Вища математика (102 хімія)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
19Іспит
28Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148доцент Синюта В. М.
248доцент Синюта В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164доцент Синюта В. М.
264доцент Синюта В. М.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є загальні математичні властивості і закономірності та математичний апарат для побудови і дослідження математичних моделей різноманітних процесів.

Курс складається з розділів: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальне  числення функцій однієї змінної, інтегральне числення функцій однієї змінної, диференціальне числення функцій багатьох змінних, інтегральне числення функцій багатьох змінної, ряди, диференціальні рівняння.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Вища математика” є вивчення основних методів вищої математики, необхідних для засвоєння фізики, фізичної хімії та інших загальних та спеціальних хімічних дисциплін, а також підготовка до самостійного вивчення тих розділів математики, які можуть додатково знадобитися в практичній та дослідницькій роботі спеціалісту–хіміку.

Результати навчання :

знати : основні методи вищої математики та їх теоретичні основи на рівні, достатньому для використання їх у різних сферах хімії

вміти :

 • надавати математичного змісту певній практичній задачі
 • застосовувати основні методи вищої математики до розв’язування задач
 • навчитись доводити розв’язок задачі до прийнятного вигляду – числа, графіка
 • навчитись користуватись математичною літературою

Рекомендована література

Базова

 1. Соколенко О.І. Вища математика: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 432 с. (Альма–матер)
 2. Вища математика: Підручник: У 2 кн. – К.: Либідь, 2003. – Кн. 1. Основні розділи / За редакцією Г. Л. Кулініча. – 400 с.
 3. Вища математика: Підручник: У 2 кн. – К.: Либідь, 2003. – Кн. 2. Спеціальні розділи / За редакцією Г. Л. Кулініча. – 368 с.
 4. Брик О. М. , Онисько М. П. , Синюта В. М. , Холявка Я. М.   Геометрія і алгебра: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,  2008. – 164 с.
 5. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної: навч. – метод. посібник / О. Я. Мильо, В. М. Синюта, Я. М. Холявка, М. П. Онисько, О. М. Брик. – ЛНУ імені Івана Франка, 2011, -268 с.
 1. Гусак А.А. Высшая математика. Т.1. Минск: Изд–во БГУ, 1983. – 462 с.
 2. Гусак А.А. Высшая математика. Т.2. Минск: Изд–во БГУ, 1983. – 383 с.
 3. Шипачев В.С. Высшая математика. М.: Высшая школа, 1985.– 471 с.
 1. В.В.Бабенко, А.Г.Зіневич, С.М.Кічура, Б.М.Тріщ, Ж.Я.Цаповська. Збірник задач з вищої математики.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 256 с.
 2. Збірник задач з вищої математики. / За редакцією Ф.С. Гудименка. – Вид –во Київ. ун–ту, 1967. – 352 с.
 3. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. – М.: Наука, 1987. – 352 с.
 4. Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю., Михалін Г.О. Вища математика: Приклади і задачі. К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 624 с. (Альма–матер)

 

Допоміжна

 1. М.П.Онисько, В.М.Синюта,  Я.М.Холявка. Методичні рекомендації з вищої  математики до розділу “ Лінійна алгебра та аналітична геометрія” для студентів природничих факультетів //  Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2006. – 108 стор.
 2. Синюта В.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики до теми “ Звичайні диференціальні рівняння “// Львів,  ЛДУ ім.Івана Франка.–1997–28 с.
 3. Зіневич А.Г.,  Кічура С.М.,  Холявка Я.М.,  Синюта В.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики до теми  “Невизначені та  визначені               інтеграли “ для студентів І курсу природничих факультетів // Львів, ЛДУ ім.Івана Франка. – 1997. – 18 с.
 4.  Й.Г. Шіпка, Г.М. Барабаш. Методичні рекомендації до практичних занять з розділу математичного аналізу “ Кратні та криволінійні інтеграли“ для студентів фізичного та хімічного факультетів // Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2000. – 52 стор.
 5.  О.Я. Мильо, Й.Г. Шіпка.  Методичні рекомендації , вправи та індивідуальні завдання до розділу математичного аналізу “ Криволінійні та поверхневі інтеграли“ для студентів природничих факультетів // Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2002. – 60 стор.
 6. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навч. посібн. – К.: А.С.К., 2006. – 648 с.
 7. Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика: Підручник: У 3 кн. – К., 1994.
 8. Пак В.В., Носенко Ю.Л. Вища математика.– К.: Либідь, 1996, 440 с.
 9. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. –  М.: Высш. шк., 1986. – 576 с.
 10. Кулініч Г.Л., Максименко Л.О., Плахотник В.В., Призва Г.Й. Вища математика: основні означення, приклади і задачі. У 2–х кн. –  К.: Либідь, 1994.
 11. Задачи и упражнения по математическому анализу. / Под редакцией

Б.П. Демидовича.  М.: Наука, 1968. – 472 с .

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Вища математика ( 102 Хімія), 2021_2022

Завантажити силабус