Методика викладання математики, інформатики і механіки (Освітня програма: Теоретична та прикладна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Звізло І. С.МТПМ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032МТПМ-11Звізло І. С.

Опис курсу

У програмі курсу розглядаються основні питання методики викладання математики та інформатики у загальноосвітній середній школі; мета і завдання навчання математики та інформатики; методи введення математичних об’єктів, понять, термінів, символів, означень, правил означення, класифікації, структуризації, теорем, аксіом, висловлень, парадигм, моделей, алгоритмів, роботи з інформацією; основні методи наукового дослідження засоби та навчання; планування роботи вчителя, проведення уроків, організація самостійної роботи учнів та індивідуальних занять з ними; ознайомлення з новими методиками засвоєння і діагностики учнівських знань тощо.

Метою викладання дисципліни є:
• розкрити роль математики, інформатики та механіки в контексті загальної і професійної освіти, зв’язку шкільної математики з математикою як наукою взагалі та з найважливішими її прикладними галузями, висвітлити психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмета;
• ознайомити студентів з основами творчого підходу до розв’язання проблем викладання математики та інформатики, сформувати у них уміння і навички самостійного аналізу навчального процесу та дослідження методичних проблем, розвинути прагнення до наукового пошуку шляхів удосконалення своєї роботи;
• навчити аналізувати сучасні шкільні програми, підручники, навчальні посібники з математики, розуміти закладені в них методичні ідеї та критично ставитися до них, ураховувати сучасні потреби суспільства та вікові можливості учнів;
• виробити у студентів основні практичні уміння планувати і проводити навчальну та виховну роботу на рівні сучасних державних вимог тощо.

Рекомендована література

  1. Бевз Г. П. Методика викладання математики. Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доповн. — К.: Вища шк.— 1989. — 367 с.
  2. Методика викладання математики: Практикум / За ред. Г. П. Бевза. — К.: Вища шк. 1981. — 200 с.
  3. Слєпкань З. І. Методика викладання математики. — К.: Педагогічна преса, 2002.
  4. Методика викладання математики в середній школі: Пер. з рос. / О. Я. Блох, Е. С. Канін, Н. Г. Килина та ін.; Упоряд.: Р. С. Черкасов, А. А.Столяр. — Х.: Вид-во “Основа” при Харк. ун-ті, 1992. – 304 с.
  5. Жолдак М. І. Комп’ютер на уроках математики: посіб. для вчителів. — К.: Техніка, 1997. — 304 с.
  6. Использование комп’ютера как динамического средства наглядности (Моторина В. Г., Евдокимов В. И. и др.) — Харьков, 1987. — 66 с.
  7. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. — Київ: Видавнича група BHV, 2009 — 400 с.
  8. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики: в 2 ч. – М. : Наука. – 1972.
  9. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах: в 3-х т. – М. :Наука, 1990. – Т.1-3.

Силабус:

Завантажити силабус