Тензорний аналіз (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Кузь І. С.МТП-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432МТП-21доцент Кузь І. С., Василишин А. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб подати студентам основні поняття і висвітлити сучасний стан досліджень з тензорних алгебри та аналізу, а також показати можливості використання цього апарату у подальших механічних курсах, а саме у механіці суцільного середовища, теорії пружності та пластичності, біомеханіці та ін. При викладанні цього курсу використовується курси математичного аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії.

Рекомендована література

  1. Кузь І.С. Методичні вказівки до вивчення основних понять тензорного аналізу / Кузь І.С., Юрчишин А.С. // – Львів : Вид. центр ЛДУ, 1999.- 48 с.
  2. Божидарник В.В. Елементи теорії пружності. / Божидарник В.В., Сулим Г.Т. // Львів: Світ, 1994. – 560 с.
  3. Разумова М. А. Основи векторного i тензорного аналіз /Разумова М. А., Хотяїнцев В. М. // — К. : ВПЦ «Київський університет», 2011.
  4. Наказной П.О. Тензорний аналіз. Збірник задач [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / П. О. Наказной; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 225 кБ). — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 35 с.
  5. Irgens F. Tensor Analysis. — Springer, 2019.

Силабус: Тензорний аналіз

Завантажити силабус