Вища математика (для спеціальності інформаційні системи і технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
112Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164доцент Зеліско  Г. В.ФЕС-11
264доцент Зеліско  Г. В.ФЕС-11

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, послідовності, диференціальне та інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних, диференціальні рівняння, числові та функціональні ряди.
Метою викладання навчальної дисципліни “Вища математика” є забезпечити належну базову математичну підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати її для аналізу різноманітних явищ.
Основне завдання вивчення дисципліни “Вища математика” полягає в тому, щоб допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач; виробити навики математичного дослідження прикладних математичних задач; прищепити студентам уміння самостійно вивчати літературу з вищої математики та її прикладних питань.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: основні поняття алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення функцій однієї та багатьх змінних, диференціальних рівнянь, теорії числових та функціональних рядів.
вміти: розв’язувати теоретичні та практичні задачі.
Програма даного курсу тісно пов’язана з такими дисциплінами, як дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика.

Рекомендована література

1. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Навч. посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 388 с.
2. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 403 с.
3. Вища математика: Підручник: У 2 кн. Кн. 1. Основні розділи. За ред. Г.Л. Кулініча. – К. Либідь, 2003. 400 с.
4. Вища математика: Підручник: У 2 кн. Кн. 2. Спеціальні розділи. За ред. Г.Л. Кулініча. – К. Либідь, 2003. 368 с.
5. Вища математика: основні означення, приклади і задачі: Навч. посібник: У 2 кн. За ред. Г.Л. Кулініча. . – К. Либідь, 1994.
6. Соколенко О.І. Вища математика. Підручник. – Київ. Видавничий центр „Академія”. 2003р.
7. В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 326 с.
8. В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско. Лінійноа алгебра і аналітична геометрія. Практикум. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 374 с.
9. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. 255 с.
10. Гудименко Ф.С. Вища математика. -Київ. Видавництво київського університету 1964.
11. Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика: Підручник: У 3 кн. – К., 1994.
12. Збірник задач з вищої математики за ред. Ф.С. Гудименка. – К., 1967.

Силабус:

Завантажити силабус