Вища математика

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Колінько  М. О.ЕКЕ-11, ЕКЕ-12, ЕКЕ-13, ЕКН-11, ЕКН-12, ЕКФ-11, ЕКФ-12, ЕКФ-13, ЕКФ-14
232доцент Колінько  М. О.ЕКЕ-11, ЕКЕ-12, ЕКЕ-13, ЕКН-11, ЕКН-12, ЕКФ-11, ЕКФ-12, ЕКФ-13, ЕКФ-14

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКЕ-11доцент Колінько  М. О., доцент Верба  І. І.
ЕКЕ-12доцент Колінько  М. О., доцент Верба  І. І.
ЕКЕ-13доцент Колінько  М. О., доцент Верба  І. І.
ЕКН-11доцент Колінько  М. О., доцент Верба  І. І.
ЕКН-12доцент Колінько  М. О., доцент Верба  І. І.
ЕКФ-11доцент Колінько  М. О., доцент Верба  І. І.
ЕКФ-12доцент Колінько  М. О., доцент Верба  І. І.
ЕКФ-13доцент Колінько  М. О., доцент Верба  І. І.
ЕКФ-14доцент Колінько  М. О., доцент Верба  І. І.
232ЕКЕ-11доцент Колінько  М. О.
ЕКЕ-12доцент Колінько  М. О.
ЕКЕ-13доцент Колінько  М. О.
ЕКН-11доцент Колінько  М. О.
ЕКН-12доцент Колінько  М. О.
ЕКФ-11доцент Колінько  М. О.
ЕКФ-12доцент Колінько  М. О.
ЕКФ-13доцент Колінько  М. О.
ЕКФ-14доцент Колінько  М. О.

Опис курсу

Перехід до ринкових відносин в економіці ставить сьогодні перед спеціалістами-економістами ряд нових проблем, пов’язаних з новими умовами господарювання. Основна з них —  необхідність глибокого аналізу та осмислення різноманітного за змістом і великого за обсягом потоку економічної інформації, що стає неможливим без достатніх знань в галузі математичного моделювання економічних процесів та інформаційних технологій. Тому сучасний спеціаліст будь-якого економічного спрямування повинен мати досить глибоку базову підготовку з математики та її прикладних питань.

Характерними особливостями викладання математики сьогодні для студентів економічних спеціальностей повинно бути:

— логічне і комплексне викладання класичних математичних понять і   методів, які мають практичне використання в економіці;

— реалізація тісного зв’язку математики з економікою, тобто викладання класичних розділів математики повинно супроводжуватися ілюстраціями на основних сучасних економічних поняттях і розв’язуванням актуальних задач ринкової економіки;

— органічне поєднання математики з економічними дисциплінами, у процесі викладання яких використовуються математичні поняття і методи.

Наведені міркування обумовлюють мету і завдання дисципліни “Математика для економістів” та її місце у навчальному процесі.

Мета дисципліни — забезпечити належну базову математичну підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати  її для аналізу різноманітних економічних явищ в умовах ринкових відносин.

Завдання дисципліни — допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки; виробити навики математичного дослідження прикладних математичних задач, зокрема, побудови економіко-математичних моделей та їх аналізу при допомозі математичних методів; прищепити студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань.

Рекомендована література

 1. Б.М. Тріщ  Вища математика для економістів. Підручник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. 552 с.
 2. Б.М. Тріщ  Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 403 с.
 3. Б.М. Тріщ Практикум з вищої математики. Модуль 1.  Лінійна алгебра. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2010. 133 с.
 4. Б.М. Тріщ  Практикум з вищої математики. Модуль 2. Аналітична геометрія. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2010. 126 с.
 5. Б.М. Тріщ Практикум з вищої математики. Модуль 3.  Вступ до математичного аналізу. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. 206 с.
 6. Б.М. Тріщ Практикум з вищої математики. Модуль 4.  Диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. 133 с.
 7. Б.М. Тріщ  Практикум з вищої математики. Модуль 5.  Інтегральне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. 109 с.
 8. Б.М. Тріщ Практикум з вищої математики. Модуль 6.  Функції багатьох змінних. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. 140 с.
 9. Б.М. Тріщ  Практикум з вищої математики. Модуль 7.  Числові та функціональні ряди. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. 71 с.
 10. Б.М. Тріщ  Практикум з вищої математики. Модуль 8.  Диференціальні рівняння. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. 111 с.
 11. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Лінійна алгебра”. Для студентів економічного факультету. Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2015. 43 с.
 12. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Аналітична геометрія”. Для студентів економічного факультету. Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2015. 57 с.
 13. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Вступ до математичного аналізу”. Для студентів економічного факультету. Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2015. 46 с.
 14. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Диференціальне числення функцій однієї змінної”.  Для студентів економічного факультету. Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2015. 42 с.
 15. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної”.  Для студентів економічного факультету. Львів. ЛНУ імені Івана Франка. 2016. 60 с.
 16. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Функції багатьох змінних”.  Для студентів економічного факультету. Львів, ЛНУ імені Івана Франка. 2016. 48 с.
 17. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Числові та степеневі ряди”.  Для студентів економічного факультету. Львів, ЛНУ імені Івана Франка. 2016. 18 с.
 18. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Диференціальні рівняння”.  Для студентів економічного факультету. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 36 с.
 19. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. 255 с.

 

Допоміжна

 1. М.К.Бугір. Математика для економістів: Посібник.– К.: Видавничий центр “Академія”, 2003.
 2. К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний посібник Ч.1. – Київ 2001. 546 с.
 3. К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний посібник Ч.2. – Київ 2001. 451 с
 4. Н.Ш.Кремер и др. Высшая математика для экономистов – М.: Банки и  биржи, ЮНИТИ, 1997.
 5. В.А.Кудрявцев, В.П.Демидович. Краткий курс высшей математики.– М.: Физматгиз, 1975.
 6. Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Навчальний посібник. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002.  270 с.
 7. Тріщ Б.М. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 245 с.
 8. Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 1. Вступ у математичний аналіз. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 209с.
 9. Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 223 с.
 10. Тріщ Б.М. Математичний аналіз. Частина 3. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Курс лекцій. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 223 с.
 11. В.П.Минорский. Сборник задач по высшей математике.– М.: Наука, 1976.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму