Біомеханіка (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
842Долінська І. Я.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41Юрчишин А. С.

Опис курсу

В даному курсі вивчається основи механічного моделювання живих систем і процесів у живих системах. При цьому не розглядаються окремі атоми чи молекули, а розглядаються їх з’єднання в живих системах: клітини, тканини, органи, організми.

Метою вивчення дисципліни є

 • формування у студентів загального уявлення про предмет біомеханіки, як сучасного напрямку механіки в дослідженнях живих (біологічних) систем;
 • формування навичок виконання механічного моделювання живих систем.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є

 • набуття студентами практичних навичок по моделюванню руйнування твердих і м’яких живих тканин;

формування у студентів навиків побудови простих математичних моделей деяких біомеханічних систем з використанням основних законів механіки.

Рекомендована література

 1. Основы биомеханики: учеб. Пособие / Ю.И. Няшин, В.А. Лохов. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун.-та, 2007. – 210 с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи біомеханіки» для студентів підготовки напрямки «Механіка» / Упоряд. М.Н. Кізілова. – Харків, ХНУ, 2012. – 54 с.
 3. Кизилова Н.Н. Конспект лекцій по курсу «Биомеханика». – Харьков:      Изд-во ХТУРЄ, 1999. – 108 с.
 4. Бегун, П. И. Биомеханика : учебник для вузов / П. И. Бегун, Ю. А. Шукейло. – Санкт-Петербург: Политехника, 2016. – 466 c.
 5. Бранков Г. Основы биомеханики. – М.: Мир, 1981. – 255 с.
 6. Проблемы прочности в биомеханике / Под ред. И.Ф.Образцова. Учеб.пос. для вузов. – М.: Высшая школа, 1988. – 311 с.
 7. Глазер Р. Очерк основ биомеханики. – М.: Наука, 1988. – 129 с.
 8. Дубровский В.И., Федорова В.Н. Биомеханика: учеб. для сред. и высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 672 с.
 9. Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов. – М.: Изд. МГУ, 1984.- 256 с.

Силабус:

Завантажити силабус