Жумік Оксана Василівна

Посада: доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Електронна пошта: oksana.zhumik@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. Побудова економіко-математичних моделей для знаходження кількісних параметрів управління страховою компанією в умовах ринкової економіки. Побудова і аналіз моделей нелінійної динаміки для вивчення споживчого попиту та ефективності реклами.

Курси

Публікації

1. O.V.Turash, On groups with many abelian-by-finite quotiens // Математичні Студії, 1997.- Т.8.-С.15-20.

2. Turash O. On groups with nilpotent quotients respect to infinite normal subgroups // Вісник Львівського університету. – 1998.- т.49.-С.54-56.

3. Тураш О. Про групи з деякою системою нільпотентних фактор-груп // Математичні Студії- 1999.- Т.11, №2.-С.149-152.

4. Тураш О.В. Групи з нільпотентними фактор-групами за нескінченними нормальними підгрупами //Депоновано в ДНТБ України. – 3.08.98. -№353-Ук 98.-28с.

5. Тураш О. Розв’язні періодичні групи з майже нільпотентними власними фактор-групами // Вісник Львівського університету.-1999.-Т.53.-С.32-35.

6. O.V.Turash, Locally soluble groups with many nilpotent quotients // Доповіді НАНУ – 2000.-№6.-С.42-44.

7. Ю.А.Стадник, О.В.Жумік, Багатокритеріальна оптимізація портфеля інвестиційних проектів // Науковий вісник НЛТУ: збірник науково-технічних праць. ¬ Львів: РВВ НЛТУ України. ¬ 2012.¬ Вип. 22.13. с.376-382.

8. О.В.Жумік, Ю.А.Стадник, Розрахунок ймовірності банкрутства українських страховиків, Науковий вісник НЛТУ України – 2013.- Вип. 23.16 – С. 346–352.

9. О.В. Жумік, Ю.А. Стадник. Застосування методів актуарної математики для визначення ймовірності банкрутства українських страхових компаній. Вісник Херсонського університету. Серія «Економіка». – Херсон. – 2014. – Вип. 8. – С. 149-152.

10. Жумік О.В. Оцінка ймовірності банкрутства українських страхових компаній / О.В. Жумік, Ю.А. Стадник // Вісник Маріупольського державного університету. Збірник наукових праць. – Маріуполь. – 2014. – Вип. 8. – С. 200-206. («Index Copernicus International»)

Тези доповідей на конференціях:

1. Тураш О.В. Про групи з майже абелевими власними фактор-групами // Тези доповідей п’ятої міжнародної наукової конференції імені акад.. М.Кравчука, Київ. – 1996. – С.448

2. O.V.Turash, On groups with many abelian-by-finite quotiens // Международная алгебраическая конференция памяти Д.К.Фадеева. Тезисы докладов. –С-т Петербург – 1997.-С.131.

3. O.V.Turash, On group with nilpotent quotiens // Тези доповідей міжнародної алгебраїчної конференції, присвяченої пам’яті професора Л.М.Глускіна. – Слов’янськ – 1997.-С.74.

4. Жумік О.В. Економіко-математичне моделювання діяльності страхових компаній.– VI Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва» – Львів, Вісник ЛДФА №20. – Т. 1.–2011. – C.259-262.

5. О.В.Жумік, Ю.А.Стадник, Оцінка ймовірності банкрутства українських страхових компаній, тези конференції ЛДФА. (15-16 листопада 2013, Львів). VII Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові механізми активізації підприємництва”.

6. Жумік О.В. Визначення ефективності рекламних кампаній // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики» – Київ – 2008. С.85.

7. Верба І.І., Жумік О.В., Визначення показників ефективності роботи агентства нерухомості за допомогою методу аналізу ієрархій. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні», – Львів, ЛНУ.- 2017.-С 137-140.

Біографія

Народилася 7 вересня 1972 року на Віниччині. У 1979-1989 роках навчалася у Новояворівській СШ 2, яку закінчила із срібною медаллю. У 1989-1994 роках навчалася на механіко-математичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою. У 1994-1998 роках навчалася у аспірантурі ЛДУ імені Івана Франка на заочному відділенні. У 1994-1999 роках працювала лаборантом кафедри алгебри і топології ЛДУ імені Івана Франка. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття звання кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю алгебра та теорія чисел (науковий керівник проф. Артемович О.Д.). У 2000-2005 роках працювала асистентом кафедри алгебри і топології ЛНУ імені Івана Франка. У 2005-2015 роках працювала старшим викладачем та доцентом на кафедрі економічної кібернетики та на кафедрі вищої математики ЛДФА. З 2015 року працюю доцентом кафедри вищої математики ЛНУ імені Івана Франка.

Методичні матеріали

1. Жмуркевич А.Є., Жумік О.В., Орловська А.Б. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з курсу “Проектування баз даних та інформаційних систем” студентами III-го курсу денної форми навчання з напрямку 0501 “Економіка і підприємство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 6.050100 – бакалавр за спеціальністю економічна кібернетика // Львів 2005. – 57с.

2. Стадник Ю.А., Задвірний Я.О., Орловська А.Б., Жумік О.В., Курс лекцій з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання. – Львів ЛДФА, 2005.-64с. 8. 1. Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. Ризикологія: Основи теорії, лабораторний практикум, ІНДЗ. – Львів. ЛНУ, 2017.-114с.

3. Стадник Ю.А., Задвірний Я.О., Орловська А.Б., Жумік О.В., Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання. – Львів ЛДФА, 2005.

4. Верба І.І., Жумік О.В. Економетрика. Лабораторний практикум. Львів. – ЛДФА, 2014. – 112с.

5. Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. Матеріали лекцій з навчальної дисципліни «ризикологія» (для всіх спеціальностей), Львів,: ЛДФА, 2014-146с.

6. Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. Завдання для лабораторних робіт та ІНДЗ з навчальної дисципліни «Ризикологія» та рекомендації щодо їх виконання», Львів, ЛДФА, 2016 – 48с

7. Максимук О.В., Жумік О.В, Верба І.І. Навчальний посібник «Ризикологія: основи теорії, лабораторний практикум, ІНДЗ», Львів,: ЛНУ, 2017 –111с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!