Наукові основи енергоощадних технологій (Освітня програма: Теоретична та прикладна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Звізло І. С.МТПМ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116МТПМ-21Звізло І. С.

Опис курсу

У програмі курсу розглядаються різні види нетрадиційної та відновлювальної енергетики, розробка економічно вигідних способів її використання в конкретній ситуації.
Метою викладання дисципліни є вивчення різних видів нетрадиційної та відновлювальної енергетики, розробка економічно вигідних способів її використання в конкретній ситуації.

Рекомендована література

  1. Лыков А.В. Тепломассообмен. –М.: Энергия, 1971.
  2. Гудрамович В. С., Дисковский И. А., Макеев Е. М. Тонкостенные элементы зеркальных антенн. – К.: Наук. думка, 1986.
  3. Бакалін Юрій Іванович. Енергозбереження та енергетичний менеджмент: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — 3-тє вид., доп. та перероб. — Х.: Бурун і К, 2006. — 319с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 314-316 (53 назви). — ISBN 966-8391-02-0.
  4. Денисова Алла Євсіївна. Інтегровані системи альтернативного теплопостачання для енергозберігаючих технологій (теоретичні основи, аналіз, оптимізація): Автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.14.06 / Одеський національний політехнічний ун-т. — О., 2003. — 36с. : рис.
  5. Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: Довідник / НДІпроектконструкція. — К., 2006. — 144 с.
  6. Еріванцев Ігор Миколайович, Коваль Володимир Васильович. Використання природних світлових ресурсів в енергозберігаючих технологічних процесах: Навч. посіб. для студ. архіт. і техн. спец. вищих навч. закл. / Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури — Д., 2001. — 376с. : рис. — Бібліогр.: с. 369-370. — ISBN 966-7282-39-2.
  7. Козоріз Григорій Г. Ефективність енергозберігаючих технологій. — Львів, 1998. — 136с. — Бібліогр.: с. 129-136. — ISBN 966-02-0847-2.
  8. Енергетика. Екологія. Людина: матеріали VII Міжнар. енергоекол. конгр., 21 — 22 берез. 2007 р., Київ / Ред.: А.К. Шидловський. — К., 2007. — 135 с. — (Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України; Спец. вип. 2007). — укp.

Силабус:

Завантажити силабус