Математичне моделювання механічних систем і процесів (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Слободян М. С.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842МТП-41доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Основним завданням при вивченні даного курсу є набуття студентами відпо¬відних знань по проведенню кінематичного та кінетостатичного аналізу різ¬ного типу маніпуляторів та запропонуванню алгоритму по зна¬ходженню закону їх руху.
Процес математичного моделювання включає в себе:
1. встановлення закономірностей в реальному об’єкті і побудові від¬по-відної математичної моделі, що зводиться в математичному плані до вста¬новлення відповідних рівнянь і залежностей;
2. аналіз відповідної моделі і отримання числового матеріалу, що, фак-тично, приводить до використання числових методів з подальшим ви-користанням комп’ютера;
3. аналіз числового матеріалу і співставлення з експериментальними даними;
4. вдосконалення моделі, якщо це потрібно.
Отже, під час читання переважної більшості основних курсів і спец-курсів в області механіки деформівного твердого тіла студенти зай-маються математичним моделюванням, що відповідає його першому етапу.

Мета курсу полягає у побудові математичної моделі різного типу ма­ні­пуляторів. Тут розглядається пряма і обернена задача про поло­ження ланок маніпулятора, знаходяться швидкості і прискорення його точок, встановлюються рівняння його руху з використанням принципу д’Аламбера та рівнянь Лагранжа другого роду, що має важливе зна­чення в процесі експлуатації та при проектуванні промислових роботів, які широко використовуються в сучасному промисловому виробництві.

Рекомендована література

  1. Динамика промышленных роботов: учебн. пособие для вузов. В 3-х кн. Кн.І Кинематика и динамика / под ред. К. В. Воробьева. – М.: Высш. школа,
  2. ПоповБ. В. Манипуляционные роботы. Динамика и алгоритмы / Б. В. Попов, А. Ф. Верещагин, С. А. Зенкевич – М.: 1978.
  3. Вукобратович М. Управление манипуляционными роботами / М. Вукобратович, Д. Стокич – М.: 1985.
  4. Белянин П. Н. Промышленные роботы / П. Н. Белянин – М.: 1975.
  5. Козырев Ю. Г. Промышленные роботы. Справочник / Козырев Ю. Г. – М.: 1983.

Силабус:

Завантажити силабус