Динаміка та міцність машин (Освітня програма: Теоретична та прикладна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916ArrayМТПМ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МТПМ-11

Опис курсу

Спецкурс знайомить з методами визначення власних частот коливань пружних систем з однією і двома ступенями вільності за відсутності і наявності сил опору, вчить враховувати вплив зовнішнього навантаження на коливання пружних систем; ознайомлює з наближеними методами визначення частот власних систем; вчить методам зведення коливань пружної системи з необмеженою кількістю ступенів вільності до коливань тіла з однією ступінню вільності з урахуванням (без урахування) маси пружного елемента, визначенні напружень в пружній системі з урахуванням динамічних процесів; розрахункам елементів машин на міцність під циклічним навантаженням.
Метою дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань в області дослідження динамічної поведінки механічних тіл зі скінченною кількістю ступенів вільності і з розподіленими параметрами в рамках лінійних та нелінійних математичних моделей.

Рекомендована література

Основна література

  1. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле. – М., 1959.
  2. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: Физматгиз, 1970. – 544 с.
  3. Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле. – М., 1985. – 474 с. http://booksshare.net/books/physics/timoshenko-sp/1985/files/kolebaniyavinjenernomdele1985.pdf
  4. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов – М., 1999. – 592 с. http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/2-12_fedosev_sopromat_1999.pdf
  5. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний Изд. 3, доп. – М.:Ленанд, 2017.  – 416 с.

Додаткова література

  1. Светлицкий В.А., Стасенко И.В. Сборник задач по теории колебаний. – М., 1973.
  2. Пановко Я.Г. Основы прикладной теории колебаний и удара 3-е изд., доп. и переработ. – Л.: Машиностроение, 1976. – 320 с. https://studizba.com/files/show/pdf/16226-55-panovko-ya-g–osnovy-prikladnoy-teorii.html
  3. Бабаков И.М. Теория колебаний 4-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2004. – 591 с. https://lib-bkm.ru/12756.
  4. Справочник по динамике сооружений. Под ред. Корнеева Б.Г. и Рабиновича М.М. – М., 1972.

Силабус:

Завантажити силабус