Основи наукових досліджень та менеджменту (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814Долінська І. Я.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41Долінська І. Я.

Опис курсу

Курс “Основи наукових досліджень та менеджменту” покликаний ознайомити студентів з організацією науково-дослідної роботи та системою вищої освіти в Україні, проведення наукових досліджень в галузі знань математика та статистика згідно спеціалізації “Математичне моделювання та комп’ютерна механіка” механіки деформівного твердого тіла, принципів наукової організації праці, навчити прийомів роботи з літературними та іншими джерелами наукової інформації для пошуку інформації та неперервного поповнення своїх знань, ознайомлення із сучасними методами презентації отриманих результатів.

Метою вивчення дисципліни є
• опанування новітніми знаннями щодо підходів до творчості та вирішення наукових завдань, підходів до друкованого та комп’ютерного представлення результатів наукового дослідження, уявлень менеджменту як наукової системи управління науковим процесом.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є
• освоїти сучасні уявлення щодо особливостей менеджменту та презентації наукових та освітніх проектів.

Рекомендована література

 1. Блехман, И.М., Мышкис А.Д., Пановко Я.Г. Прикладная математика: предмет, логика, особенности подходов. К.: Наук. думка, 1979. 270 с.
 2. Ишлинский А.Ю. Механика: идеи, задачи, применения. М.: Наука, 1985. 624 с.
 3. Моисеев Н.Н. Математика ставит эксперимент. М.: Наука, 1979.
 4. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований. Харьков: Вища школа, 1977.
 5. Сопер П.Л. Основы искусства речи. М.: Прогресс-академия, 1992, 416 с.
 6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів: Сполом, 2001, 224 с.
 7. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Дашков и Ко, 2007. 457 с.
 8. Жущиховская И.С. Научные исследования: формы презентации: научно-методическое пособие / под общ. ред. д-ра экон. наук Т.В. Тереньевой. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2014. 72 с.
 9. Магданов П.В. Уроки прошлого из истории научного менеджмента – проект «PIMS» https://www.cfin.ru/management/practice/pims.shtml
 10. Буров А.А. Компьютерная презентация результатов научного исследования. http://lit-lab.ru/media/rec_pres.pdf
 11. Основні вимоги до оформлення списку літератури за новими стандартами: методичні рекомендації / укладання: М.П. Гребенюк, Г.З. Шевчук. Луцьк: ВІППО, 2019. 60 с.
 12. Менеджмент: сутність, задачі та цілі, структура та функції. https://osvita.ua/vnz/reports/management/13417/
 13. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень / О.В. Крушельницька. – К.: 2003. – 136 с.
 14. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень / Ковальчук В.В. Моїсєєв Л. М. – К.: 2004. – 113 с.

Силабус:

Завантажити силабус