.

Рекомендована література

Основна література

 1. ДСТУ ISO/IEC 27005:2023. Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Настанова керування ризиками інформаційної безпеки.
 2. ДСТУ EN IEC 31010:2022. Керування ризиками– методи оцінки ризиків.
 3. Потій О.В.  Аналіз методів оцінки і управління ризиками кібер- і інформаційної безпеки / О. В. Потій, Ю. І. Горбенко, О. А. Замула, К. В. Ісірова // Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник “Радіотехніка”. Вип. 206. Харків : ХНУРЕ, 2021. С. 1-25.
 4. Управління ризиками: Навчальний наочний посібник / М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, К.О. Копішинська.  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 432 с.
 5. Hubbard D. W., Seiersen R. How to Measure Anything in Cybersecurity Risk. Wiley, 2023. 345 p.
 6. Kuzminykh I., Ghita B., Sokolov V., Bakhshi T. Information Security Risk Assessment // Encyclopedia 2021, 1. P.602–617.
 7. Заболоцький М. В. Основи фінансової математики: навч. посібник / М. В. Заболоцький, І. А. Прокопишин. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 144 c.
 8. Корченко О. Г., Казмірчук С.В., Ахметов Б.Б. Прикладні системи оцінювання ризиків. Київ: ЦП “Компринт”, 2017.  435 с.
 9. Ромака В. А. Менеджмент у сфері захисту інформації: підручник / В. А. Ромака, Р. О. Корж, Ю. Р. Гарасим. Львів: ЗУКЦ, 2013. 462 с.

Матеріали

 1. A multicriterial analysis of the efficiency of conservative information security systems / Dudykevych V., Prokopyshyn I., Chekurin V., Opirskyy I., Lakh Yu., Kret T., Ivanchenko Ye., Ivanchenko I. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 3, Issue 9 (99). – Р. 6–13.
 2. Chapple M., Stewart J.M., Gibson D. (ISC)2 CISSP Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide. 9th edition. Wiley, 2021. 1250 p.
 3. Chapple M., Seidl D. (ISC)2 CISSP Certified Information Systems Security Professional Official Practice Tests. 3rd edition. Wiley, 2021. 499 p.
 4. Jemimah Rodriguez. The 7 Best Free and Open Source Risk Management Software.
  https://www.goodfirms.co/risk-management-software/blog/best-free-open-source-risk-management-software
 5. Tess Hanna. The 12 Best Risk Management Software and Programs https://solutionsreview.com/backup-disaster-recovery/the-best-risk-management-software/

Силабус: "Управління ризиками"

Завантажити силабус