Основи інформатики і застосування ЕОМ (053 – Психологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
260Бабенко  В. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни “Основи інформатики і застосування ЕОМ” є ознайомити студентів із основами сучасних
інформатики та математики, показати їх роль у житті сучасного суспільства, забезпечити належну базову підготовку студентів та сформувати у
них вміння застосовувати інформаційні технології для проведення психологічних досліджень та аналізу їх результатів.
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання сучасних
інформаційних технологій та можливості їх використання в навчальній
дослідницькій та науковій діяльності.

Рекомендована література

1. Баженов В.П., Венгерський П.С., Горлач В.М. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник.
– К.: Каравела, 2003. – 464 с.
2. Глинський Я. М. Практикум з інформатики. Навч. посібник. 5-е
вид. Львів: Деол, 2002. 224 с.
3. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Комп’ютерні мережі,
HTML і телекомунікації. 6-те вид., доп. – Львів: СПД Глинський,
2009. – 240 с.
4. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов
высших технических учебных заведений. 3-е изд. / Под ред. С. В.
Симоновича. – СПб.: Питер, 2015. — 637 с.
5. Сдвижков О. А. Математика на компьютере: Maple 8. — М.: СОЛОН-Пресс, 2003. — 176 с.
6. Бабенко В.В., Доманська Г.П. Методичні вказівки до вивчення курсу „Основи інформатики” для студентів філософського факультету. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
– 32 с.
7. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи обробки даних у психологічних і педагогічних експериментах. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 168 с.
8. Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных.
3-е изд. Учебник / А.А. Халафян. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2007.
– 512 с.
9. Цаповська Ж. Я. Робота з Microsoft PowerPoint 2000/2003/2007:
Навчальний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2009. – 316 с.

Силабус:

Завантажити силабус