Бабенко Володимирович Володимирович

Посада: старший викладач кафедри вищої математики

Телефони (робочі): (032) 239-47-53, (032) 239-41-93

Телефон (мобільний): (067) 940-14-33

Електронна пошта: volodymyr.babenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Статистичні моделі в природничих та соціальних науках, методика викладання математики.

Курси

Публікації

1. Бабенко В.В. О непрерывной зависимости от исходных данных решения одной не¬классической задачи для обобщенного уравнения теплопроводности. / Мат. методы и физ.-мех. поля, 1986, вып. 23, с, 89–92.

2. Бабенко В.В. Чисельне розв’язання нелокальної задачі для рівняння Пуассона в прямокут¬ній області. Всеукраїнська наукова конференція “Застосу¬вання обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”. Тези доповідей.– Львів, 1997, с. 7–8.

3. Холявка Я.М., Бабенко В.В. Концепція підручника з математики для учнів молодших класів // Проблеми сучасного підручника: Збірник наукових праць. – К.: „Комп’ютер у школі та сім’ї”, 1999. С. 148–150.

4. Бабенко В.В., Білик О.І. Аналіз ефективності роботи банківських установ на основі кусково-лінійної регресійної моделі. / Вісник НБУ, 2005, №11. – С. 60–62.

5. Бабенко В.В. Статистичний аналіз впливу іноземного капіталу на роботу банківської системи України //Вплив іноземного капіталу на роботу банківської системи України: Матеріали круглого столу 28 вересня 2006 р., м. Київ /Відп. ред. Т.С.Смовженко. – Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2006. – С. 18–23.

6. Рисін В., Бабенко В., Лапішко З. Вплив іноземних банків на функціонування банківської системи Польщі. /Вісник НБУ, 2007, №3. – С. 24–27.

7. Бабенко В.В., Другов О.О. Статистичний аналіз особливостей діяльності банків, підкон¬троль¬них іноземному капіталу в Україні. /Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, 2007, № 2(22). – С. 132–136.

8. Павлик Х.Б., Бабенко В.В. Дослідження джерел зростання української економіки у 2000 – 2007 рр. /Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія”. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет, 2008, випуск 5 (19), частина 2.– С. 157–164.

9. Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів: Монографія / Авт. колектив. За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С.Смовженко.– Л.: УБС НБУ, 2008.– 231 с.

10. Babenko W.W., Kopytko B.I. O zastosowaniu metodów ekonometrycznych w badaniach marketingowych na przykładzie analizy rynku budynków mieszkalnych we Lwowie // Badania marketingowe zachowań podmiotów rynkowych/ Pod redakcją naukową Andrzeja Limańskiego і Róźy Milic – Czerniak. – Katowice, 2008. – S. 263–270.

11. Бабенко В., Копитко Б., Коханський Б. Статистичний аналіз впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи Польщі та України // Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii і zarządzaniu. Doświadczenia Polskie i Ukraińskie. – Katowice, 2009, S. 43 – 60.

12. Бабенко В.В. Механізми грошово-кредитної політики у факторному аналізі макро¬показ¬ни¬ків України / В.В. Бабенко, З.М. Руденко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – №1(7). – С. 249–253.

13. Бабенко В.В. Оцінка чинників банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні та їхніх взаємозв’язків / В.В. Бабенко, О.Є. Верней // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики – 2010. – Випуск 1(8), частина II.– С. 119–127.

14. Бабенко В.В. Використання експрес-діагностики для обґрунтування концептуальних засад розвитку підприємств на умовах ситуаційного підходу / Бабенко В.В., Полянська А.С. // Формування ринкових відносин в Україні, №10 (113), 2010. – С.157-163.

15. Бабенко В. Динаміка ефективності діяльності банківської системи України у 1999 – 2009 роках / Володимир Бабенко, Богдан Копитко, Ірина Сенищ // Funkcjonovanie podmiotów gospodarchych w warunkach niepewności. Pod redakcią naukową Andrzeja Limańskiego i Róźy Milic-Czerniak. – Katowice, 2010, S. 129 – 135.

16. Бабенко В. Динаміка таксономічного показника розвитку банківської системи України у 1999 – 2010 роках / В. Бабенко, Б. Копитко, І. Сенищ // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. Вип. 23. Ч.1. С. 38 – 43.

17. Бабенко В.В. Львівська обласна олімпіада юних математиків 2010-2011 навчального року /Скасків О.Б., Гуран І.Й., Чижиков І.Е., Бабенко В.В. // Усвіті математики. – 2011. – Т.17, №1.¬– С.60–66.

18. Бабенко В.В. Багатовимірне дослідження необхідності державного регулювання системи соціальної безпеки України: кластерний аналіз / Іляш О.І., Бабенко В.В. // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, №6 (16), 2012. – С.25–34.

19. Бабенко В.В. Функціонування механізму управління економічною безпекою промислових підприємств умовах сучасного розвитку / А.С. Полянська, В.В. Бабенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2012. – Випуск 2 (13). – С. 162-168.

20. Бабенко В.В. Оцінювання потенціалу розвитку промислових підприємств на основі побудови ситуаційних моделей / А. С. Полянська, В. В. Бабенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 5. – С. 162-169.

21. Бабенко В. В. Обласна олімпіада учнів шкіл Львівщини з математики (25-26 січня 2014 р, м. Львів) / А.О. Куриляк, О.Б. Куриляк, О.Б. Скасків, В.В. Бабенко, I.Й. Гуран, О.В. Рав¬ський, I.Е. Чижиков //У світі математики. – 2014. – Т.20, №1. – С. 65–74.

22. Очеретна О.О., Бабенко В.В. Фактори соціально-психологічної адаптації хворих з набутими захворюваннями зору//Матеріали ХІІІ З’їзду офтальмологів України 21–23 травня 2014, С. 164-165.

23. Бабенко В. В., Копитко М. І., Хомів О. В. Analiz Rivnya Ekonomichnoiy Zlochy`nnosti v Regionax Ukrainy` yak Faktora Vply`vu na Riven` Ekonomichnoyi Bezpeky` Promy`slovy`x Pidpry`yemstv // Фундаментальные и прикадные исследования в практиках ведучих научных школ. – 2014. – № 3; URL: fund-issled-intern.esrae.ru/3-33

24. Kopytko M., Khomiv O., Babenko V. Analysis of economic crime level in regions of Ukraine as a factor affecting the level of economic security of industrial enterprises / M. Kopytko, O. Khomiv, V. Babenko //Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ = Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Серия: Психология. Педагогика. Экономика. Выпуск 3. – Канада, Онтарио: Accent Graphics Communications & Publishing, 2014. – 128 с. – C. 112-123.

25. Копитко М.І., Бабенко В.В. Визначення впливу тіньової економіки на сфери національної безпеки України та підприємництво шляхом використання методу експертного оцінювання / М.І. Копитко, В.В. Бабенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. Збірник наукових праць / головний редактор В.В. Середа – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 2. – С. 49-59.

26. Kopytko M., Babenko V. Impact of Bribery on the Perfomance of Industrial Enterprises in Regions of Ukraine // Materials of the X International scientific and practical conference «Fundamental and applied science», – 2014. Volume 4. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – p. 90-92.

27. Бабенко В.В. Оцінювання рівня економічної безпеки регіонів України таксономічними методами / В.В. Бабенко // Актуальні проблеми економічної безпеки в контексті трансформації ринкової економіки: програма міжвузівської науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2014 р.) – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – С. 7.

28. Бабенко В.В., Качмарик Х.В. Диференційно-діагностичні ознаки розмежування дітей з аутизмом та дітей з затримкою психічного розвитку / В.В. Бабенко, Х.В. Качмарик //Науково-методичний журнал “Логопедія”, 2016. – Вип. 9. – С. 3-10.

29. Грабовська С. Л. Діагностика стабільності організації: опитувальник «стан справ в організації» / Грабовська С. Л., Бабенко В. В.; Островськ+C10а+C10 К. О. // Актуальні проблеми психології. ¬– 2016. – Т. 10, Вип. 28. – С. 69-81.

30. Фещур Р. В. Класифікація економічних об’єктів у багатовимірному ознаковому просторі./ Р. В. Фещур, В. П. Кічор, В. В. Бабенко, С. Б. Копитко // Вісник Націо¬наль¬ного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 858: Менеджмент та під¬при¬єм¬ництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 93–100.

31. Дяків С. В. Cульфідогенна активність Desulfuromusa sp. СВ 30 за впливу спо¬лук хро¬му, купруму і феруму / С. В. Дяків, С. О. Гнатуш, В. В. Бабенко, О. М. Мо¬роз //Біо¬ло¬гіч¬ні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, № 2. – С. 53–66. (Index Copernicus)

Біографія

Народився 4.07.1961 р. в с, Марківка Теплицького р-ну Вінницької обл. В 1977 році закінчив Теплицьку СШ. З 1977 по 1982 р. навчався на математичному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 1985 р закінчив аспірантуру Львівського державного університету ім. Івана Франка (01.01.02 диференціальні рівняння). З 1983 по 1987 р. – молодший науковий співробітник НДЧ механіко-математичного факультету. З 1987 р асистент, а з 2001 р. старший викладач кафедри вищої математики ЛНУ ім. Івана Франка.

Методичні матеріали

1. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах. Вступ в аналіз. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1993.– 208 с.

2. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Числові та функціональні ряди. Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1993,– 200 с.

3. Бабенко В.В., Бартіш М.Я., Бокало Б.М., Гуран І.Й., Дудзяний І.М., Цегелик Г.Г. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики. — Львів ЛДУ, 1995.– 152 с.

4. Бабенко В.В., Притула Я.Г. Задачі олімпіад з математики школярів Львівщини у 1995/96 н. році. Посібник для вчителів математики.— Київ–Львів: ”Київська Русь”, 1996.– 19 с.

5. Бабенко В.В., Бартіш М.Я., Бокало Б.М., Гуран І.Й., Дудзяний І.М., Цегелик Г.Г. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики. — Львів ЛДУ, 1996. 128 с.

6. Бабенко В.В., Бартіш М.Я., Бокало Б.М., Гуран І.Й., Дудзяний І.М., Цегелик Г.Г. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики. — Львів ЛДУ, 1997. 132 с.

7. Бабенко В.В., Холявка Я.М. Методичні вказівки з основ роботи в пакеті “Марle” для студентів природничих факультетів університету. – Львів ЛДУ, 1997.– 43 с.

8. Бабенко В.В., Притула Я.Г. Задачі олімпіад з математики школярів Львівщини у 1997/98 н. році. Посібник для вчителів математики. – Львів: ІМЦО, 1998.– 15 с.

9. Бабенко В.В., Бартіш М.Я., Бокало Б.М., Гуран І.Й., Дудзяний І.М., Цегелик Г.Г. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики. – Львів ЛДУ, 1998.– 132 с.

10. Бабенко В.В., Війтович Г.К., Холявка Я.М. Математика–5; Львів. держ. ун-т. – Львів, 1998. –270 с.– Деп. в ДНТБ України 11.04.99, №109–Ук99.

11. Бабенко В.В., Бартіш М.Я., Бокало Б.М., Гуран І.Й., Дудзяний І.М., Цегелик Г.Г. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики. — Львів ЛДУ, 1999. ¬–132 с.

12. Ковальчук Б.В., Бабенко В.В. Тумська О.В., Янчак В .Я. Розроблення навчаючих програм на мові ДіНа. Навчально-методичний посібник для викладачів та студентів природничих та гуманітарних спеціальностей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000.– 118 с.

13. Бабенко В.В., Бартіш М.Я., Бокало Б.М., Гуран І.Й., Дудзяний І.М., Цегелик Г.Г. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000.– 140 с.

14. Бабенко В.В., Бартіш М.Я., Бокало Б.М., Гуран І.Й., Дудзяний І.М., Цегелик Г.Г. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.– 140 с.

15. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах (диференціальне числення функцій багатьох змінних). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.– 170 с.

16. Бабенко В.В., Бартіш М.Я., Бокало Б.М., Гуран І.Й., Дудзяний І.М., Цегелик Г.Г. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.¬– 140 с.

17. Бабенко В.В., Війтович Г.К., Холявка Я.М. Математика 5. Пробний підручник для за¬галь¬но¬освітніх навчальних закладів.– Львів: „Світ”, 2002.¬– 288 с.

18. Бабенко В.В., Бабенко О.Я., Холявка Я.М. Математика 6. Пробний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Львів: „Світ”, 2003.– 256 с.

19. Бабенко В.В., Бартіш М.Я., Бокало Б.М., Гуран І.Й., Дудзяний І.М., Цегелик Г.Г. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.¬– 140 с.

20. Бабенко В.В., Доманська Г.П. Методичні вказівки до вивчення курсу „Основи інформатики” для студентів філософського факультету. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.– 32 с.

21. Бабенко В.В., Бартіш М.Я., Бокало Б.М., Гуран І.Й., Дудзяний І.М., Цегелик Г.Г. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.¬– 140 с.

22. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ. 2005.–256 с.25.

23. Копич І.М., Копитко Б.І., Сороківський В.М., Бабенко В.В., Стефаняк В.І. Теорія ймовірностей для економістів: навчальний посібник.– Львів: видавництво ЛКА, 2008.– 351 с.

24. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах: Навч. посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 184 с.

25. Бабенко В.В. Прикладна математична статистика для економістів: навчальний посібник / Копич І.М. , Копитко Б.І., Сороківський В.М., Бабенко В.В., Стефаняк В.І. – Львів: Новий Світ – 2000, 2012. – 408 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!