Втомне руйнування матеріалів (Освітня програма: Теоретична та прикладна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Андрейків О. Є.МТПМ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МТПМ-11професор Андрейків О. Є.

Опис курсу

Спецкурс “Втомне руйнування матеріалів” є важливим у забезпеченні спеціалізації в області механіки деформівного твердого тіла. Спецкурс передбачає вивчення сучасних уявлень про втому матеріалів, основних механізмів втомного руйнування матеріалів, математичних моделей зародження і докритичного росту втомних тріщин, впливу факторів зовнішнього середовища на ресурс елементів конструкцій.

Метою вивчення нормативної дисципліни “Втомне руйнування матеріалів” є освоєння студентами теоретичних і практичних основ механіки втомного руйнування матеріалів, зокрема вміти моделювати втомне руйнування матеріалів в реальних умовах експлуатації і визначати ресурс (залишковий ресурс) елементів конструкцій.

Рекомендована література

Література базова
1. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. – Киев: На-укова думка, 1982. – 245 с.
2. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Осно¬вы механики разрушения материалов. – Киев: Наукова думка, 1988. – 488 с.
3. Андрейкив А.Е., Дарчук А.И. Усталостное разру¬шение и долговеч-ность конструкций. – Киев: Наукова думка, 1992. – 184 с.
Література додаткова
4. Коцанда С. Усталостное разрушение металлов. – М.: Металлургия, 1976. – 456 с.
5. Трощенко В.Т. Усталость и неупругость металлов. – Киев: Наукова думка, 1971. – 268 с.

Силабус:

Завантажити силабус