Пакети прикладних програм (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Слободян М. С.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТП-41доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Підготовка фахівця прикладної математики передбачає вміння якісно і без помилок розв’язати математичну задачу, що моделює деяке реальне явище чи елемент конструкції, в аналітичному вигляді (якщо це можливо) або принаймні максимально просунутися в аналітичних викладках, щоб полегшити числовий аналіз. І в одному, і в іншому випадку доцільно використовувати одну з систем аналітичних обчислень, наприклад, Maple.
Також курс передбачає практичне вивчення комп’ютерних мереж, отримання навиків роботи з глобальною мережею Internet.

Рекомендована література

  1. Нікітенко О.М. Maple: Розв’язання інженерних та наукових задач: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2011. – 289 с.
  2. Frank G. The Maple book. – Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2011. – 467 p.
  3. Maple, Introductory Programming, Guide / M.B. Monagan,O.Geddes, K.M. Heal, G. Labahn, S. M. Vorkoetter, J. McCarron, P. DeMarco. – Maplesoft, adivisionofWaterlooMapleInc., 2010. – 398 p.
  4. Методичні вказівки до вивчення основних команд у математичному пакеті Maple у курсі “Пакети прикладних програм” / Кузь І.С., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2014. – 34 с.
  5. Малачівський П. С., Пізюр Я. В. Розв’язування задач в середовищі Maple. – Львів: Растр – 7, 2016. – 282 с.
  6. Вербицький В.Г., Безверхий А.І., Михайлюк І.Р., Цідило І.В. Моделювання стійкості руху матеріальних об’єктів в середовищі Maple: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 120 с.
  7. Методичні вказівки до вивчення мови розмітки гіпертексту HTML у курсі “Мережі. Інтернет” / Кузь І.С., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2013. – 16 с.
  8. Robson E., Freeman E. Head First HTML and CSS. – Sebastopol (Canada): O’Reilly Media, 2012. – 764 p.
  9. HTML і CSS довідник українською [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://html-css.co.ua/

Силабус: Пакети прикладних програм

Завантажити силабус