Теоретична механіка (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
45Іспит
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Слободян М. С.МТП-21
432доцент Слободян М. С.МТП-21
532доцент Слободян М. С.МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МТП-21доцент Слободян М. С., Василишин А. В.
432МТП-21доцент Слободян М. С., Василишин А. В.
516МТП-31доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Завдання навчальної дисципліни полягає в тому, що при вивченні курсу студенти засвоюють систему понять та аксіом теоретичної механіки, вчаться розв’язувати та аналізувати задачі кінематики для визначення траєкторії, швидкості та прискорення матеріальної точки, системи матеріальних точок та абсолютно твердого тіла. Вивчення основних теорем динаміки допомагає зрозуміти особливості руху систем матеріальних точок та їх раціонального дослідження. Прак¬тичне втілення механіки студенти пізнають на прикладі задач небесної механіки. Тісний зв’язок механіки з конкретними науками і технікою, сучасним природознавством сприяє розвитку та поглибленню світогляду студентів.
При викладанні курсу теоретичної механіки використовується векторне числення, елементи аналізу та теорії диференціальних рівнянь, варіаційного числення, проводяться паралелі зі шкільним курсом фізики.

Рекомендована література

 1. Павловський М.А. Теоретична механіка: Підручник. – К.: Техніка, 2002. – 512 с.
 2. Божидарнік В.В., Величко Л.Д. Методика розв’язування і збірник задач з теоретичної механіки: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 2003. – 496 с.
 3. Теоретична механіка: навч.-метод. посібник і завдання для контрольних і самостійних робіт / В.П. Шпачук, А.О. Гарбуз; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2022. – 134 с.
 4. Теоретична та прикладна механіка: навчальний посібник: в 4 ч. Ч. 1: Теоретична механіка / Шевченко В.Г., Фурсіна А.Д., Шумикін С.О., Кружнова С.Ю. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 188 с.
 5. Теоретична механіка: навчальний посібник / П.К. Штанько, В.Г. Шевченко, О.С. Омельченко, Л.Ф. Дзюба, В.Р. Пасіка, О.М. Поляков; за ред. П.К. Штанька. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 464 с.
 6. Булгаков М.В., Яременко В.В., Черниш О.М., Березовий М.Г. Теоретична механіка. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 640 с.
 7. Березін Л.М., Кошель С.О. Теоретична механіка. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 218 с.
 8. Кузьо І.В., Ванькович Т.-Н.М., Зінько Я.А., Боженко М.В. Теоретична механіка. Динаміка твердого тіла. Принципи механіки. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 132 с.
 9. Токар А. М. Теоретична механіка. Динаміка. Методи й задачі: навчальний посібник. – Київ: Либідь, 2006. – 440 с.
 10. Beer F.P., Johnston E.R., Jr., Mazurek D.F., Cornwell P.J., Self B.P. Vector Mechanics for Engineers: Statics And Dynamics/ Published by McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121, 2019. – 1505 p.
 11. Збірник задач з теоретичної механіки / Березова О.А., Солодовников Р.В., Друшляк Г.Ю. – Київ: Вища школа, 1975. – 328 с.
 12. Методичні вказівки до оформлення індивідуальної роботи на тему “Дослідження руху механічної системи” у курсі “Теоретична механіка” / Слободян М.С., Кузь І.С., Звізло І.С. – Львів: ФОП Кепещук П.М., 2019. – 23 с.
 13. Методичні вказівки до розв’язування задач підвищеної складності у курсі “Теоретична механіка” / Слободян М.С., Кузь І.С., Звізло І.С. – Львів: ФОП Кепещук П.М., 2018. – 36 с.

Силабус: Теоретична механіка

Завантажити силабус