Мораль та етика вченого і психологічні особливості наукової роботи (Освітня програма: Теоретична та прикладна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Звізло І. С.МТПМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МТПМ-11Звізло І. С.

Опис курсу

У програмі курсу розглядаються:
• історичні аспекти розвитку механіки;
• принципи та методи збирання, систематизації, узагальнення та використання інформації й здійснення наукових досліджень за профілем спеціальності;
• практичні питання редагування та підготування матеріалів до публікації;
• основи наукової організації праці;
• психологічні риси характеру людини, які сприяють та ускладнюють виконання творчих дій, науково-дослідницьку роботу.

Метою викладання дисципліни є:
• навчити студентів помічати поряд із високою наукою наукові спекуляції та квазінауковість окремих тверджень і навіть теорії;
• під час аналізу прикладів прояву квазінаукових теорій виробити стійке розуміння принципової різниці між науковими і квазінауковими результатами, на основі засвоєння принципів моралі та етики наукових досліджень набути імунітету від можливого захоплення квазінауковими теоріями;
• навчити студентів використовувати сильні та слабкі сторони психології своєї особистості та інших учасників творчого колективу;
• працювати над саморозвитком;
• стати пропагандистом методологічно справді наукового пізнання світу.

Рекомендована література

 1. Баренблатт Г.И., Монин A.C. О возможном механизме явления дискоидных образований в атмосфере // Докл. АН СССР, 1979. 246, № 4, С. 834837.
 2. Кругляков Э. П. Что же с нами происходит? — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. — 167с.
 3. Кругляков Э. П. «Учёные» с большой дороги. — М.: Наука, 2001. — 321 с.
 4. Кругляков Э. П. «Учёные» с большой дороги-2. — М.: Наука, 2005. — 336 с.
 5. Кругляков Э.П. «Ученые» с большой дороги-3 / Э.П. Кругляков ; Комис. по борьбе с лженаукой и фальсификацией науч. исслед. РАН. – М. : Наука, 2009. –357 с.
 6. Ольховський В. Про академічну свободу і моральний вибір // Вісн. НАН України, 1997. №5. С. 1923.
 7. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів: Сполом, 2001, 224 с.
 8. Фейнман P. Характер физических законов. М.: Наука, Изд. второе, исправленное, 1987. 164 с.
 9. Шапиро В.Г. Мораль и бомба. О моральной ответственности ученых и политиков в ядерную эпоху. М.: Едиториал УРСС, ЛКИ. 2007. 192 с.
 10. Beveridge W. I. B. The art of scientific investigation. New York: W.W.Norton & Company Ink., 1957. Xii+178p.
 11. Кевин Хоган Психология убеждения: Как добиться поставленной цели. Перевод с английского. М.Рипол-Классик, 2004. 328с.
 12. Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університета / Міжнарод. благод. фонд « Міжнарод. фонд дослідж. освіт. політики», за заг. ред. Т. В. Філіпова, А. Є. Артюхова. – К.: Таксон, 2016. – 234 с.

Силабус:

Завантажити силабус