Вища математика для економістів (051 бізнес-економіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
12професор Гаталевич А. І.ЕКЕ-11, ЕКЕ-12, ЕКЕ-13
22професор Гаталевич А. І.ЕКЕ-11, ЕКЕ-12, ЕКЕ-13

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Опис курсу
Важливим і визначальним у підготовці майбутніх економістів та підприємців є курс вищої математики, який дає потрібні знання для вивчення інших дисциплін математичного циклу. Навчальна дисципліна “Вища математика для економістів” включає такі розділи вищої математики, вивчення яких дає математичний апарат, найбільш активно застосовується для вирішення прикладних економічних і управлінських завдань. Це аналітична геометрія, лінійна алгебра і математичний аналіз.
Знання аналітичної геометрії необхідно сучасному економісту, щоб грамотно тлумачити економічну інформацію, подану у вигляді різних графіків – це криві і поверхні байдужості, криві споживчого бюджету, інвестиційного попиту, криві Філліпса, Лаффера, Лоренца і т. д .; виводити інтерполяційні формули по методу найменших квадратів; знаходити найкращий план виробництва при заданих ресурсах.
У розділі “Лінійна алгебра” основна увага приділяється матрицям, визначникам і системам лінійних рівнянь, оскільки в економічних дослідженнях широко використовуються різні матричні моделі – міжгалузевого балансу, в планових розрахунках, при розрахунках фонду забітної плати і т.д. Лінійні моделі, які зводяться до систем алгебраїчних лінійних рівнянь або нерівностей, c досить високою точністю відповідають описуваних ними явищ; з їх допомогою вирішуються багато управлінських завдань.
Математичний аналіз дає ряд фундаментальних понять, якими оперує економіст, – це функція, межа, похідна, інтеграл, диференціальне рівняння. Наприклад, друга чудова границя застосовується при вирішенні задач про зростання банківського вкладу згідно із законом складність них відсотків; використання поняття похідної призводить до такої спеціальної дисципліни, як граничний аналіз в економіці і т.д.

Рекомендована література

Рекомендована література
1. Б.М. Тріщ Вища математика для економістів. Підручник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. 552 с.
2. В.В.Барковський, Н.В.Барковська. Вища математика для економістів. – Київ: ЦУЛ, 2002.
3. Н.Ш.Кремер и др. Высшая математика для экономистов – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
4. В.А.Кудрявцев, В.П.Демидович. Краткий курс высшей математики.– М.: Физматгиз, 1975.
5. М.К.Бугір. Математика для економістів: Посібник.– К.: Видавничий центр “Академія”, 2003.
6. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Навчальний посібник.– Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 385 с.
7. К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний посібник Ч.1. – Київ 2001. 546 с.
8. К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний посібник Ч.2. – Київ 2001. 451 с.
9. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 403 с.
10. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. 255 с.

Допоміжна
1. Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Навчальний посібник. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002. 270 с.
2. Тріщ Б.М. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 245 с.
3. Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 1. Вступ у математичний аналіз. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 209с.
4. Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 223 с.
5. Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 3. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 223 с.
6. В.П. Минорский. Сборник задач по высшей математике.– М.: Наука, 1976.

Силабус: вища математика для економістів

Завантажити силабус