Інформаційні технології (033 – Філософія)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Бабенко  В. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни “Інформаційні технології” є ознайомити студентів із основами сучасних інформатики та
математики, показати їх роль у житті сучасного суспільства, забезпечити
належну базову підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати інформаційні технології для вивчення фахових дисциплін.

Рекомендована література

1. Баженов В.П., Венгерський П.С., Горлач В.М. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник.
– К.: Каравела, 2003. – 464 с.
2. Глинський Я. М. Практикум з інформатики. Навч. посібник. 5-е
вид. Львів: Деол, 2002. 224 с.
3. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Комп’ютерні мережі,
HTML і телекомунікації. 6-те вид., доп. – Львів: СПД Глинський,
2009. – 240 с.
4. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов
высших технических учебных заведений. 3-е изд. / Под ред. С. В.
Симоновича. – СПб.: Питер, 2015. — 637 с.
5. Сдвижков О. А. Математика на компьютере: Maple 8. — М.: СОЛОН-Пресс, 2003. — 176 с.
6. Бабенко В.В., Доманська Г.П. Методичні вказівки до вивчення курсу „Основи інформатики” для студентів філософського факультету. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
– 32 с.

Силабус:

Завантажити силабус