Механіка деформівного твердого тіла

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
610Іспит
710Іспит
810Іспит

Опис курсу

Курс “Механіка деформівного твердого тіла” є основним у забезпеченні спеціалізації в галузі

механіки деформівного твердого тіла (МДТТ), зокрема теорії пружності, пластичності, в’язкопружності,

в’язкопружності та міцності. Дає струнку систему загальних понять, теорем, варіаційних принципів,

математичних моделей механіки, методів, розвиваючи та поглиблюючи відомості, одержані в курсі

механіки суцільного середовища щодо опису різноманітних способів деформування саме твердих тіл.

Забезпечує можливість вивчення всіх основних спецкурсів, пов’язаних із лінійними та нелінійними

теоріями МДТТ у теоріях міцності та руйнування, діагностики і неруйнівних методів контролю, у

біомеханіці, матеріалознавстві, геофізиці тощо.

Охоплює основні елементи теорії тензорів, теорії деформацій та напружень, конститутивних

залежностей для твердих деформівних матеріалів різного типу, постановки задач теорії пружності,

пластичності, повзучості та спадкових теорій, основні теореми й варіаційні принципи, загальні методи

розв’язування задач, задачу Сен-Венана кручення та згину призматичних пружних стрижнів та деякі

просторові задачі, у тому числі й задачу Герца, елементи нелінійної теорії пружності, теорії

пластичності, повзучості та спадкової пружності.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні набути таких основних знань і навиків:

 1. ґрунтовно засвоїти основні поняття МДТТ, що стосуються лінійного та нелінійного опису

деформованого і напруженого стану тіл;

 1. вивчити й засвоїти основні теореми та можливості їхнього використання при розв’язуванні задач,

засвоїти варіаційні принципи і схеми найважливіших загальних аналітичних і числових методів

визначення напружено-деформованого стану в лінійно й нелінійно пружних і непружних тілах;

 1. засвоїти теорію наближеного дослідження різноманітних класів задач МДТТ: пружно-пластичного

та повзучого кручення та розтягу призматичних стрижнів, стійкості деформування стрижневих

систем, деформування тіл із круговою та сферичною симетрією.

Під час вивчення курсу студенти засвоять тензорну форму подання, яка вживається у сучасній

науковій літературі, і координатну форму, необхідну для здійснення перетворень в процесі розв’язування

конкретних задач.

Використовується при вивченні курсів, що спеціалізуються в галузі МДТТ, зокрема теорії

пластичності, пружності і термопружності, теорії міцності та механіки руйнування, композиційних

матеріалів, аналізу біомеханічних систем, діагностики і неруйнівних методів контролю матеріалів і

конструкцій тощо.

Вимагається знання курсів:

1) механіка суцільного середовища –

 • теорія напружень;
 • теорія деформацій;
 • моделі матеріалів;

2) диференціальна геометрія і елементи тензорного аналізу (у повному обсязі);

3) математичний аналіз (у повному обсязі);

4) варіаційне числення;

5) опір матеріалів.

Рекомендована література

Література базова

 

 1. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пластичності та міцності. – Львів: Світ, 1999.

Т. 1. – 532 с.

 1. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пружності. Львів: Світ. – 1994. – 580 с.
 2. Гудрамович В.С. Теория ползучести и ее приложения к расчету элементов тонкостенных

конструкций. К.: Наук. думка, 2005. 223 с.

 1. Зубчанинов В.Г. Основы теории упругости и пластичности. М. : Высшая школа. 1990. – 368 с.
 2. Качанов Л.М. Основы теории пластичности. М. : Наука. 1969. – 420 с.
 3. Лурье А.И. Нелинейная теория упругости. М.: Наука, 1980. 512 с.
 4. Лурье А.И. Теория упругости. М.: Наука, 1970. 940 с.
 5. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. М. : Машиностроение. 1975. –

400 с.

 1. Можаровський М.С. Теорія пружності, пластичності і повзучості: підручник. К.: Вища школа,
 2. 308 с.
 3. Новожилов В.В. Теория упругости. Ленинград. – 1958. – 235 с.
 4. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М.: Наука, 1979. 744 с.
 5. Савін Г.М., Рущицький Я.Я. Елементи механіки спадкових середовищ: Навч. посібник. К.:

Вища школа, 1976. 251 с.

 1. Сьярле Ф. Математическая теория упругости. М.: Мир. 1992. 472 с.
 2. Черных К.Ф. Нелинейная теория упругости в машиностроительных расчетах. Л.:

Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1986. 336 с.

 

Література додаткова

 

 1. Александров А.В., Потапов В.Д. Основы теории упругости и пластичности. М.: Высшаяшкола. – 1990.– 400 с.
 2. Безухов Н.И. Сборник задач по теории упругости и пластичности. М.: Высшая школа. – 1957.– 287с.
 3. Безухов Н.И. Примеры и задачи по теории упругости, пластичности и ползучести. М.: Высшая школа. – 1965. – 320 с.
 4. Ильюшин А.А. Пластичность. Основы общей математической теории. М. : Изд-во АН СССР.  – 271 с.
 5. Качанов Л.М. Основы механики разрушения. М. : Наука. 1974. – 312 с
 6. Клюшников В.Д. Математическая теория пластичности. М. : Изд-во МГУ. 1979. – 208 с
 7. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. М.: Мир, 1974. 319 с.
 8. Механика сплошных сред в задачах. Том 1: Теория и задачи / Под ред. М.Э. Эглит М.: Московский Лицей, 1996. 396 с.
 9. Механика сплошных сред в задачах. Том 2: Ответы и решения / Под ред. М.Э. Эглит. М.: Московский Лицей, 1996. 394 с.
 10. Новацкий В. Теория упругости. М.:Мир. – 1975. – 872 с.
 11. Партон В.З., Перлин П.И. Методы математической теории упругости. М.:Наука – 1981. – 688 с.
 12. Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности. М.:Изд-во МГУ. 1981. – 344 с.
 13. Соколовский В.В. Теория пластичности. М. : Высшая школа. 1969. – 608 с.
 14. Трусделл К. Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред. М.: Мир. – 1975. – 592 с.
 15. Филин А.П. Прикладная механика твердого деформируемого тела. В 3-х т. М.: 1975 (Т. 1 – 832 с., Т. 2 – 1978, 616 с., Т. 3 – 1981, 480 с.)
 16. Хан Х. Теория упругости. М.: Мир. – 1988. – 344 с.
 17. Irgens F. Continuum mechanics. Springer, 2008. xviii+661 p.
 18. Macosko C.W. Rheology: principles, measurement and applications. New York: Wiley-VCH Publishers, 1994. xiii+563 p.
 19. Mase G.T., Mase G.E. Continuum mechanics for engineers. – 2 nd ed. CRC Press LLC, 1999. 380 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму