Андрейків Олександр Євгенович

Посада: завідувач кафедри механіки

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-43-70, (032) 263-20-44

Електронна пошта: oleksandr.andreykiv@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Механіка заповільненого руйнування матеріалів і елементів конструкцій (втомне руйнування, руйнування за локальної повзучості, воднево-механічне та корозійно-механічне руйнуванн, руйнування за радіаційного опромінення та ін.); тертя і зношування; методи визначення міцності і довговічності елемнтів конструкцій; механіка деформівних твердих тіл з дефектами типу тріщин; тріщиностійкість матеріалів; вплив водневмісних середовищ на міцність і довговічність металів; контактна взаємодія пружних тіл; діагностика матеріалів і елементів конструкцій, зокрема методи акустичної емісії в дослідженнях процесів руйнування.

Курси

Публікації

Монографії

 1. Андрейків О.Є., Долінська І.Я. Прогнозування залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів з урахуванням умов експлуатації і деградації їх матеріалів. Київ: Наукова думка, 2023. 268 с.
 2. Андрейків О.Є. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О.Є. Андрейків, В.Р. Сокальський, І.Я. Долінська. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 400 с.  
 3. Технічна діагностика матеріалів і елементів конструкцій: довідн. посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 8.: Методи оцінювання залишкової міцності та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю /  Андрейків О.Є., Пустовий В.М., Рудавський Д.В., Долінська І.Я., Семенов П.О. – Львів: Видавництво “Простір-М”, 2017. – 460 с.
 4. Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з дефектами: монографія / В.А. Осадчук, О.Є. Андрейків, Ю.В. Банахевич, А.В. Драгілєв, А.О. Кичма. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 264 с.
 5. Назарчук З. Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнітному полі / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В. Р. Скальський. – К. : Наук. думка, 2013. – 271 с.
 6. Андрейків О.Є. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах / О.Є. Андрейків, О.В. Гембара. – Київ: Наукова думка, 2008. – 344 с.
 7. Андрейків О.Є. Теоретичні основи методу акустичної емісії в механіці руйнування / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, Г.Т. Сулим. – Львів: Сполом, 2007. – 480 с.
 8. Божидарнік В.В. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів. Т. 1. Основи механіки руйнування неперервно армованих композитів / Божидарнік В.В., Андрейків О.Є., Сулим Г.Т. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 400 с.
 9. Божидарнік В.В. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів. Т. 2. Математичні методи механіки руйнування неперервно армованих композитів / Божидарнік В.В., Андрейків О.Є., Сулим Г.Т. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 424 с.
 10. Скальський В.Р. Оцінка об’ємної пошкодженості матеріалів методом акустичної емісії / В.Р. Скальський, О.Є. Андрейків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 330 с.
 11. Андрейкив А.Е. Усталостное разрушение и долговечность конструкций / Андрейкив А.Е., Дарчук О.И. – Киев: Наукова думка, 1992. – 184 с.
 12. Андрейкив А.Е. Оценка контактного взаимодействия трущихся деталей / Андрейкив А.Е., Чернец М.В. – Киев: Наукова думка, 1991. – 160 с.
 13. Андрейкив А.Е. Метод акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения / А.Е. Андрейкив, Н.В. Лысак. – Киев: Наукова думка, 1989. – 176 с.
 14. Панасюк В.В. Основы механики разрушения материалов / Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. – Киев: Наукова думка, 1988. – 488 с.
 15. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. – Киев: Наукова думка, 1982. – 348 с.
 16. Андрейкив А.Е. Разрушение квазихрупких тел с трещинами при сложном напряженном состоянии / Андрейкив А.Е. – Киев: Наукова думка, 1979. – 144 с.
 17. Панасюк В.В. Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов / Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Ковчик С.Е. – Киев: Наукова думка, 1977. – 280 с.

Статті

 1. Andreykiv О. Ye., Dolinska І. Ya. Mathematical modeling of growth of stress-corrosion cracks in an oil pipeline with regard for hydroshocks and in-service changes in the characteristics of its material. Journal of Mathematical Sciences.  February, 2024. Vol. 278, No. 5. P. 908–917. https://doi.org/10.1007/s10958-024-06968-7
 2. Андрейків О.Є., Долінська І.Я., Любчак М.О., Настасяк С.В. Оцінка залишкового ресурсу труби нафтопрводу з урахуванням деградації. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2024. № 1. С. 17–22.
 3. Скальський В., Назарчук З., Андрейків О., Клим Б. Магнетопружна акустична емісія – ефективний метод виявлення водню у ферито-перлітних сталях // Львів: Праці НТШ. Матеріалознавство і механіка. – ХХІ – 2023. – С. 29–51.
 4. Скальський В., Назарчук З., Андрейків О., Клим Б. Влив різних фізичних чинників на генерування магнетопружної акустичної емісії маловуглецевими сталями // Львів: Праці НТШ. Матеріалознавство і механіка. – ХХІ – 2023. – С. 11–28.
 5. Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Андрейків О.Є., Клим Б.П. Явище стрибкоподібних переміщень доменних стінок наводнених ферито-перлітних сталей під час їх квазістатичного перемагнечення / Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2023. № 3. С. 129–130.
 6. Андрейків О.Є., Долінська І.Я., Звягін Н.С., Любчак М.О. Визначення залишкової довговічності пластини зі системою тріщин за дії довготривалого статичного навантаження і корозивного середовища. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2023. № 5. С. 61–67.
 7. Андрейків О.Є., Долінська І.Я., Болкот П.А., Ванкевич П.І. Розробка технології для покращення зносостійкості робочих поверхонь нарізних стволів артилерійських систем і підвищення їх ресурсу. Науково-технічний журнал. Випробування та сертифікація. Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки  – Черкаси: ДНДІ ВС ОВТ. 2023. – № 2(2). С. 50–56. DOI: 10.37701/ts.02.2023.06.
 8. Андрейків О.Є., Долінська І.Я., Настасяк С.В. Моделювання росту систем тріщин у металевих пластинах за дії довготривалого розтягу і воденьвмісних середовищ. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк. 2023. № 75. С. 231–239. DOI 10.36910/775.24153966.2023.75.39
 9. Андрейків О.Є., Долінська І.Я., Любчак М.О., Настасяк С.В. Вплив експлуатаційної деградації матеріалу на залишковий ресурс нафтопроводів. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2023. № 4. С. 5–13.
 10. Andreikiv О.Ye., Dolinska І.Ya., Zviahin N.S., and Liubchak M.O. Acoustic-emission method for determining residual life of power equipment with creep cracks under static load. Materials Science. 2023. Vol. 59, Is. 1. P. 103–111. https://doi.org/10.1007/s11003-023-00750-x
 11. Andreikiv O.Ye., Dolinska I.Ya., Zviahin N.S. Acoustic-Emission Method of Determining Residual Life of Thin-Walled Structural Elements Under the Action of Force Loads and Corrosive Environments. Materials Science. 2023. Vol. 58, Is. 6. P. 693–700. https://doi.org/10.1007/s11003-023-00718-x
 12. Andreykiv O., Dolinska I., Hembara N., Svirchevskyi O., Kopnický M., Budayová Z. Mathematical Modeling of Aging Processes of Pipeline Materials and Estimation of their Residual Lifetime. 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022. P. 80–83. DOI: 10.1109/ACIT54803.2022.9913135.
 13. Andreikiv O.Ye., Dolinska I.Ya., Zviahin N.S. and Bobryk K.R. Evaluation of the Residual Life Time of the Ethylene Production Rectification Column under Wind Load and Atmospheric Corrosion. Materials Science. 2023. Vol. 58, Is. 4. P. 437–445. https://doi.org/10.1007/s11003-023-00682-6
 14. Oleksandr Andreykiv, Andrii Babii, Iryna Dolinska, Nataliya Yadzhak. Mariia Babii. Residual lifetime prediction of field sprayer booms under the action of manoeuvre loading and corrosive environment. Procedia Structural Integrity. 2022. Vol. 36. P. 36–42. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2021.12.080
 15. Nataliya Yadzhak,  Oleksandr Andreykiv, Yuri Lapusta. Modelling small fatigue crack propagation under mixed mode II+III loading / Procedia Structural Integrity. 2022. Vol. 36. P. 401–407.  https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.052
 16. Andreikiv O.E., Hembara N.T. Mathematical model for the determination of hydrogen concentration corresponding to changes in the mechanism of deformation. Journal of Mathematical Sciences. 2022. Vol. 263, No 1. P. 15–24.
 17. Calculational Models for Mode II and Mode III Small Fatigue Crack Growth in Structural Elements / Nataliya Yadzhak, Oleksandr Andreykiv, Iryna Dolinska // Archive of Applied Mechanics.  2022. 92(4). P. 1273–1286.   https://doi.org/10.1007/s00419-022-02104-6
 18. Nataliya Yadzhak, Oleksandr Andreykiv, Iryna Dolinska. Calculational Models for Mode II and Mode III Small Fatigue Crack Growth in Structural Elements. Archive of Applied Mechanics. 2022. 92(4). P. 1273–1286. https://doi.org/10.1007/s00419-022-02104-6
 19. Andreikiv O.E.Dolinska I. Ya., Nastasiak S. V., Shefer M. S. Determination of the residual service life of a torsion bar under the influence of corrosive media. Materials Science. 2022. 57. P. 633–639. https://doi.org/10.1007/s11003-022-00589-8
 20. Andreikiv О.Y., Skalskyi V.R., Dolinska І.Y. Theoretical Foundations of the Method of Acoustic Emission for the Diagnostics of Delayed Fracture of Materials. Materials Science. Vol. 57, Is. 3. P. 355–365. https://doi.org/10.1007/s11003-021-00550-1
 21. Andreykiv O., Hembara O., Dolinska I., Sapuzhak Y., Yadzhak N. (2021) Prediction of Residual Service Life of Oil Pipeline Under Non-stationary Oil Flow Taking into Account Steel Degradation. In: Bolzon G., Gabetta G., Nykyforchyn H. (eds) Degradation Assessment and Failure Prevention of Pipeline Systems. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 102. Р. 203–216. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58073-5_16
 22. Andreikiv O.E., Dolinska I.Y., Raiter O.K. Evaluation of the Durability of the Fiber-Reinforced Concrete Beam Under Long-Pure Bending and Local Creep // Strength of Materials. 2021. Vol. 53, No 2. Р. 227–233. https://doi.org/10.1007/s11223-021-00279-x
 23. Andreikiv О.Y., Dolinska І.Y. Determination of the Period of Subcritical Growth of Small Plane High-Temperature Creep Cracks in Structural Elements. Materials Science. 2021. Vol. 57, Is. 2. P. 154–162.
 24. Andreikiv O. E., Dolins’ka I. Y., Raiter O. K. Computational Model for the Evaluation of the Service Life Of Fiber-Reinforced Concrete Structures Under Long-Term Static Loading. Materials Science. 2020. Vol. 56. No 3. Р. 291–300.
 25. Andreikiv O.E., Babii A.V., Dolinska I.Y. Influence of the Working Media and Maneuvering Loading Mode on the Service Life of Spraying Booms of Field Sprinklers. Materials Science. 2020. Vol. 56. No 2. Р. 166–173.
 26. Andreikiv O.E., Babii A.V., Dolinska I.Y., Matviiv Yu.Ya. Determination of the Residual Life of the Spraying Boom of a Field Sprinkler in the Maneuvering Loading Mode. Materials Science. 2020. Vol. 56. No 1. Р. 112–118.
 27. Andreykiv O. Prediction of Residual Service Life of Oil Pipeline Under Non-stationary Oil Flow Taking into Account Steel Degradation / O. Andreykiv, O. Hembara, I. Dolinska, Ya. Sapuzhak, N. Yadzhak // Degradation Assessment and Failure Prevention of Pipeline Systems: Lecture Notes in Civil Engineering. Springer. Cham. – 2020. – 102. ‑ P. 203-216. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-58073-5_16).
 28. Андрейків О.Є. Визначення залишкового ресурсу штанги польового обприскувача за маневрового режиму навантаження / О.Є. Андрейків, А.В. Бабій, І.Я. Долінська, Ю.Я. Матвіїв // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка. Львів. – 2020. – 56 (1). ‑C. 106-111.
 29. Андрейків О.Є. Вплив експлуатаційних середовищ і маневрового режиму навантаження на ресурс штанг польових обприскувачів / О.Є. Андрейків, А.В. Бабій, І.Я. Долінська. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка. Львів. – 2020. – 56 (2). ‑C. 26-32.
 30. Андрейків О.Є. Розрахункова модель для оцінки довговічності фібробетонних конструкцій за довготривалого статичного навантаження / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, О.К. Райтер // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка. Львів. – 2020. – 56 (3). ‑C. 7-14.
 31. Андрейків О.Є. Визначення концентрації водню, за якої відбувається зміна механізму деформування / О.Є. Андрейків, Н.Т. Гембара // Математичні методи та фізико-механічні поля. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. Львів. – 2019. – 62 (3). ‑C. 19-25.
 32. Andreykiv O.Y. Computational Models of Fatigue Cracks Growth in Metallic Materials Under the Action of Force and Physicochemical Factors / O.Y. Andreykiv, N.S. Yadzhak (N.S. Shtayura) // Materials Science. Springer Nature. New York. – 2019. – 54 (4). ‑P. 465-476. (https://doi.org/10.1007/s11003-019-00206-1).
 33. Andreikiv O.Ye. Mathematical modeling of fracture processes in plates with systems of cracks under the action of long-term loads, high temperatures, and corrosive media / O.Ye. Andreikiv, I.Ya. Dolins’ka, A.R. Lysyk, N.B. Sas. // Journal of Mathematical Sciences. ‑ 2019. ‑ V. 236, No 2. ‑ P. 212–223.
 34. Nazarchuk Zinovij. Acoustic emission method in the delayed fracture mechanics of structural materials / Zinovij Nazarchuk, Olexandr Andreykiv, Valentyn Skalskyi and Denys Rudavskyi // Procedia Structural Integrity. ‑ 2019. ‑ Vol. 16. ‑ P. 169–175.
 35. Lapusta Yuri. Short crack problem in delayed fracture mechanics / Yuri Lapusta, Oleksandr Andreikiv, Nataliya Yadzhak  // Procedia Structural Integrity. ‑ 2019. ‑ Vol. 16. ‑ P. 105–112.
 36. Andreikiv O.Ye. Evaluation of the residual service life of main pipelines with regard for the action of media and degradation of materials / O.Ye. Andreikiv, I.Ya. Dolins’ka, I.P. Shtoiko, O.K. Raiter, Yu.Ya  Matviiv // Materials Science. ‑ 2019. ‑ V. 54, No 5. ‑ P. 638–646.
 37. Andreikiv O.E. Computational model of the propagation of stress-corrosion cracks at high temperatures / O.E. Andreikiv, І.Ya. Dolins’ka, A.R. Lysyk, N.B. Sas // Materials Science. ‑ 2017. Vol. 52. No 5. ‑Р. 714–721.
 38. Andreikiv O.E. Determination of the residual life of two-layer plates with systems of cracks under long-term static loading at high temperatures / O.E. Andreikiv, І.Ya. Dolins’ka, A.R. Lysyk // Materials Science. ‑ 2017. Vol. 52. No 4. ‑ Р. 460–471.
 39. Skalskyi Valentyn. Assessment of subcritical crack growth in hydrogen-containing environment by the parameters of acoustic emission signals. / Valentyn Skalskyi, Olexandr Andreikiv, Iryna Dolinska // International Journal of Hydrogen Energy. ‑ 2018. Vol.43. ‑ Р. 5217–5224.
 40. Андрейків О.Є.  Вплив корозивно-наводнювальних середовищ на залишковий ресурс елементів конструкцій за їх маневрового режиму експлуатації / О.Є. Андрейків, В.Р.Скальський, І.Я. Долінська, А.Р. Дзюбик // Фізико-хімічна механіка матеріалів. ‑ 2018. № 1. ‑ С. 64–70.
 41. Андрейків О.Є. Методи оцінювання міцності і довговічності фібробетонів (огляд) / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, І.Я. Долінська, О.К. Райтер. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. ‑ 2018. № 3. ‑ С. 19–36.
 42. Андрейків О.Є. Розрахункові моделі росту втомних тріщин у металевих матеріалах за дії силових і фізико-хімічних чинників. / О.Є. Андрейків, Н.С. Штаюра // Фізико-хімічна механіка матеріалів. ‑ 2018. № 4. ‑ С. 21–30.
 43. Андрейків О.Є. Визначення періоду докритичного росту внутрішньої поверхневої корозійно-механічної тріщини в трубі нафтопроводу за турбулентного потоку нафти і гідроударів. / О.Є. Андрейків, І.П. Штойко, О.К. Райтер // Фізико-хімічна механіка матеріалів. ‑ 2017. № 6. ‑ С. 88–93.
 44. Andreikiv Olexandr. Influence of corrosive-aggression medium on the residual resource of annular wheel of steam turbine under variable loads / Olexandr Andreikiv, Valentyn Skalskyi, Iryna Dolinska  // International Journal of Modern Studies in Mechanical Engineering. ‑ 2017. Vol. 3. No 4. ‑ Р. 39–43.
 45. Андрейків О.Є. Моделі заповільненого руйнування елементів конструкцій за дії фізико-хімічних чинників і локальної повзучості. / Андрейків О.Є., Скальський В.Р., Долінська І.Я. // Сучасні проблеми механіки та математики: зб. наук. праць Міжнародної наукової конференції (22–25 трав., м. Львів). ‑Львів, 2018. ‑С. 23–24.
 46. Андрейків О. Визначення кінетики і періоду докритичного росту тріщин в матеріалах трубопроводів за дії силових і фізико-хімічних факторів з врахуванням їх експлуатаційної деградації / О. Андрейків, І. Долінська, В. Кухар, О. Райтер. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції:  «Фундамен­тальні та прикладні проблеми сучасних технологій» 22-24 травня 2018 року. ‑ Тернопіль, 2018. ‑ С. 24.
 47. Андрейків О. Оцінювання залишкового ресурсу трубопроводів за маневрового режиму експлуатації / О. Андрейків, І. Долінська, В. Кухар, О. Райтер. // Матеріали конференції «Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій» (25-26 жовтня 2018 р. м. Львів). ‑ Львів, 2018. ‑ С. 21-22.
 48. Андрейків О.Є. Оцінка залишкового ресурсу труби нафтопроводу з  зовнішньою поверхневою корозійно-механічною тріщиною за ламінарного потоку нафти і багаторазових гідро ударів / О.Є. Андрейків, Г.М. Никифорчин, І.П. Штойко, А.Р. Лисик // Фізико-хімічна механіка матеріалів. ‑ 2017. ‑ № 2. ‑ С. 68-74.
 49. Andreikiv O.E. Assessment of residual lifetime of oil pipes with outer surface corrosive mechanical crack under oil laminar flow and reusable hydroblow / O.E. Andreikiv, H.M. Nykyforchyn, I.P. Shtoyko, A.R. Lysyk // Materials Science. − 2017. − № 2.
 50. Андрейків О.Є. Оцінювання залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій з короткими корозійно-втомними тріщинами / О.Є. Андрейків, А.Р. Лисик, Н.С. Штаюра, А.В. Бабій // Фізико-хімічна механіка матеріалів. ‑ 2017. ‑ № 4. ‑ С. 84-90.
 51. Andreikiv O.E. Estimation of residual life-time of thin-walled structural elements with short  corrosion-fatigue cracks /  O.E. Andreikiv, A.R. Lysyk, N.S. Shtayura, A.V. Babiy // Materials Science. − 2017. − № 4.
 52. Андрейків О.Є. Енергетичний підхід для оцінки швидкості  росту коротких втомних тріщин в пластинах / О.Є. Андрейків, Н.С. Штаюра, Р.Я. Ярема // Проблеми міцності. – 2017. ‑ № 6. – С. 37-43.
 53. Andreikiv O.E. Energy approach for estimation of rate growth short fatigue cracks i n plates / O.E. Andreikiv, N.S. Shtayura, R.Ya. Yarema // Strength of Materials. ‑ 2017. ‑ № 6.
 54. Андрейків О.Є. Математичне моделювання процесів руйнування пластин із системами тріщин за дії довготривалих навантажень, підвищених температур і корозійного середовища. / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, А.Р. Лисик, Н.Б. Сас // Мат. методи та фіз.-мех. поля. ‑2016. – 59, № 3. – С. 2-4.
 55. Андрейків О.Є. Ріст коротких корозійно-втомних тріщин у пластинах / О.Є. Андрейків, Н. Штаюра, А. Лисик // Збірник доповідей МСУІМЛ-13. – Львів :КІНПАТРІ ЛТД. – 2017. ‑С. 12-16.
 56. Андрейків О.Є. Поширення корозійних тріщин в двошарових пластинах за довготривалого навантаження / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, А.Р. Лисик // Збірник доповідей Міжнародної конференції «Пошкодження матеріалів підчас експлуатації, методи його діагностування і прогнозування». – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя. ‑ 2017. ‑ С. 173-176.
 57. Андрейків О.Є.  Вплив водню на залишковий ресурс труби газопроводу за маневрового режиму експлуатації / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, В.З. Кухар, І.П. Штойко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. – № 4. – С. 59–66. Andreikiv O.E. Influence of Hydrogen on the Residual Service Life of a Gas Pipeline in the Maneuvering Mode of Operation / O.E. Andreikiv, I.Ya. Dolinska, V.Z. Kukhar, I.P. Shtoiko // Materials Science. – 2016. – 51, № 4. – Р. 500–508.
 58. Андрейків О.Є.  Визначення залишкового ресурсу двошарових плас­тин з системами тріщин за дії довготривалого статич­ного навантаження і висо­кої температури / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, А.Р. Лисик // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – № 4. – С. 21–29.
 59. Андрейків О. Визначення залишкового ресурсу труби газопроводу за циклічної зміни тиску газу і наводнення її стінки // О. Андрейків, Г. Никифорчин, І. Штойко / Фізико-хімічна механіка руйнування. Спеціальний випуск № 11. Проблеми корозії та протикорозій­ного захисту мате­ріалів. − 2016. − С. 61−66.
 60. Андрейків О. Кінетика поширення втомних тріщин в біметалевих пластинах / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, І.Я. Долінська, В.К. Опанасович, О.С. Дубицький // Проблемы прочности. – 2015. – № 5. – С. 15–23.
 61. Андрейків О. Розрахункова модель поширення корозійно-механічної тріщини за високих температур / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, А.Р. Лисик, Н.Б. Сас // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – № 5. – С. 34–40.
 62. Андрейків О. Визначення періоду докри­тичного росту повзучо-втомних тріщин за блоч­ного навантаження / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, І.Я. Долінська, І.П. Штойко, В.К. Опанасович // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2015. – 58, № 1. – С. 84–91.
 63. Андрейків О.Є. Визначення динаміки поширення тріщин у шахті ВВЕР-1000 з урахуванням сумісної дії високої температури, статичного навантаження та нейтронного опромінення / О.Є. Андрейків, В.З. Кухар, І.Я. Долінська // Вісник Тернопільського технічного університету. – 2015. – № 4. – С. 20–26.
 64. Андрейків О.Є. Реологічна модель локальної зони передруйнування біля тріщини в тонкостінних елементах конструкцій за дії корозійного середовища і підвищених температур / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, І.Я. Долінська, А.Р. Лисик // Наукові нотатки: міжву­зі­вський збірник (за галу­зя­ми знань «Технічні науки»). – Луцьк, 2016. – Вип. 54. – С. 10–14.
 65. Andreikiv O.Ye. Сomputational model of crack propagation in two-ply plates for high concentration and temperature of hydrogen / O.Ye. Andreikiv, L.N. Dobrovolska, N.V. Yavorska // Materials Science. − 2015. − 51, № 1. − P. 71-79.
 66. Andreykiv O.Ye. High temperature creep crack growth in metals under neutron irradiation (Review) / O.Ye  Andreykiv., V.Z. Kukhar, I.Ya. Dolinska  // Materials Science. − 2015. – 51, № 3. − P. 7-16.
 67. Andreikiv O.Ye. Influence hydrogen on residual life pipe for gas pipeline for manoeuvring  operation mode / O.Ye. Andreikiv, I.Ya  Dolinska, V.Z. Kukhar, I.P. Shtoiko // Materials Science. − 2015. − 51, № 4. − P. 59-66.
 68. Andreikiv O.Ye. Kinetics  of fatigue cracks growth in bimetallic plates  / O.Ye. Andreikiv, V.R. Skalskyi, I.Ya. Dolinskа, L.N. Dobrovolska  // Strength of Materials. – 2015. – № 6. – P. 38-47.
 69. Andreykiv O. Mathematical models for estimation of residual life-time of plates with cracks systems under actions of long duration static loading, high temperature and hydrogen. / O. Andreykiv, N. Yavorska, V. Kukhar  // Journal of Mathematical Sciences. – 2015. – 58,  № 1. – 107-113.
 70. Andreikiv O.Ye. The influence of hydrogen on the creep-fatigue crack initiation in plates near stress concentrators / O.Ye. Andreikiv, I.Ya. Dolinska, N.V. Yavorska, L.N. Dobrovolska // Materials Science. − 2014. − 50, № 4. − P. 34-40.
 71. Andreikiv O.Ye. Growth of high temperature creep cracks in metallic materials under actions of hydrogen / O.Ye. Andreikiv, L.N. Dobrovolska, N.V. Yavorska // Materials Science. − 2014. − 50, № 3. − P. 45-52.
 72. Andreikiv O.Ye. Determination of the period of subcritical high-temperature creep continuous crack growth in a two-layer plate / O.Ye. Andreikiv, V.R. Skalskyi, I.Ya. Dolinskа, L.N. Dobrovolska // Strength of Materials. – 2014. – № 3. – P. 38-47.
 73. Andreikiv O.Ye. Determination of the period of subcritical creep crack growth by acoustic emission parameters / O.Ye. Andreikiv, V.R. Skalskyi,, Yu.Ya. Matviyiv, I.Ya. Dolinskа //  Materials Science. – 2014.− 50,  – № 2. – P. 41–49.
 74. 5. Andreykiv O. Estimation of period of subcritical growth of high temperature creep cracks  in the construction thin-walled elements  under hydrogen influence / O. Andreykiv, N. Yavorska, V. Kukhar // Materials Science. − 2014. − Special Issue № 10. − P. 139-144.
 75. Andreykiv O. Mathematical models for estimation of residual life-time of plates with cracks systems under actions of long duration static loading, high temperature and hydrogen. / O. Andreykiv, N. Yavorska, V. Kukhar  // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – 57,  № 1. – P. 107-113.
 76. Андрейків О. Вплив водню на ріст повзучо-втомних тріщин в тонкостінних елемен­тах конструкцій / О.Є. Андрейків, Л.Н. Добровольська, І.Я. Долінська, Н.В. Яворська // Вісник Тернопільського технічного університету. – 2013. – № 4. – С. 7–15.
 77. Андрейків О. Оцінка залишкового ресурсу зварних з’єднань паропроводів з тріщинами / О. Андрейків, Н. Сас // Вісник Тернопільського технічного університету. – 2014. – № 3. – С. 14-20.
 78. Андрейків О. Деформування і руйнування металевих елементів конструкцій за довготривалих навантажень, підвищених температур і воденьвмісних середовищ / О. Андрейків, Н. Яворська, В. Кухар // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: зб. наук. праць 5 Міжнар. конф. (24-27 червня 2014 р., м. Львів) / Під заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України, 2014. ‑ С. 151-156.
 79. Андрейків О. Розрахункова модель росту тріщини високотемпературної повзучості в тонкостінних елементах конструкції за нейтронного опромінення / О. Андрейків, В. Кухар, Н. Яворська // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наук. праць / Під заг. ред. І.О. Луковського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2014. ‑ С. 232-234.
 80. Андрейків О.Є. Математична модель для визначення довговічності пластин з системами тріщин за довготривалого статично-розривного навантаження і високої температури / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, В. З. Кухар // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2012. – 55, № 2. – С. 1-10.
 81. Andreikiv О.E. Micromechanisms and a computational model of growth of low-temperature creep cracks in materials / O.E. Andreikiv, V.R. Skal’s’kyi, Yu.Ya. Matviiv, I.Ya. Dolinska  // Materials Science.  – 2013. – 49, № 1. – P. 25-35.
 82. Андрійків О.Є. Вплив ґрунтовної корозії і транспортованих продуктів на довговічність зварних з’єднань нафтогазопроводів / О. Є. Андрейків, О.В. Гембара // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – № 2. – С. 52-58.
 83. Андрейків О.Є. Визначення періоду докритичного росту тріщини повзучості в трубі паропроводу / О.Є. Андрейків, Н.Б. Сас // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – № 5. – С. 42-50.
 84. Андрейків О.Є.  Ріст тріщин повзучості в елементах конструкцій за довготривалого навантаження / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, Н.В. Яворська // Фіз.- хім. механіка матеріалів. -2012. -№3. –С.7-15.
 85. Гембара О.В. Вплив наводнювання стінок нафтових та газових трубопроводів на їх ґрунтову корозію і довговічність / О.В. Гембара, О.Є. Андрейків // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. –№5. – С. 27-34.
 86. Andreikiv O.Ye., HembaraO.V., Tsyrulnyk O.T. and Nyrkova L. Residual life time estimation for long expoited section of the main gas pipeline  // Materials Science.- 2012, № 2. P. 103-110.
 87. Андрейків О. Довговічність пластин з тріщинами за довготривалого статичного наван­таження і локальної повзучості / О. Андрейків, В. Скальський, Ю. Матвіїв, Т. Крадінова // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – №1. – С. 39–46.
 88. Андрейків О. Оцінка локальної пошкодженості труб магістральних газопроводів в умовах ґрунтової корозії/ О. Андрейків, О. Гембара, О. Цирульник, Л. Ниркова// Фіз.- хім. механіка матеріалів. Спецвипуск . – 2012. – №9. – С. 636-641.
 89. Андрейків О.Є. Розрахункова модель для визначення періоду докритичного росту тріщин повзучості в елементах конструкцій за довготривалими статично-розривними навантаженнями. /О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, В.З. Кухар, Ю.Я. Матвіїв // Доповіді НАН України -2012. -№4. –С. 50-56.
 90. Андрейків О.Є. Розрахункова модель для визначення періоду докритичного росту тріщин в пластинах за блочного навантаження./ О.Є. Андрейків, С.В. Хиль, Ю.Я. Матвіїв. // Доповіді НАН України, -2012. -№1. –С. 48-54.
 91. Андрейків О.Є. Визначення довговічності пластин з системами тріщин в умовах дії довготривалого статичного розтягу і низькотемпературного поля / О.Є.Андрейків, Ю.Я. Матвіїв, Т.А. Крадінова // Мат. методи та фіз.- мех. поля. – 2011. – 54, № 4. – С. 143-150.
 92. Андрейків О.Є. Математичне моделювання втомного руйнування пластин з тріщинами за блочного навантаження / О.Є. Андрейків, М.Б. Кіт, С.В. Хиль // Математичні методи та фізико-механічні поля, – 2011. – 55, № 1. – С. 103-112.
 93. Андрейків О. Визначення періоду докритичного росту тріщин в балкових елементах від­критого профілю за довготривалого статичного навантаження/ О. Андрей­ків, В. Скальський, Ю. Матвіїв, Т. Крадінова //Методи розв’язування прик­ладних задач механіки деформівного твердого тіла. – Дніпропетровськ: Ліра, 2012. – Вип. 13. – С. 22–28.
 94. Скальський В.Р. Оцінка залишкового ресурсу елементів металоконструкцій з врахуванням локальної повзучості. /В.Р. Скальський, О.Є.  Андрейків, Ю.Я. Матвіїв, Т.А. Крадінова./ Проблеми обчислювальної механіки та міцності конст­рукцій. – Дніпропетровськ: Ліра, 2012. – Вип. 20. – С. 308–314.
 95. Андрейків О.Є. Оцінка періодів зародження і поширення повзучо-втомних тріщин в тонкостінних елементах конструкцій / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, Н.В. Яворська // Фіз.- хім. механіка матеріалів. – 2011. – №3. – С. 7-15.
 96. Андрейків О.Є. Визначення залишкового ресурсу пластини з тріщинами за блочного навантаження /О.Є. Андрейків, М.Б. Кіт, С.В. Хиль // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – №4. – С.
 97. Андрейків О.Є. Магнето акустичне діаугостування тонкостінних феромагнетиків із плоскими тріщинами / О.Є. Андрейків, В.Р. СкальськийЮ Д.В. Рудавський, О.М. Сергієнко, Ю.Я. Матвіїв // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. – № 6. – С. 72-75.
 98. Андрейків О.Є.. Вплив високотемпературної повзучості на зародження втомних тріщин в тілах біля концентраторів напружень / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська // Доповіді НАН України. – 2011. – №4. – С. 48-53.
 99. Андрейків О.Є. Методи оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій за блочного навантаження / О.Є. Андрейків, С.В. Хиль, І.Я. Долінська // Наук. журн. Вісник Тернопільського національного університету. Спецвипуск, частина 2. – 2011. – С. 20-28.
 100. Андрейків О.Є. Втомне руйнування тонкостінних елементів конструкцій з витягнутими отворами за високих температур / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, Н.В. Яворська // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2011. – №.32. – С. 15–19.4.
 101. Андрейків О.Є. Оцінка залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за блочного навантаження / О.Є. Андрейків, С.В. Хиль, Ю.Я. Матвіїв // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2011. – № 32. – С. 10–14.
 102. Andreikiv O.Ye. Assessment of the period of subcritical growth of a high-temperature creep crack in a steam turbine wheel / Andreikiv O.Ye., and Sas N.B. // Materials Science.- 2010. – Vol. 46, № 3. – P. 16-22.
 103. Банахевич Ю.В. Розрахункова оцінка швидкості сірководневого розтріскування сталі нафтогазового устаткування / Ю.В. Банахевич, О.В. Гембара, О.Є. Андрейків // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – № 8, т. 2 . – Львів : Фізико-механічний інститут ім.. Г.В. Карпенка НАН України. 2010. – С. 610-614.
 104. Андрейків О. Математична модель деформування довгого циліндра з внутрішнім межовим шаром за обмежених переміщень його торців / Андрейків Олександр, Галазюк Ольга // Доповіді НАН України. – 2010. – № 7. – С. 44-47.

Тези доповідей

 1. Andreykiv O., Dolinska I., Nastasiak S., Sheketa V. Mathematical  Modeling  of  Hydrogen Cracks Growth Kinetics in Metallic Materials at High Hydrogen Parameters // 13th  International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT’2023. Conference Proceedings (21-23 September, 2023, Wroclaw, Poland). – 2023. – Р. 88–91. DOI 10.1109/ACIT58437.2023.10275487
 2. Методи дослідження кінетики втомних коротких тріщин і визначення періоду їх докритичного росту / О. Андрейків, І. Долінська, Н. Звягін, С. Настасяк, О. Свірчевський // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми механіки та математики – 2023» (23–25 травня 2023 р., Львів). 2023. С. 223–224. http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me06_02.pdf
 3. Андрейків О., Долінська І., Настасяк С., Свірчевський О. Математичні моделі визначення довговічності фібробетонних елементів конструкцій за довготривалого статичного навантаження і локальної повзучості. Матеріали 16-го міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (18–19 травня 2023 р., м. Львів). Львів, 2023. С. 8–9.
 4. Andreikiv O. The influence of the maneuvering load of the rectification column on its residual lifetime / O. Andreikiv, I. Dolinska, N. Zviahin, S. Nastasiak // XVI International Conference “Problem of Corrosion and Corrosion Protection of Materials” (Corrosion-2022): abstract book. (November 15–17, 2022, Lviv, Ukraine). – Lviv. – 2022. – P.26.
 5. Олександр Андрейків, Ірина Долінська, Святослав Настасяк Моделювання заповільненого руйнування елементів конструкцій довготривалого експлуатування з урахуванням деградації їх матеріалів. Сучасні проблеми термомеханіки – 2021: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції та міні-симпозіумів. 2021. Р. 43–44.
 6. Андрейків О., Долінська І., Настасяк С. Оцінка періоду докритичного росту малих плоских тріщин в елементах конструкцій за дії довготривалого розтягу і корозійного середовища. Матеріали 15-го міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. (20–21 травня 2021 р., м. Львів). Львів, 2021. С. 34–36.
 7. Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Долінська І. Я., Райтер О. К. Оцінка залишкового ресурсу двошарових тонкостінних елементів конструкцій за довготривалого навантаження. Матеріали чотирнадцятого міжна­родного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (23–24 травня 2019 р., м. Львів). Львів, 2019. С. 4–6.
 8. Оцінка залишкового ресурсу елементів конструкцій з механічно малими тріщинами за дії силових і фізико-хімічних факторів / Юрій Лапуста, Олександр Андрейків, Наталія Штаюра // Праці VI Міжнародної науково-технічної конференції: «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» 24-27 вересня 2019 року.  Тернопіль, 2019.  С. 139–142.
 9. Андрейків О., Долінська І., Райтер О. Залишкова довговічність фібробетонних конструкцій за локальної повзучості. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: Зб. наукових праць 10-ї Міжнародної наукової конференції. Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2019. Вип. 5. С. 241–242 с.
 10. Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Долінська І. Я., Райтер О. К. Прогнозування залишкового ресурсу колеса парової турбіни з урахуванням деградації його матеріалу в процесі експлуатації. Праці VI Міжнародної науково-технічної конференції: «Пошкодження матері­алів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» (24–27 вересня 2019 р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2019. С. 136–138.

Біографія

Вчений в галузі механіки руйнування і міцності матеріалів в експлуатаційних середовищах, технічної діагностики матеріалів і конструкцій.
Доктор технічних наук (1980 р. ТН №002186), професор (1983 р. ПР №014003), заслужений діяч науки і техніки України (2001), член-кореспондент НАН України (1988 р.).
Наукову діяльність почав студентом під час навчання на механіко-математичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (С №314735), який закінчив у 1964 р. Після цього навчався в аспірантурі Фізико-механічного інституту АН УРСР, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача наукового відділу. Протягом 1994–2001 рр. – директор Міжгалузевого наукового центру “Протон” НАН України, а з 2002 р. – професор кафедри механіки Львівського національного університету імені Івана Франка.
На основі законів термодинаміки О.Є. Андрейків розробив потужний енергетичний підхід для дослідження міцності і довговічності інженерних конструкцій підданих дії силових (довготривалі статичні, динамічні, циклічні і маневрові навантаження) і фізико-хімічних факторів (високі і низькі температури, воденьвмісні і корозійно агресивні середовища, нейтронне опромінення). Це коректний підхід, так як базується на законах термодинаміки і дозволяє формулювати математичні моделі (системи диференціальних рівнянь з початковими і кінцевими умовами) для визначення ресурсу (залишкового ресурсу) елементів конструкцій за дії згаданих силових і фізико-хімічних факторах. На відміну від відомих в літературі в основному напівімперичних підходів запропонований тут дозволяє зводити складні проблеми інженерної практики до багато параметричних рівнянь математичної фі-зики і успішно їх розв’язувати. З допомогою даного енергетичного підходу О.Є. Андрейків разом із своїми учнями дослідив міцність і довговічність багатьох відповідальних елементів конструкцій, зокрема енергетичного устаткування (паропроводи, парові турбіни, парогенератори, корпуси атомних реакторів і гідрокрекінгу нафти, конструктивні елементи теплових електростанцій і ін.), труб нафтогазопроводів з врахуванням складних агресивних факторів їх експлуатації, роботоздатність опорних валків прокатних станів з дефектами типу тріщин, живучість залізничних рейок в умовах експлуатації, вантажопіднімальних машин в морських портах, які працюють в умовах дії морського агресивного корозійного середовища.
Отримані О.Є. Андрейківим з учнями методи розрахунку міцності і ресурсу елементів конструкцій дозволяють не тільки прогнозувати їх безаварійну роботу, але і розробляти ефективні технології їх ремонту. Так в 1990 р. і 2016. були розроблені технології ремонту етиленопроводу «Калуш-Західний кордон» довжиною 40 км на основі договору з ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» м. Калуш. Особливості технологій полягали в тому, що пошкодження труби етиленопроводу були в трудно доступ-них місцях, особливо в глибоких гірських річках, а вирізати їх не можна було по до-говору, так як це могло би привести до зупинки етиленопроводу.
Інший приклад застосування згаданого вище енергетичного підходу до діагностики причини руйнування корпусу реактора гідрокрекінгу нафти (відшарування внутрішньої наплавки). З допомогою енергетичного підходу була побудована математична модель процесу гідрокрекінгу нафти і проведений числовий експеримент із змінами температури, тисків, наводнювання корпусу. В результаті цього було встановлено, що не можна було виявити механічними дослідженнями, що на границі між наплавкою і корпусом накопичується надрівноважна концентрація водню, яка приводить до її відшарування.
Аналогічний приклад можна навести застосування теорії О.Є. Андрейківа до діагностики відповідальних елементів конструкцій. В 1990-1991 рр. на атомній електростанції в Южноукраїнську утворилася критична ситуація. Корпуси парогенераторів, які були розраховані на 33 роки безаварійної роботи виходили з ладу за 1.5-2 роки. Ситуація була критична, так як залишилося біля одного реактора робочих тільки 2 парогенератори – мінімальна кількість для охолодження одного реактора. Цей реактор вдалося загасити – перевести в неробочий режим. В експертну комісію був введений О.Є. Андрейків, який з допомогою своєї теорії і числового експерименту встановив причини руйнування корпусу парогенератора і вказав на недоліки технології його виготовлення.
У 80-х роках минулого століття О.Є. Андрейків був назначений керівником Всесоюзної секретної програми «Розроблення надпотужних керованих фугасних систем». Окрім військового значення дана програма мала і цивільний напрямок – створення тунелів в скальних породах, дамби на гірських річках і ін. В Програмі окрім ФМІ АН УРСР приймали участь ще 5 науково-дослідних військових інститутів. В результаті виконання Програми була створена потужна теорія керованих динамічних процесів руйнування матеріалів, що знайшло конкретне практичне застосування у виробах. За цю роботу у 1989 році відповідальних виконавців Програми представили до Державних нагород.
О.Є. Андрейків виконав комплекс досліджень в галузі діагностики матеріалів і елементів конструкцій. Це стосується методів неруйнівного контролю, які засновані на явищі акустичної емісії. Побудував акустико-емісійні моделі утворення і поширення тріщин в твердих тілах і на цій основі розробив методи діагностики локального руйнування матеріалів. Ці результати узагальнені в ряді монографій та деякі з них увійшли в Національний стандарт України.
Ним розроблена кількісна теорія для оцінки водневої деградації металевих матеріалів та елементів конструкцій, а також оптимізації їх складу по опору водневому руйнуванню. Запропонував критерії та розрахункові моделі руйнування таких матеріалів у водні, розробив методи для прогнозування довговічності деталей водневих двигунів та інших конструкцій, що працюють у контакті з воднем. Ці дослідження проводилися ним в тісному контакті з КБ «Хімавтоматика» (м. Воронеж), яким керував тоді генеральний конструктор академік Російської академії наук Конопатов О.Д. Це КБ займалося конструюванням надпотужних (до 1200 тон тяги) водневих двигунів для космічних ракет. Безпосередньо О.Є. Андрейків контактував з представниками КБ «Хімавтоматика» головним металургом Холодним В.І, і начальником розрахунково-дослідницького відділу Рудісом М.А. Така спільна праця дала добрі результати при конструюванні таких водневих двигунів і забезпеченні їх надійної роботи і була використана для космічної системи Енергія-Буран.
Воднева тематика в дослідженнях О.Є. Андрейківа стала центральною, коли його в 1994 році назначили директором МЦ «Протон» НАНУ, який в основному займався теоретичними і експериментальними дослідженнями впливу водню на експлуатаційні властивості металевих матеріалів в широкому діапазоні зміни тисків і температур. В той час це був єдиний в Європі дослідницький центр, де проводилися такі дослідження. В підтвердження цього слід зазначити, що МЦ «Протон» в 1994 році виконував замовлення для французької фірми SEP та шведської фірми VOLVO AERO CORPORATION, які спеціалізувалися в розробці авіаційних та космічних двигунів. Разом з тим МЦ «Протон» НАНУ під керівництвом директора О.Є. Андрейківа виконував також ряд замовлень і для українського космічного підприємства КБ «Південне». Зокрема, в 1995 році на замовлення КБ «Південне» МЦ «Протон» проводив дослідження характеристик та вибір матеріалів з мінімальною питомою вагою для вузлів та агрегатів комплексної двигунної установки космічної ракети, довготривалий час працюючої на газоподібних водню та кисню за умов дії високих температур та тисків.
Разом з тим, О.Є. Андрейків провадить інтенсивну педагогічну роботу. З 1984 року він як сумісник, а з 2002 року на постійній основі є професором кафедри механіки Львівського національного університету імені Івана Франка, де читає лекції для студентів разом з тим і з водневої деградації матеріалів. Ним підготовлено 9 докторів та 31 кандидатів наук.
О.Є. Андрейків опублікував один підручник, 16 монографій, 17 методичних розробок, два Національні стандарти, та 31 патент на винаходи, всього понад 600 наукових праць, з них 187 публікацій в Scopus h-index: 11, 442 цитувань, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602573329; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5185-3255.
Протягом багатьох років був членом експертної ради ВАК з технічних наук, головою технічного підкомітету “Воднева деградація матеріалів” Європейського товариства з цілісності конструкцій (ЕSІS) (1995-2002), членом Національних комітетів України та Росії з теоретичної та прикладної механіки, заступником голови Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (1992-2002р.), дійсний членом Наукового товариства ім. Тараса Шевченка (1992 р.), членом редакційних колегій журналів: Materials Science , Journal of Mathematical Sciences, Машинознавство, збірників “Вісник ЛНУ імені Івана Франка” та «Вісник ТНТУ».
Він є лауреат Премії Ради міністрів СРСР (1989 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1995 р.), Лауреат Премії Академії наук УРСР імені О.М. Динника (1987 р.), Лауреат Премії Національної академії наук України імені Г. В. Карпенка (2017 р.), Почесна грамота Національної академії наук України (1988 р.), Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2007 р.), Відзнаки Національної академії наук України «За наукові досягнення» (2011 р), «За підготовку наукової зміни» (2016 р.)

Проекти

Наукове відкриття

 1. Диплом № 5/442 на наукове відкриття Явище стрибкоподібних переміщень доменних стінок наводнених ферито-перлітних сталей під час їх квазістатичного перемагнечення. Автори Андрейків О.Є., Скальський В.Р., Назарчук З.Т., Клим Б.П. 23 листопада 2022 р. Україна, м. Дніпро.

Проекти

 1. Проєкт МОН “Розроблення розрахункових методів для визначення залишкової довговічності елементів конструкцій за маневрового навантаження та агресивних середовищ”, № держреєстрації 0122U001729 (2022–2024);
 2. Проєкт МОН “Вплив деградації матеріалів на залишковий ресурс елементів конструкцій довготривалої експлуатації за дії силових і фізико-хімічних факторів” № держреєстрації 0119U002202 (2019–2021);
 3. Проєкт МОН “Розвиток методів математичного моделювання процесів деформування структурно-неоднорідних тіл” № держреєстрації 0118U003605 (2018–2020).

Держбюджетні та конкурсні теми відомчого замовлення НАН України

 1. “Розроблення методів діагностування і розрахунку параметрів деградації металевих матеріалів для визначення залишкового ресурсу елементів конструкційˮ, № держреєстрації 0123U100916 (2023–2025 рр.);
 2. “Розроблення методів акустико-емісійного діагносту­вання воднево-корозійного руйнування матеріалів і прогнозування ресурсу еле­мен­тів конструкцій”, № держреєстрації 0120U101792 (2020–2022 рр.);
 3. “Моделювання і діагностика заповільненого руйнування матеріалів за локальної повзучості”, № держреєстрації 0117U000517 (2017–2019 рр.);
 4. “Акустико-емісійна методологія оптимізування структури армованих фіброволокнами композитів з метою забезпечення їх міцності та довговічностіˮ, № держреєстрації 0117U000522 (2017–2021 рр.).

Національні стандарти

№ п/п Назва Друк. чи рукоп. Видавництво, журнал, назва, номер, рік або номер авторського свідоцтва К-сть друк. стор. Прізвища співавторів
1 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружений. ГОСТ 26.506-85. друк. М.: Изд-во стандартов CCCР, 1985 53 Панасюк В.В.
Чапля М.Э.
Зазуляк В.А.
Ковчик С.Е.
и др..
2 Національний стандарт України ДСТУ 4227–2003. Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки. друк. Чиннний від 2003 – 12 – 01. К : Видавництво стандартів України, 2003. 26 Скальський В.Р,
Волошкевич І.
та ін.

 

Патенти на винаходи

№ п/п Назва Друк. чи рукоп. Видавництво, журнал, назва, номер, рік або номер авторського свідоцтва К-сть друк. стор. Прізвища співавторів
1 Образец для определения коэффициента интенсивности напряжений. друк. А.с. № 777539 4 Панасюк В.В.,
Харин В.С.,
Чапля М.Э.,
Ковчик С.Е.
2 Образец для испытания материалов на усталость. друк. А.с. № 754248 5 Чапля М.Э.,
Панасюк В.В.,
Ковчик С.Е.,
Зазуляк В.А.
3 Авторское свидетельство друк. № 144033 6 Ковчик С.Е.,
Харин В.С.,
Чапля М.Э.
4 Авторское свидетельство друк. № 143396 4 Зазуляк В.А.,
Ковчик С.Е.,
Панасюк В.В.,
Чапля М.Э.,
Харин В.С.
5 Авторское свидетельство друк. № 184024 5 Харин В.С.,
Чапля М.Э.,
Рибицкий И.Б.,
Гвоздюк Н.М.,
Безгребельный П.Д.
6 Авторское свидетельство друк. № 1840245 6 Чапля М.Э.,
Харин В.С.,
Гвоздюк Н.М.
7 Способ определения сопротивления упрочненного наклепом материала распространению трещины. друк. А.с. № 1017956 4 Панасюк В.В.,
Чапля М.Э.,
Харин В.С.,
Гвоздюк Н.М.,
Зазуляк В.А.,
Яковчик В.А.
8 Способ контроля прочности конструкции. друк. А.с. № 1017957 5 Панасюк В.В.,
Чапля М.Э.,
Харин В.С.
9 Способ исследования трещинообразования в материале друк. А.с. № 1029034 6 Панасик В.В.,
Бережницкий Л.Т.,
Чапля М.Э.,
Гвоздюк Н.М.,
Власов П.В.
10 Установка для испытания материалов на усталость при круговом изгибе в активных средах. друк. А.с. № 1067404 4 Чапля М.Э.,
Рибицкий И.Б.,
Харин В.С.,
Гвоздюк Н.М.
11 Способ определения трещиностойкости металлов. друк. А.с. № 1227992 4 Иваницкий Я.Л.,
Зозуляк В.А.,
Штаюра С.Т.
12 Способ оценки вязкости разрушения материалов. друк. А.с. № 890129 5 Романив О.Н.,
Павлина В.С.,
Сорокивский И.О.,
Крыськив О.Б.,
Панько И.Н.
13 Способ определения порого-
вого коэффициента интенсивности напряжений.
друк. А.с. 1755121   СССР.

G 01 N 17/00.Опубл.15.08.

1992. Бюл.№30.Открытия

и изобретения.

6 Скальский В.Р.
Лысак Н.В.
14 Способ контроля роста трещин в образцах материалов. друк. А.с. 1758545   СССР.

G 01 N 29/04.Опубл.30.08.
1992. Бюл.№32.Открытия
и изобретения.

4 Скальский В.Р.
Лысак Н.В.
15 Способ определения нижнего порогового значения коэффициента интенсивности напряжений. друк. А.с. 1769086   СССР.
G 01 N 17/00.Опубл.15.10.
1992. Бюл.№33.Открытия
и изобретения.
6 Скальский В.Р.
Лысак Н.В.
Сергиенко О.Н.
16 Спосіб визначення порогового коефіцієнта інтенсивності напружень. друк. Патент України №2897.

Опубл.26.12.94р.Бюл.5-1.

5 Скальський В.Р.
Лисак М.В.
17 Спосіб визначення нижнього порогового значення коефіцієнта інтенсивності напружень. друк. Патент України №2913.

Опубл.26.12.94р.Бюл.5-1.

3 Скальський В.Р.
Лисак М.В.
Сергієнко О.М.
18 Спосіб контролю росту тріщин у зразках матеріалів. друк. Патент України №2914.
Опубл.26.12.94р.Бюл.5-1.
4 Скальський В.Р.
Лисак М.В.
19 Спосіб виявлення дефектності електронно-променевих трубок. друк. Патент України №21571А.
Опубл.06.01.98р.Бюл.№2.
4 Скальський В.Р
Гачкевич В.Є.
Воронич А.Ю.
20 Спосіб виявлення водневої крихкості сталей. друк. Патент України №21598А.
Опубл. 06.01.98р.Бюл.№2.
4 Скальський В.Р.
Вайнман А.Б.
21 Пристрій для випробувань зразків в робочих середовищах при підвищених температурах. друк. Патент України №12551А.
Опубл.28.02.97р.Бюл.№1.
4 Скальський В.Р.
22 Спосіб імітування акустичної емісії на об’єкті контролю друк. Патент України №54963А. МПК: G01N29/14; G01N3/00. Опубл. 17.03.2003р. Бюл. №3. 4 Скальський В.Р.
23 Спосіб імітування акустичної емісії на об’єкті контролю друк. Патент України №54963А. МПК: G01N29/14; G01NЗ/00; Опубл. 15.05.2006р. Бюл. №5. 5 Скальський В.Р.
24 Спосіб імітування акустичної емісії на об’єкті контролю друк. Патент України №54963. МПК(2006): G01N29/14; G01N3/00 4 Скальський В.Р.
25 Спосіб механічно-пневматичного в’язання довговорсового килимарського вузла друк. Патент України №74816. МПК(2006): D04G03/00; Опубл. 15.02.2006р. Бюл. №2. 4 Скальський В.Р. Сергієнко О.М.
26 Спосіб пневматичного в’язання килимарського вузла друк. Патент України №75071. МПК(2006): D04G3/04; Опубл. 15.03.2006р. Бюл. №3. 6 Скальський В.Р. Сергієнко О.М.
27 Спосіб визначення міцності ниток друк. Патент України №75108. МПК(2006): G01N29/14; D01G37/00 Опубл
15.03.2006р. Бюл. №3.
4 Скальський В.Р. Сергієнко О.М.
28 Спосіб експрес-оцінки водневої та корозійної тріщиностійкості матеріалів друк. Патент України №82808. МПК(2006): G01N29/14; Опубл. 12.05.2008 р. Бюл.№ 9. 5 Скальський В.Р.
Назарчук З.Т.
Селівончик Т.В.
29 Спосіб визначення концентрації водню в маловуглецевих сталях за параметрами магнітної післядії Друк. Патент України №20031212829. МПК : 7G01N17/00. Бюл. N 12, 2004 р. 4 Іваницький Я.Л.,Чекурін В.Ф. ,  Гембара О.В.
30 Підвіска штанги обприскувача Друк. Патент України на корисну модель №143629. Заявлено 27.01.2020, опубліковано 10.08.2020, бюлетень № 15. 4 Бабій А.В.
30 Підвіска штанги обприскувача Друк. Патент України на корисну модель № u 2020 05494 (22). Заявлено 25.08.2020 (24), опубліковано 06.01.2021, Бюл.№ 1. 4 Бабій А.В.

 

Нагороди

Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти (2021 р.) Основним завданням конкурсу є відзначення працівників наукових установ і закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) Львівської області одноразовими грошовими преміями: за значні досягнення в галузі природничих, технічних, гуманітарних і- соціально-економічних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та у світі; за наукові досягнення з метою підтримки і стимулювання проведення- ними наукових досліджень у галузях природничих, технічних, гуманітарних і соціально-економічних наук, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні.

Лауреат Премії Національної академії наук України імені Г. В. Карпенка (2017 р.);

Відзнака Національної академії наук України «За підготовку наукової зміни» (2016 р.);

Відзнака Національної академії наук України «За наукові досягнення» (2011 р);

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2007 р.);

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1995 р.);

Лауреат Премії Ради міністрів СРСР (1989 р.);

Почесна грамота Національної академії наук України (1988 р.);

Лауреат Премії Академії наук УРСР імені О.М. Динника (1987 р.).

Методичні матеріали

 

№ п/п Назва Друк. чи рукоп. Видавництво, журнал, назва, номер, рік або номер авторського свідоцтва К-сть друк. стор. Прізвища співавторів
ПІДРУЧНИКИ
1 Експериментальна механіка матеріалів: Частина 1: Силові фактории. Ізотропні матеріали. друк. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 272 Штаюра С.Т.
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
1 Определение вязкости разрушения при статическом нагружении друк. Препринт №1 ФМИ им. Г.В. Карпенко  АН УССР, 1976. 20 Панасюк В.В.
2 Основные аспекты водородного охрупчивания металлов и задачи физико-химической механики хрупкого разрушения друк. Препринт №3 ФМИ им. Г.В. Карпенко  АН УССР, 1980. 22 Панасюк В.В.
3 Методические рекомендации. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей. Определение характеристик трещиностойкости полимерных композиционных материалов при статическом нагружении. друк. ФМИ им. Г.В.Карпенко АН УССР, 1984. 73

Бережницкий Л.

Чапля Μ.Э.

Гвоздюк Н.М.

4 Применение механики разрушения для прогнозирования работоспособности инженерных конструкций. друк. Препринт №131 ФМИ им. Г.В. Карпенко  АН УССР, 1987. 50 Стадник М.М.

Дарчук А.И.

Дидух И.В.

5 Механика водородного охрупчивания металлов и расчет элементов конструкций на прочность. друк. Препринт №133 ФМИ им. Г.В. Карпенко АН УССР, 1987. 51

Панасюк В.В.

Поляков Л.И.

Харин В.С.

6 Некоторые математические методы решения статических задач теории трещин. друк. Препринт №134 ФМИ им. Г.В. Карпенко  АН УССР, 1987. 51

Панасюк В.В.

Саврук М.П.

7 Определение хрупкой прочности и долговечности крупных опорных валков прокатных станов. друк. Препринт №135 ФМИ им. Г.В. Карпенко  АН УССР, 1987. 44

Панасюк В.В.

Морозов Б.А.

Легун А.М. и др.

8 Теоретические концепции метода акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения друк. Препринт №137 ФМИ им. Г.В. Карпенко  АН УССР, 1987. 49

Лысак Н.В.

Сергиенко О.Н.

Скальский В.Р.

9 Методы решения динамических задач механики разрушения друк. Препринт №138 ФМИ им. Г.В. Карпенко  АН УССР, 1987. 50 Бойко В.Н.
10 Метод испытания металлов на циклическую трещиностойкость при продольном сдвиге друк. Препринт №142 ФМИ им. Г.В. Карпенко  АН УССР, 1987. 20

Гордынский И.

Зазуляк В.А.

Иваницкий Я.Л.

11 Метод оценки характеристик контактного взаимодействия деталей цилиндрических спряжений. Часть 2. Контактная задача тел с огранкой друк. Препринт № 159165 ФМИ им.Г.В.Карпенка АН УССР, 1989. 55

Панасюк В.В.

Чернец М.В.

12 Методические рекомендации. Расчеты испытания на прочность. Методы механических испытаний материалов. Определение характеристик сопротивления материалов распространению трещин продольного сдвига. друк. ФМИ им. Г.В. Карпенко  АН УССР, 1987 21

Иваницкий Я.Л.

Зазуляк В.А.

Варивода Ю.Ю.

13 Методические аспекты применения метода акустической эмиссии при определении статической ещиностойкости материалов. друк. Препринт №165 ФМИ им. Г.В.Карпенка  АН УССР, 1990-34с. 34

Скальский В.Р.

Лысак Н.В.

Сергиенко О.Н.

14 Електронні засоби для прове-дення досліджень тріщинос-тійкості матеріалів по сигналах АЕ. друк. Препринт  №195  ФМІ  ім.  Г.В.Карпенка  НАН України,1995. 40

Скальський В.Р.

Лисак М.В.   

Ковчик С.Є. 

Зазуляк В.А.

15 Пристрої і установки для виз-начення тріщиностійкості конструкційних матеріалів методом акустичної емісії. друк. Препринт  №1/98  ФМІ  ім.  Г.В.Карпенка  НАН України,1998. 56

Скальський В.Р.

Лисак М.В.       

Ковчик С.Є. 

Сергієнко О.М.

Зазуляк В.А.

16 Розвиток досліджень процесів руйнування із застосуванням явища акустичної еміссії у ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України друк. Препринт  №1/2000 ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України,2000. 56

Скальський В.Р.

Ковчик С.Є. 

Сергієнко О.М.

17 Рекомендації щодо акустико-емісійного контролю об’єктів підвищеної небезпеки. Р 50.01-01 друк. Введ. 27. 01. 2001р. 29

Недосека А.Я.

Скальський В.Р.

Грузд А.А.

і ін.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!