Математичний аналіз (спеціальність 105-прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Залік
27.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Мильо  О. Я.
232доцент Мильо  О. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148
264

Опис курсу

Курс Математичний аналіз є нормативним курсом. Даний курс включає вивчення: елементів теорії множин, числових послідовностей, диференціального та інтегрального числення функції одного аргументу, диференціального та інтегрального числення функції багатьох аргументів, числових та функціональних рядів.
Мета дисципліни: забезпечити належну базову математичну підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати її для аналізу різноманітних фізичних явищ, в результаті вивчення курсу математичного аналізу, студенти повинні засвоїти теорію і вміти застосовувати її до розв’язування задач, навчитися користуватися математичною літературою і довідниками, набути навиків у вмінні втілювати в математичну форму відповідні конкретні задачі, навчитися доводити задачі до практично прийнятного вигляду – числа або графіка.
Завдання дисципліни: допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач фізики; виробити навики математичного дослідження прикладних фізичних задач, зокрема, побудови математичних моделей фізичних процесів та їх аналізу при допомозі математичних методів; прищепити студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань, які можуть знадобитися в практичній та дослідницькій роботі спеціалісту–фізику.

Рекомендована література

1. Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г. Основи математичного аналізу. Частина 1. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2010. – 374 с.
2. Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г. Основи математичного аналізу. Частина 1. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2010. – 418 с.
3. Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г. Математичний аналіз. Частина 1: Навчальний посібник. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. − 270 с.
4. Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г. Математичний аналіз. Частина 2: Навчальний посібник. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. − 282 с.
5. Ковальчук Б.В., Шіпка Й.Г. Математичний аналіз. Частина 3: Навчальний посібник. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. − 184 с.
6. Шкіль М.І. Математичний аналіз. Підручник. У 2-х ч. Ч.І. − К.: Вища школа, 1994. − 423 с., Ч.ІІ. − К.: Вища школа, 1995. − 510 с.
7. ЛяшкоІ.І., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. Математичний аналіз. У 2-х ч. Ч.І. − К.: Вища школа, 1992. − 495с. Ч.ІІ. − К.: Вища школа, 1993. − 375с.
8. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: Вступ в аналіз. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Київ, НМК ВО, 1993 – 208 с.
9. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: Інтегральне числення функцій однієї змінної. Числові та функціональні ряди. Київ, НМК ВО, 1993- 200 с.
10. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001 – 170 с.
11. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. − М.: Наука, 1990. − 624 с.
12. Мильо О.Я. Границя послідовності. Границя функції. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів природничих факультетів // Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2003. – 50 стор.
13. МильоО.Я., Шіпка Й.Г. Методичні рекомендації , вправи та індивідуальні завдання до розділу математичного аналізу “Криволінійні та поверхневі інтеграли“ для студентів природничих факультетів // Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2002. – 60 стор.
14. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Методичні рекомендації, приклади та індивідуальні завдання до вивчення розділу вищої математики «Диференціальне числення функцій однієї змінної» для студентів факультету електроніки. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2011.- 62 с.
15. Давидов М.О.. Курс математичного аналізу. Т. 1. – Київ: “Вища школа”, 1990. – 380 с.
16. Давидов М.О. Курс математичного аналізу. Т. 2. – Київ: “Вища школа”, 1991. – 365 с.
17. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. − М.: Наука, 1985. − 384с.
18. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Т.1-2, М., Наука, 1982.
19. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т.1-3, М., Высшая школа, 1988.

Силабус:

Завантажити силабус