Вища математика (для студентів географічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ArrayГРФ-11, ГРФ-12, ГРО-11, ГРО-12, ГЛЕ-11, ГРЕ-11, БЛЕ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРФ-11
ГРФ-12
ГРО-11
ГРО-12
ГЛЕ-11
ГРЕ-11
БЛЕ-11

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Вища математика” є основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичні поняття та методи диференційного та інтегрального числення функцій однієї та багатьох змінних, математичні поняття та методи теорії рядів, математичні поняття та методи диференціальних рівнянь.

Метою викладання навчальної дисципліни “Вища математика” є засвоєння студентами теорії, вміння застосовувати її до розв’язування задач, набуття практичних навиків у використанні математичної літератури і довідників, набуття навиків у вмінні втілювати у математичну форму конкретні задачі, доведення задачі до практично прийнятного вигляду – числа або графіка.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Вища математика” є допомога студентам у засвоєнні основ математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач; вироблення навиків математичного дослідження прикладних задач, зокрема, побудови математичних моделей;  прищеплення студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань.

Рекомендована література

 

  1. Б.М. Тріщ  Вища математика для економістів. Підручник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011. 552 с.
  2. В.А.Кудрявцев, В.П.Демидович. Краткий курс высшей математики.– М.: Физматгиз, 1975.
  3. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Навчальний посібник.– Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 385 с.
  4. К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний посібник Ч.1. – Київ 2001. 546 с.
  5. К.Г. Валуєв, І.А. Джалладова. Вища математика. Навчальний посібник Ч.2. – Київ 2001. 451 с.
  6. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 403 с.
  7. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. –Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. 255 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму