Інтегральні перетворення в задачах механіки деформівного твердого тіла (Освітня програма: Теоретична та прикладна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116ArrayМТПМ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116МТПМ-21

Опис курсу

Спецкурс знайомить з різними класами інтегральних перетворень, зокрема класичними інтегральними перетвореннями (Фур’є, Лапласа, Ганкеля, Мелліна та ін.), скінченними інтегральними перетвореннями; постановками, розв’язуваннями і поданнями розв’язків прикладних задач механіки деформівного твердого тіла (зокрема, теоретичної механіки, теорії пружності, теплопровідності, динаміки коливань) з використанням апарату інтегральних перетворень.
Метою дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань та практичних навичок в області оволодіння методами інтегральних перетворень для розв’язання крайових задач механіки деформівного твердого тіла.

Рекомендована література

Основна література

  1. Снеддон И. Преобразования Фурье. – М.: ИЛ, 1955.– 668 с.
  2. Трантер К. Дж. Интегральные преобразования в математи-ческой физике. – М.: ГИТТЛ, 1956. – 204 с.
  3. Титчмарш Е. Введение в теорию интегралов Фурье. – М.-Л.: ГИТТЛ, 1948. – 479 с.
  4. Диткин В.А., Прудников А.П. Интегральные преобразования и операционное исчисление. М.: Наука, 1974. – 544 с.
  5. Уфлянд Я.С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости. – М.-Л.: Наука, 1963. – 368 с.

Додаткова література

  1. Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа. – М.: Наука, 1965. – 208 с.
  2. Брычков Ю.А., Прудников А.П. Интегральные преоб-разования обобщенных функций. – М.: Наука, 1977. – 288 с.
  3. Земанян А. Г. Интегральные преобразования обоб­щен­ных функций. – М. Наука, 1974. – 400 с.
  4. Онищук В.Я. Інтегральні перетворення в задачах механіки деформівного твердого тіла. – Львів; Ред.-видав. відділ Львівського ун-ту, 1998. – 147 с.

Силабус:

Завантажити силабус