Теоретична механіка (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
45Іспит
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Слободян М. С.МТП-21
432доцент Слободян М. С.МТП-21
532доцент Слободян М. С.МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МТП-21доцент Слободян М. С.
432МТП-21доцент Слободян М. С.
516МТП-31доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Завдання навчальної дисципліни полягає в тому, що при вивченні курсу студенти засвоюють систему понять та аксіом теоретичної механіки, вчаться розв’язувати та аналізувати задачі кінематики для визначення траєкторії, швидкості та прискорення матеріальної точки, системи матеріальних точок та абсолютно твердого тіла. Вивчення основних теорем динаміки допомагає зрозуміти особливості руху систем матеріальних точок та їх раціонального дослідження. Прак¬тичне втілення механіки студенти пізнають на прикладі задач небесної механіки. Тісний зв’язок механіки з конкретними науками і технікою, сучасним природознавством сприяє розвитку та поглибленню світогляду студентів.
При викладанні курсу теоретичної механіки використовується векторне числення, елементи аналізу та теорії диференціальних рівнянь, варіаційного числення, проводяться паралелі зі шкільним курсом фізики. Знання, отримані при слуханні даного курсу, використовуватимуться в курсі теоретичної фізики.
Теоретична механіка є однією з найбільш важливих дисциплін фізико-математичного циклу, що має на меті навчити методів дослідження механічного руху матеріальних тіл, дати математичний апарат для розгляду цих питань, вказати конкретні області засто¬сування сучасної обчислювальної техніки; у стислому концентрованому вигляді подати підсумок тисячолітнього досвіду у вивченні руху тіл, грунтовно ознайомити з класичною механікою для формування цілісної та повної фізичної картини світу, для подальшого самостійного вивчення фізичної та математичної літератури.

Рекомендована література

1. Н.Н. Бухгольц. Основной курс теорети¬ческой механики. Т. 1,2. 1972. М.А.Павловський. Теоретична механіка. 2002.
2. Н.А. Кильчевский. Курс теоретической ме¬ха¬ники. Т. 1,2. 1977.
3. И.В. Мещерский. Сборник задач по теоре¬тической механике. 1987.
4. М.А. Айзерман. Классическая механика. 1980.
5. Методичні вказівки до оформлення індивідуальної роботи на тему “Дослідження руху механічної системи” у курсі “Теоретична механіка” / Слободян М.С., Кузь І.С., Звізло І.С. – Львів: ФОП Кепещук П.М., 2019. – 23 с.
6. Методичні вказівки до розв’язування задач підвищеної складності у курсі “Теоретична механіка” / Слободян М.С., Кузь І.С., Звізло І.С. – Львів: ФОП Кепещук П.М., 2018. – 36 с. І.С. Кузь, А.С. Юрчишин.
7. Методичні вка¬зівки до вивчення основних понять кіне¬матики у курсі “Теоретична механіка”. 1997.
8. В.П.Левицький. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з теоретичної механіки (кінематика, статика) для студентів механіко-математичного факультету заочної форми навчання. Вид-во Львів. ун-ту, 1993.
9. В.П.Левицький, В.К.Опанасович, Л.В.Хомляк. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з теоретичної механіки (динаміка) для студентів механіко-математичного факультету заочної форми навчання. Вид-во Львів. ун-ту, 1995.
10. М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кель¬зон. Теоретическая механика в примерах и задачах. Т. 1,2. 1991.
11. В.И. Арнольд. Математические методы классической механики. 1989.
12. И. Киттель, У. Найт, М. Рудерман. Меха¬ника. 1983.
13. А.М. Федорченко. Классическая механика. 1983.
14. В.В. Петкович. Теоретическая механика. 1983.
15. Сборник задач для курсовых работ по теоретической механике / Под ред. А.А. Яблонского. – М. : Высш. школа. – 1985.

Силабус:

Завантажити силабус