Фізико-хімічна механіка матеріалів (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Андрейків О. Є.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814МТП-41професор Андрейків О. Є.

Опис курсу

Спецкурс “Фізико-хімічна механіка матеріалів ” є важливим у забезпеченні спеціалізації в області механіки деформівного твердого тіла. Спецкурс передбачає вивчення сучасних уявлень про вплив поверхнево-активних, воденьвмісних та корозійно-агресивних середовищ на деформування і руйнування металевих матеріалів, а також визначення ресурсу (залишкового ресурсу) елементів конструкцій за дії силових та фізико-хімічних факторів.
Метою вивчення нормативної дисципліни “ Фізико-хімічна механіка матеріалів ” є освоєння студентами необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять будувати математичні моделі впливу експлуатаційних агресивних середовищ на руйнування конструкційних матеріалів за довготривалого статичного навантаження і розробити на цій основі методи визначення залишкової міцності і довговічності елементів конструкцій довготривалої експлуатації.

Рекомендована література

Література базова

1. Андрейків О.Є., Скальський В.Р., Долінська І.Я. Запові-льнене руйнування матеріалів за локальної повзучості. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.
2. Карпенко Г.В. Влияние среды на прочность и долговеч-ность металлов. – М.: Наукова думка, 1976. – 128 с.
3. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Основы ме-ханики разрушения. – К.: Наукова думка, 1989. – 487 с.
4. Андрейків О.Є., Гембара О.В. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середови-щах. – К: Наукова думка, 2008. – 344 с.
5. Никитин В.И. Физико-химические явления при воздейст-вии жидких металлов на твердые – М: Атомиздат. – 1967. 432 с.

Література додаткова. Періодичні видання

1.Фізико-хімічна механіка матеріалів.
2. Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична.
3. Математичні методи та фізико-механічні поля.

Силабус:

Завантажити силабус