Кафедра механіки

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Кафедра механіки заснована 1939 року. У 1939-44 роках мала назву кафедра механіки (КМ); у 1944-49 роках кафедра теоретичної механіки (КТМ). Внаслідок реформування у 1949 році розділена на кафедру теоретичної механіки (КТМ) та кафедру теорії пружності (КТП); 1955 року обидві знову об’єднані у кафедру механіки (КМ). Для забезпечення нової спеціалізації КМ у 1963 році реформують у кафедру загальної механіки і гідромеханіки (КЗМГ) та кафедру теорії пружності і пластичності (КТПП). У 1970 році КТПП перейменовують у КМ, а КЗМГ у кафедру прикладної математики. Очолювали кафедру проф. П. Шаудер (1939-41 роки, КМ), проф. В. Нікліборц (1944-45 роки, КТМ), проф. Г. Савін (1945-49 роки, КТМ; 1949-52 роки, КТП), проф. М. Шереметьєв (1949-51 роки, КТМ; 1952-55 роки, КТП; 1955-63 роки, КМ; 1963-67 роки, КТПП), доц. Т. Мартинович (1964 рік, КТПП), проф. О. Парасюк (1951-53 роки, КТМ), проф. М. Леонов (1953-55 роки, КТМ), проф. Н. Флейшман (1952 рік, КТП; 1963-70 роки, КЗМГ), проф. Д. Гриліцький (1967-70 роки, КТПП; 1970-92 роки, КМ), проф. Г. Сулим (з 1992 року, КМ). Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і маґістрів зі спеціальності “механіка” з двох спеціалізацій – “теорія пружності, пластичності та міцності” і “фізико-хімічна механіка матеріалів. Корозія і захист від корозії”. Підготовку другої спеціалізації забезпечує філія кафедри механіки у Фізико-механічному інституті НАН України (утворена 1984 року, очолив акад. В. Панасюк). При кафедрі є механічна лабораторія, яка складається з механічної лабораторії (з опору матеріалів), лабораторії статичного та динамічного тензометрування, лабораторії фотопружності, лабораторії для практикуму з теоретичної механіки, обчислювальна лабораторія; лабораторія міцності елементів конструкцій. Кафедра забезпечує викладання курсів: теоретична механіка, опір матеріалів та елементи будівельної механіки, механіка суцільного середовища, тензорний аналіз, комп’ютерна механіка, математичне моделювання механічних систем і процесів, механіка композиційних матеріалів, матеріалознавство, теорія пружності, системи аналітичних перетворень; спецкурсів: механічні теорії міцності, застосування ТФКЗ до плоскої задачі теорії пружності, інтегральні перетворення в задачах механіки деформівного твердого тіла, механіка крихкого руйнування, теорія пластин і оболонок, теорія пластичності, наукові основи енергоощадних технологій, теорія тепло- і масообміну, динаміка та міцність машин, реологія композиційних матеріалів, нерівноважна термодинаміка, фізичні основи міцності, фізико-хімічна механіка матеріалів, фрикційна міцність, основи механіки руйнування, корозія матеріалів, втомне руйнування металів, фізичні основи методів неруйнівного контролю елементів конструкцій, методи неруйнівного контролю в технічній діагностиці конструкцій і машин. Співробітники кафедри беруть участь в організації та проведенні національних і міжнародних конференцій, симпозіумів, зокрема Всесоюзній конференції з механіки неоднорідних структур (Львів; 1983, 1987, 1991 роки); україно-польський симпозіум “Змішані задачі механіки неоднорідних структур” (Львів-Варшава; 1995, 1999, 2003 роки); всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми механіки” (з 1998 року, щороку); міжнародної конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур” (Львів-Луцьк; 2000, 2006 роки) та інших. Кафедра підтримує зв’язки з Варшавським університетом, політехніками м. Лодзь, м. Білосток (Польща), Вестпремським університетом (Угорщина) та іншими. Серед випускників кафедри та її аспірантури відомі в світі академіки НАН України В. Панасюк, О. Парасюк, Д. Петрина, Я. Підстригач, В. Рвачов; чл.-кор. НАН України О. Андрейків, Я. Бурак, Г. Кіт; директори академічних інститутів України та Росії Г. Кіт, В. Панасюк, Я. Підстригач, І. Федик (чл.-кор. РАН); ректори вузів В. Божидарнік, Р. Мокрик, В. Тульчій, О. Шаблій. При кафедрі є аспірантура (з 1947 року) зі спеціальності “механіка деформівного твердого тіла”. Захищено 77 кандидатських та 13 докторських дисертацій.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриАНДРЕЙКІВ Олександр Євгеновичв.о. завідувача кафедри
професорОПАНАСОВИЧ Віктор Костянтиновичпрофесор
професорТУРЧИН Ігор Миколайовичпрофесор
доцентЗВІЗЛО Іван Степановичдоцент
доцентКУЗЬ Ігор Степановичдоцент
доцентСЛОБОДЯН Микола Степановичдоцент
завідувачЮРЧИШИН Андрій Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїДРАПАКА Володимир Олексійовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїЯЦИК Ігор Миколайовичінженер 1 категорії
інженерГАЛАЗЮК Тетяна Володимирівнаінженер
старший лаборантСТЕЦЬКА Ганна Іванівнастарший лаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Опубліковані підручники: Елементи теорії пружності (В. Божидарник, Г. Сулим, 1994 рік); Елементи теорії пластичності та міцності (В. Божидарник, Г. Сулим, 1999 рік); навчальні посібники: Механічні і оптичні методи дослідження напружено-деформованого стану тіл (Д. Гриліцький, Ю. Сорокатий, 1984 рік); Механічні теорії міцності (В. Божидарник, Г. Сулим, 1989 рік); Механіка крихкого руйнування (В. Божидарник, Г. Сулим, 1989 рік); Теорія пластичності (В. Божидарник, Г. Сулим, 1991 рік); Плоска задача теорії пружності (В. Божидарник, Г. Сулим, 1991 рік); Інтегральні перетворення в задачах механіки деформівного твердого тіла (В. Онищук, 1998 рік); Функційні рівняння (Є. Пенцак, А. Юрчишин, 1998 рік); Тектонофізичні основи структурного аналізу (В. Шевчук, І. Кузь, А. Юрчишин, 2002 рік); Експериментальна механіка матеріалів: Ч. 1: Силові фактори. Ізотропні матеріали (Лабораторний практикум) (О. Андрейків, С. Штаюра, 2004 рік). Опубліковані монографії: Концентрация напряжений около отверстий (Г. Савин, 1951 рік); Пластинки с подкрепленным краем (М. Шереметьев, 1960 рік); Пластинки и оболочки с ребрами жест кости (Г. Савин, Н. Флейшман, 1964 рік); Плоскі контактні задачі термопружності (Д. Гриліцький, Б. Попович, 1973 рік); Осесиметричні контактні задачі термопружності (Д. Гриліцький, Б. Шелестовський, 1974 рік); Задачі теплопровідності й термопружності для пластин (Д. Гриліцький, І. Осів, 1974 рік); Механічні і оптичні методи дослідження напружено-деформованого стану тіл (В. Ліхачов, Є. Лунь, В. Флячок, 1974 рік); Напруження в пластинках з коловою лінією розмежування граничних умов (Д. Гриліцький, Р. Луцишин, 1975 рік); Осесимметричные контактные задачи теории упругости и термоупругости (Д. Грилицкий, Я. Кизыма, 1981 рік); Термопружні контактні задачі в трибології (Д. Гриліцький, 1996 рік); Поширення хвиль у пружних середовищах з урахуванням зв’язаності фізико-механічних полів (Ю. Пир’єв, 1998 рік); Раціональне проектування машинобудівних конструкцій (Б. Кіндрацький, Г. Сулим, 2003 рік); Механіка руйнування та міцність матеріалів. Довідниковий посібник. Т. 6. Механіка руйнування мостових конструкцій та методи прогнозування їх залишкової довговічності (Й. Лучко, Г. Сулим, В. Кир’ян, 2004 рік); Оцінка об’ємної пошкодженості матеріалів методом акустичної емісії (В. Скальський, О. Андрейків, 2006 рік).

Дослідження

Головні напрями наукових досліджень: контактні задачі теорії пружності і термопружності, зокрема з урахуванням тертя і зношування; концентрація напружень і руйнування поблизу масивних і тонких деформівних дефектів у термопружних середовищах; теорія дислокацій і точкових дефектів; дослідження динамічних напружень в кусково-однорідних тілах при локальних силових, теплових і комбінованих навантаженнях методом поліномів Чебишева-Лагерра; некласичні задачі термопружності та гідромеханіки; гідроакустика; числові методи розв’язування задач нелінійної теорії пружності і пластичності; механіка композитів, механіка руйнування матеріалів, міцність і довговічність елементів конструкцій; водневе матеріалознавство; методи неруйнівного контролю; математичне моделювання геологічних структур і структуротворчих процесів у літосфері.

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

29.11.2017 | 00:08

Шановні працівники і студенти механіко-математичного факультету!

Для напрацювання змін до Положення про наш факультет рішенням Конференції трудового колективу схвалено утворити комісію, до складу якої кожна кафедра делегує по одному науково-педагогічному працівнику і студентське самоврядування - одного студента.

Запрошуємо всіх до обговорення проекту Положення про факультет, участі в роботі комісії та просимо надсилати свої зауваження, побажання за адресою: yishchuk@lnu.edu.ua або dmmf@lnu.edu.ua

Читати »