Верба Ірина Іванівна

Посада: доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-41-93, (032) 239-47-53

Електронна пошта: iryna.verba@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Математичне моделювання економічних процесів.

Курси

Публікації

1. Верба И.И. Температурное поле в двухступенчатой пластинке // Инж.- физ. журн. – 1983. – 64 , № 1. – С. 147-148.

2. Верба И.И., Ковальчук Б.В. Метод продолжения функций в задаче термоупругости для ортотропной пластинки с квадратным вырезом // Механика неоднородных структур : Тез. докл. 1 Всесоюзн. конф. , Львов, 6-8 сент. Киев: Наук. думка.- 1983.- С. 36

3. Коляно Ю.М., Верба И.И. Уравнения теплопроводности пластин с прямоугольными ступенями // Мат. физика и нелин. механика.- 1984.- №1 (35).- С. 75-81

4. Коляно Ю.М.,Верба И.И. Задача Дирихле для областей с прямоугольными вырезами // Дифференц. уравнения.- 1985.- 21, № 9.- С. 1624-1626.

5. Коляно Ю.М.,Верба И.И. Теплопроводность пластины с системой прямо- угольных вырезов // Физ.-хим. механика материалов.- 1985.- № 6.- С. 107-109.

6. Коляно Ю.М., Верба И.И., Ковальчук Б.В. Метод продолжения функций в задаче термоупругости для тел с вырезами // Воздействие концентрирован. потоков энергии на материалы – М.: Наука, 1985.- С. 42-54

7. Верба И.И. О некоторых частных случаях решения задачи теплопроводно- сти для пластин с прямоугольным вырезом // Вестн. Львов. ун-та. Сер. мех.-мат.- 1986.- Вып. 25.- С. 96-99.

8. Верба И.И. Метод продолжения функций в задаче теплопроводности плас- тинки с вырезом, нагреваемой путем конвективного теплообмена // Мат.- ме- тоды и физ.- мех. поля.- 1986.- Вып. 23.- С. 96-99

9. Верба И.И., Коляно Ю.М. Термонапряженно-деформируемое состояние пластинки, ослабленной прямоугольным отверстием // Прикл. математика и механика.- 1987.- 51, № 3.- С. 468- 474.

10. Колодий И.М., Верба И.И. Разностный аналог теоремы вложения Соболе- ва для пространства // Вестн. Львов. ун-та. Сер. мех.-мат.- 1987.- Вып. 28. С. 92-96.

11. Коляно Ю.М., Верба И.И. Метод продолжения функций в задаче тепло- проводности для прямоугольной полой призмы // Мат. физика и нелинейная механика.- 1988.- Вып. 10(44).- С. 61-66.

12. Колодий И.М.,Верба И.И. Разностный аналог вложения анизотропного пространства Соболева // Укр. мат. журн.-1989.- 41, № 7.- С. 979-984

13. Ю.М.Коляно, И.И.Верба, И.Т.Горынь. Температурное поле в кристалли- ческой пластинке с прямоугольным вырезом // Инж. – физ. журн. – 1989.- 57, № 4.- С.674-680.

14. Колодій І.М.,Верба І.І. Застосування методу Роте до розв’язування неста- ціонарних задач теплопровідності термочутливих кусково-однорідних тіл // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех..-мат.- 1990.- Вип.. 34. – С. 84-88.

15. Верба І.І. Розв’язок задачі термопружності для напівбезмежної пластинки через переміщення // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех. -мат.- 1991.- Вип. 36.- С. 84-88.

16. Колодій І.М.,Ковальчук Б.В., Верба І.І., Горинь І.Т. Застосування методу Роте до розв’язування нестаціонарних задач теплопровідності термочутливих однорідних тіл // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.- мат. – 1991. – Вип. 36. – С. 57-62.

17. Верба И.И. Метод продолжения функций в задаче теплопроводности для пластинки с системой прямоугольных вырезов // Деп. в ГНТБ Украины 28. 10. 1993 № 2125.- Ук. 93

18. Верба І.І. Стаціонарна задача теплопровідності для пластинки з прямо- кутним отвором при кубічному законі розподілу температури по товщині // Вісник Львів. ун-ту.Сер. мех.-мат.- 1994.- Вип. 40.- С. 97-100.

19. Верба І.І., Приймак В.І. Наближений метод розв’язування квазістаціонар- ної задачі теплопровідності для безмежної анізотропної пластинки // Тези до- пов. 3 Всеукр. наук. конф. 24-26 вересня, Львів.- 1996.- С. 14.

20. Верба І.І., Приймак В.І. Теплопровідність скінченої двоступінчатої плас- тини з теплообміном // Крайові задачі термомеханіки.- Київ: Ін-т математики НАН України.- 1996.- С. 78-82.

21. І.І.Верба Задача теплопровідності для багатоступінчатої пластинки // Те- зи допов. 4 Всеукр. наук. конф. 23-25 вересня , Львів.- 1997.- С. 21-22.

22. Kolodii I., Verbah I. Holder’s continuity of wear solutions of parabolic equations with degeneration // Intern. Confer. ‘Nonlinear partial differential equations (NPNE – 99), dedicated to J. P. Shauder’ Lviv, August, 23 – 29, 1999.

23. Процюк Б.В., Верба І.І. Нестаціонарне температурне поле в системі твер- дих тіл з проміжковим шаром // Тези 6 Всеукр. наук. конф. 21-23 вересня, Львів.- 1999.- С. 83-84.

24. Процюк Б.В., Верба І.І. Нестаціонарне одновимірне температурне поле трьохшарових тіл з плоскопаралельними границями розділу // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ.- 2000.- Вип. 1.- С. 200-205.

25. Р.М.Борщук, І.І.Верба, В.І.Приймак До проблеми міцності безмежної пластинки , що піддається двосторонньому нагріву по прямокутній області // Торгівля, комерція, підприємництво. – Львів, в-во Коопосвіта, ЛКА.- 2000.- С. 169 – 175.

26. Процюк Б.В., Верба І.І. Фундаментальний розв’язок стаціонарної задачі теплопровідності для кусково-однорідного трансверсально-ізотропного прос- тору //Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех..-мат. – 2000. – Вип. 56. – С. 170-175.

27. І.І. Верба, Т.О.Приймак Роль розв’язування екстремальних задач економічного змісту на уроках математики у формуванні підприємницьких здібностей школярів // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції ‘Формування нової парадигми економічної освіти в Україні’ (до 150 – річчя від дня народження Сергія Подолинського).– Львів, 19-20 жовтня 2000. – С. 147–149.

28. І. Твердохліб, І. Верба, Г. Петрик. Моделювання регіонального ринку освітніх послуг з інформатики з використанням моделей пріоритетного споживання // Формування ринкової економіки в Україні/ Укр. наук. збірник – Львів ’Інтереко’, 2001. – Вип. 6. – С. 462– 471.

29. Колодий И.М., Верба И.И. Априорная оценка модуля непрерывности обобщенного решения параболического уравнения дивергентного вида с вырождением // УМЖ. – 2001. – т. 53, № 2 – С. 190 – 202.

30. І.І. Верба. Модель оцінки попиту на освітні послуги з інформатики в умовах перехідної економіки // Вісник ЛКА, сер. економ. Збірник наук. праць (за матеріалами другої міжнародної економетричної конференції ‘Економетричні методи і моделі в економіці: теорія і практика’) — Львів, 2001.— Вип. 10. — С. 147–152.

31. В.Попович, І. Верба. Постановка та розв’язок задачі теплопровідності для плоского термочутливого вузла тертя // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. — Львів, 27-29 травня 2003. — С. 237 – 240.

32. І. Твердохліб, І. Верба, Л. Захарович Експериментальна оцінка точності прогнозування збуту продукції підприємства в умовах перехідної економіки // Наук. зб. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів ’Інтереко’, 2002. – Вип. 6. – С.67–73.

33. В. Приймак, І. Верба. Удосконалення політики регулювання ринку праці в Україні // Вісник ЛДФЕІ, №4 — 2003. — С. 109 – 116.

34. Приймак В.І., Верба І.І., Жовтанецький М.І. Посилення регулювального впливу заробітної плати на регіональні ринки праці // Вісник ЛДФА, № 9. — 2005.— С. 393 — 400.

35. Верба І.І., Карчевська О.І. Моделювання фінансової політики компанії зі страхування життя з урахуванням макроекономічних факторів //Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові механізми активізації підприємницької діяльності». — Львів. — 2009. — С. 199 – 203.

36. Борщук Є.М., Верба І.І. Особливості системного підходу при дослідженні економічних процесів // Вісник ЛДФА, т.19. — 2010.— С. 209 — 215.

37. Приймак В.І., Верба І.І., Приймак С.А. Захист прав споживачів на кредитному ринку України” // Збірник наук. праць «Формування ринкової економіки України» — Львів. — 2016.— № 35 част. ІІ — с.138-144.

38. Приймак В. І., Верба І.І, Приймак С. А. Економетричне моделювання залежностей на ринку депозитних послуг // Вісник Львів. ун-ту. Сер. економ. — 2016.— Вип. 53. — с. 30-38.

39. Верба І.І., Жумік О.В. Визначення показників ефективності роботи агентства нерухомості за допомогою методу аналізу ієрархій // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». — 19-21 жовтня 2017, м. Львів. С. 137-140.

Біографія

Народилась 11 жовтня 1955 р. в м. Львові. В 1972 році закінчила СШ № 11 м. Львова. В 1972 р. поступила на механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 1977 році. З 1977 р. по 1978 р. працювала інженером Обчислювального Центру ЛДУ імені Івана Франка, з 1978 по 1991 – асистент кафедри вищої математики, з 1991 р. по 2001 р. – доцент цієї ж кафедри, з 2001 р. по 2015 р. – доцент кафедри математичних методів в економіці Львівської фінансової державної академії, з 2015 р. по даний час – доцент кафедри вищої математики ЛНУ імені Івана Франка.

Нагороди

Грамота Міністерства фінансів, 2010 р.

Методичні матеріали

1. Ковальчук Б.В., Воробець Б.Д., Вовк Л.М., Верба І.І. Лінійна алгебра з елементами аналітичної геометрії. Навчальний посібник // Львів, ЛДУ, 1984 – 72 с.

2. І.М.Колодій, І.І.Верба, А.Г.Зіневич. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників економічного факультету // Львів, ЛДУ. 1987.-28с.

3. Б.В.Ковальчук, І.І.Верба, Б.М.Тріщ. Методичні вказівки до вивчення кур- су аналітичної геометрії і вищої алгебри розділу “Аналітична геометрія” // Львів, ЛДУ.- 1990.- 48 с.

4. Б.В.Ковальчук, І.І.Верба,Б.М.Тріщ. Медодичні вказівки до вивчення курсу аналітична геометрія і вища алгебра. Матриці. Визначники. Групи. // Львів, ЛДУ.- 1990.- 52 с.

5. Б.В.Ковальчук, І.І.Верба, Б.М.Тріщ. Медодичні вказівки до вивчення кур- су аналітичної геометрії і вищої алгебри (Розділ “Лінійна алгебра”) // Львів, ЛДУ.- 1991.- 76 с.

6. І.І.Верба, В.М.Флюд Робоча програма курсу вищої математики для студе- нтів-заочників економічних спеціальностей 06.03, 06.04, 06.08 // Львів, ЛДУ.- 12 с.

7. І.І.Верба, В.М.Флюд. Методичні вказівки до виконання контрольної робо- ти з вищої математики для студентів заочного відділення економічного фа- культету спеціальностей 06.03, 06.04, 06.08 // Львів, ЛДУ.- 24 с.

8. Ковальчук Б.В., Дідик В.З., Верба І.І., Тріщ Б.М. Аналітична геометрія й основи лінійної алгебри // Київ НМК ВО.- 1993.- 188 с.

9. Верба І.І., Гаталевич А.І.,Колодій І.М. Методичні вказівки та індивідуаль- ні завдання до теми “Похідна функції’ для студентів економічних спеціаль- ностей // Львів, ЛДУ.- 1999.- 44 с.

10. Верба І.І.,Гаталевич А.І. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики до тем ‘Випадкові події’ та ‘Випадкові величини’ для спеціальностей 6.050100 Маркетинг, 6.050200 Ме- неджмент організацій.- Львів, ЛІМ.- 1999.- 64 с.

11. І.І.Верба, А.І.Гаталевич. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до курсу теорії ймовірностей і математичної статистики для студентів факультету природничих факультетів // Львів, ЛНУ.- 2000.- 104 с.

12. Б.В. Ковальчук, І.І. Верба. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми : Інтегральне числення функції однієї змінної для студентів економічних спеціальностей університету // Львів, ЛНУ. — 2001. — 44 с.

13. І. Верба Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми: невизначений та визначений інтеграл // Львів, ЛДФЕІ. — 2001. — 52 с.

14. Васильків І.М., Верба І.І. та ін. Збірник задач з вищої математики Навчальний посібник // Львів, ЛДФЕІ. — 2002. — 108 с.

15. Б. Ковальчук, І. Верба, М. Онисько. Методичні рекомендації до розділу алгебри та початків аналізу „Функції, їхні властивості та графіки ” для слухачів факультету до університетської підготовки // Львів, ЛНУ. — 2003.— 56 с.

16. Колодій І.М., Верба І.І., Барабаш Г.М. Теорія диференціальних та інтегральних рівнянь. Текст лекцій // Львів, ЛНУ. — 2003.— 141 с.

17. Максимук О.В., Жумік О.В., Верба І.І. Завдання для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Ризикологія» //Львів, ЛДФА. — 2012. — 42с.

18. Попович В.С., Стащук М.Г., Васильків І.М., Верба І.І. та ін. (за загальною редакцією д.ф.-м.н., проф. Максимука О.В.) Збірник задач з вищої математики: навч. посібник. — Львів: СПОЛОМ, 2013. — 480 с.

19. Максимук О.В., Жумік О.В., Верба І.І. Матеріали лекцій з навчальної дисципліни «Ризикологія» та рекомендації для їх виконання //Львів, ЛДФА. — 2012. — 31с

20. Верба І.І., Жумік О.В., Економетрика. Лабораторний практикум //Львів, ЛДФА. — 2014. — 112с.

21. Максимук О.В., Жумік О.В.,Верба І.І.Завдання для лабораторних робіт та ІНДЗ з навчальної дисципліни «Ризикологія» та рекомендації щодо їх виконання //Львів. — 2014. — 48с.

22. Максимук О.В., Жумік О.В., Верба І.І. Ризикологія: основи теорії, лабора- торний практикум, ІНДЗ //Львів. — 2017. — 112 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!