Комп’ютерна механіка композитів (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Кузь І. С.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТП-41доцент Кузь І. С., Василишин А. В.

Опис курсу

У даній дисципліні викладено основні числові методи механіки твердого деформівного тіла: метод скінченних еле¬мен¬тів, варіаційно-різницевий метод, метод граничних елементів, а та¬кож прямі та ітераційні методи розв’язування алгебраїчних систем лі¬нійних і нелінійних рівнянь. Крім того, даються означення композиційного матеріалу, його ефективних характеристик та композиту з періодичною структурою, подаються основні положення теорії ефективного модуля. На прикладі одновимірної задачі теорії пружності ви¬кладена техніка усереднення для композитів із періодичною структурою. Подана постановка і метод розв’язування про-сторової задачі теорії пружності в переміщеннях для композита. Викладена теорія нульового наближення, за допомогою якої можна знайти мікропереміщення і мікронапруження. Техніка усереднення викладена для пружнопластичних композитів, а також для дина¬мічних задач теорії пружності.

Рекомендована література

  1. КузьІ.С. Методичні вказівки до вивчення числових методів механіки деформівного твердого тіла – Львів: Вид. центр ЛДУ, 1997. – 35 с.
  2. Гребенюк С.М., Гоменюк С.І. Чисельні методи розв’язування механічних задач: Навчальний посібник.-Запоріжжя:ЗНУ, 2022. -80 с.
  3. Зражевський Г.М. Чисельні методи в задачах механіки. Частина 2: Навчально-методичний посібник.-Київ, КНУ ім. Т.Шеченка, 2020. -55с.
  4. Долгов О.М. Композиційні матеріали. – Дніпро: НТУ “Дніпровська політехніка”, 2022. – 67с.
  5. Christensen R.M. Mechanics of Composite Materials: Dover Publications, Inc., New York, 2005. –
  6. Божидарник В.В. Елементи теорії пружності. / Божидарник В.В., Сулим Г.Т. // Львів: Світ, 1994. – 560 с.
  7. Савін Г.М., Рущицький Я.Я. Елементи механіки спадкових середовищ. – К.: Вища  школа, 1976.

Силабус: Комп'ютерна механіка композитів

Завантажити силабус