Максимук Олександр Васильович

Посада: професор кафедри вищої математики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-47-53, (032) 239-41-93

Електронна пошта: oleksandr.maksymuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Математичне моделювання, числово-аналітичні методи розрахунку напружено-деформованого стану тонкостінних композитних елементів конструкцій за дії силових і температурних полів та контактна взаємодія тіл із урахуванням тертя і зношування.

Курси

Публікації

Монографії

 1. Пелех Б. Л., Максимук А. В., Коровайчук И. М. Контактные задачи для слоистых элементов конструкций и тел с покрытиями. – Киев: Наук. думка, 1988. – 279 с.
 2. Механика композитов в 12 т. / Под общей редакцией акад. Гузя А. Н. Т. 8. Статика элементов конструкций / Григоренко Я. М., Василенко А. Т., Максимук А. В.и др. – Киев: “A.C.K.”, 1999. – 379 с.
 3. Копей Б. В., Максимук О. В., Щербина Н. М., Розгонюк В. В., Копей В. Б. Насосні штанги та труби з полімерних композитів: проектування, розрахунок та випробування. – Львів: ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2003. – 352 с.
 4. Максимук О. В., Махніцький Р. М., Щербина Н. М. Математичне моделювання та методи розрахунку тонкостінних композитних конструкцій. – Львів: Національна академія наук України. ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2005.- 396 с.

Учбові посібники

 1. Попович В.С., Васильків І.М., Максимук О.В., Верба І.І., Мищишин О.Я. Програма та практикум для абітурієнтів з курсу “Математика”. – Львів : Львів. держ. фінанс.-економ. ін-т, 2003. – 52 с.
 2. Попович В.С., Васильків І.М., Максимук О.В. Лінійна алгебра : навч.-метод. посібник. – Львів : Львів. держ. фінанс. акад., 2004. – 102 с.
 3. Васильків І.М., Верба І.І., Гануліч В.К., Максимук О.В., Махніцький Р.М., Попович В.С., Стащук М.Г., Шкулка С.К. Типові тестові завдання з математики для вступників. – Львів: Львівська державна фінансова академія, 2007. – 168 с.
 4. Попович В.С., Стащук М.Г., Васильків І.М., Верба І.І., Махніцький Р.М., Гануліч В.К., Шкулка С.К. Збірник задач з вищої математики: навч. посібник. / за заг. ред.. д. ф.-м. н., проф. Максимука О.В. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 480 с.
 5. Максимук О.В., Васильків І.М., Попович В.С., Стащук М.Г. Математика для економістів: Лінійна алгебра: Навчальний посібник – Київ: ”Хай – Тек Прес”, 2008.– 160 c. (з грифом МОН Укр.).
 6. Васильків І.М., Карпінський Б.А., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до економетрики: Навчальний посібник. Львів: «Євросоціум», 2017. —280 с.
 7. Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. Матеріали лекцій з навчальної дисципліни «Ризикологія» (для всіх спеціальностей), Львів,: ЛДФА, 2017-146с.

Статті

 1. Максимук О.В., Гануліч Н.В. Циліндрична оболонка скінченної довжини із низькою зсувною жорсткістю за дії локальних джерел тепла // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2016 . – , №59 . – С.67-72.
 2. Максимук О.В., Гануліч Н.В. Термопружність циліндричної оболонки із низькою зсувною жорсткістю у локальному температурному полі // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2015. – 58, №3. – 26 – 34.
 3. Shlapak, L. S., Maksymuk O. V., Shyrokol V. V. To the issue of strength assessment of the pipeline-composite bandage system // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. – 2015. – Vol. 2, № 2. – С. 43 – 47.
 4. Гануліч В.К., Максимук О.В., Гануліч Н.В. Квазістатична задача термопружності для циліндричної оболонки із джерелами тепла і тепловіддачею // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2015, – 58, №1. – с. 154 – 161.
 5. Сачук Ю.В Контактна задача про зношування пружної півплощини з покриттям Вінклера штампами канонічної форми / Сачук Ю.В., Максимук О.В. // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2015. – №3(58). – С.
 6. Сачук Ю.В. Контактна задача про взаємодію жорстких штампів із пружною півплощиною, захищеною покриттям Вінклера / Сачук Ю.В., Максимук О.В. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015. – №21. – С. 117-124.
 7. Сачук Ю.В. Контактна задача про зношування пружної півплощини штампами канонічної форми / Сачук Ю.В., Максимук О.В. // Вісник Тернопільського національного університету. – 2015. – №2(78). – С. 70-80.
 8. Сачук Ю.В Аналіз напружено-деформівного стану у тілі під дією різних за формою жорстких штампів / Сачук Ю.В., Максимук О.В. // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2014. – №4(57). – С. 162-167.
 9. Сачук Ю.В Еліптичні інтеграли третього роду в задачах контактної взаємодії / Сачук Ю.В., Максимук О.В. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2014. – №20. – С. 180-187.
 10. Скородинський І., Максимук О. Механічна поведінка в’язкопружного шару на жорсткій основі під дією нормального розподіленого навантаження // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології – 2014. – Вип. 20. – С. 197–206.
 11. Скородинський І. С., Максимук О. В. Узагальнена модель в’язкопружного проміжного шару або покриття, що враховує деформацію поперечного зсуву // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2013. – 56, № 1. – С. 62–70.
 12. Скородинский И. С., Максимук А. В. Действие нормальной распределенной нагрузки на вязкоупругий слой, сцепленный с жестким основанием // Теорет. и прикладная механика. – 2013. – Вып. 6(52). – С. 15–24.
 13. Скородинский И. С., Максимук А. В. Обобщенная двухпараметрическая модель термовяз-коупругого промежуточного слоя или покрытия // Теоретическая и прикладная механика. – 2011. – Вып. 3(49). – С. 59–69.
 14. Максимук О. В., Щербина Н. М. Контактна взаємодія циліндричних оболонок різної довжини // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2010. – Т.53, №1. – С. 138–145.
 15. Максимук О.В., Стащук М.Г., Дорош М.І. Розрахунок стільникового полімерного трубопроводу, підкріпленого періодичною системою пружних шпангоутів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – 52 № 2.– С. 157–165.
 16. Максимук О. В., Махніцький Р. М., Щербина Н. М. Розрахунок на стійкість стільникових полімерних труб // Машинознавство. – 2009, № 1. – С. 28–31.
 17. Максимук О. В., Щербина Н. М., Махніцький Р. М., Гануліч Н. В. Напружено-деформований стан і стійкість полімерних труб зі стільниковою стінкою // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – Т. 51, № 3. – С. 145– 151.
 18. A. V. Maksymuk , N N Shcherbyna and N.V. Ganulich. Desssigning, calculation, and optimization of polymeric honeycomb pipes. // Mechanics of composite materials. – 2008. – Vol. 44, No. 6. – P. 853 – 860.
 19. Maksymuk A., Marchuk M., Parosh V. Nonlinear Oscillations pliable to shear transversal deformations and compression of composite plates. // Vibrations in physical systems: abstract and invited Lecture. – Poznan, 2006. – Р.71-77.
 20. Maksymuk A., Shcherbyna N. Wear resistance of bodies protected by thin composite materials // Mechanics of Composite Materials. – 2006. – Vol. 42, No 3. – P. 223–230.
 21. Shyrokov V., Maksymuk O., Vasyliv Ch. Prediction of wear-resistant thin diffusive coatings // Tribology. – 2005. – № 38. – pp. 147–185.
 22. Максимук О. В., Чернега А. О. Вплив шорсткості контактуючих тіл на характер їх напруженого стану // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – 48, № 3. – С. 124–128.
 23. Kopey B., V. Rozgonjuk V., Maksymuk O., Shcherbyna N., Nayda A. Acoustic emission test of damaged steel pipe reinforced by polymeric-composite bandage // Wertnictwo, nafta, gas, Krakow, AGH. – 2004. – Tom 21/1. – S. 135–142.
 24. Kopey B., V. Rozgonjuk V., Maksymuk O., Shcherbyna N., Nayda A. Experimental study of the reinforcement of damaged steel pipe by composite bandage // Wertnictwo, nafta, gas, Krakow, AGH. – 2004. – Tom 21/1. – S. 125–133.
 25. Максимук О., Щербина Н. Уточнений розрахунок напруженого стану скінченних оболонок з урахуванням залишкових деформацій // Вісник Львів. ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика. – Вип. 7. – 2003. – С. 193-200.
 26. Maksymuk A., Vlokh R., Krupych O. Possible Prinsiples of Optical 3D Tensor Stress Field Tomography. // Ukrainian journal of physical optics. – 2003. – Vol. 4, N. 1.– Р.23–28.
 27. Максимук О., Широков В.В., Чернега А.О Напруження у півпросторі під час контактної взаємодії з зубчастою поверхнею // Фіз-хім. механіка матеріалів. – 2003. – № 4. – С. 32-36.
 28. Kopey B., V. Rozgonjuk V., Maksymuk O., Shcherbyna N., Nayda A. Strengthening of damaged steel pipe by composite bandage: the model and calculations // Еastern-european journal of enterprise technologies. – 2003. – № 5 (5). – P. 31–36.
 29. Максимук О. В., Щербина Н. М. Розв’язування задачі про згин прямокутної пластини змінної товщини на основі числово-аналітичного методу // Прикладні проблеми механіки і математики. Науковий збірник. ІППММ НАН України. Вип. 1, 2003. – С. 73–77.
 30. Пелех Б.Л., Максимук А.В., Щербина Н.Н. Контактная жесткость слоистых цилиндрических оболочек. 2. Матричный метод решения контактных задач для многослойных цилиндрических оболочек // Механика композитных материалов. – 1986. – №2. – С. 276–280.
 31. Maksymuk A.V. and Shcherbyna N.N. Torsion of laminated cylindrical shells with adhesive interlayers // Mechanics of Composite Materials. – 1998. – Vol. 34, No 4. – P. 363–368.
 32. Kopey B.V., Maksymuk A.V. and Shcherbyna N.N. Analysis of contact stresses in structural joints of composite shell with steel banding // Mechanics of Composite Materials. – 2000. – Vol. 36, No 1. – P. 67–74.
 33. Максимук О.В., Щербина Н.М. Розв’язування лінійних крайових задач для тонкостінних елементів конструкцій зі змінними характеристиками чисельно-аналітичним методом. // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2001. – Т. 44, № 2. – С. 85–91.
 34. Максимук О., Щербина Н. Температурне поле круглої пластини змінної товщини // Машинознавство. – 2002. – № 6. – С. 13–16.

Патент:

 1. Деклараційний патент на винахід № 60506 А Україна F16L 57/00. Спосіб підвищення ресурсу, міцності і довговічності трубопроводу // Копей Б.В., Максимук О.В., Щербина Н.М., Копей В.Б., Стеліга І.І. Заявлено 06.11.2002. Опубліковано 15.10.2003. Бюл. №10.

 

Біографія

Максимук Олександр Васильович – професор, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри вищої математики ЛНУ ім. Івана Франка. Максимук О.В. народився 12 травня 1954 року в смт. Луків, Турійського району, Волинської області. 1971р. – закінчив Луківську середню школу; 1971-1976р.р. – Львівський державний університет ім.. Ів. Франка, факультет прикладної математики і механіки, спеціальність – прикладна математика; 1976-1978р. – інженер математик – програміст ОЦ Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН УРСР; 1978-1981р. – аспірант Інституту прикладних проблем механіки і математики (ІППММ) АН УРСР; 1982р. – кандидат фізико-математичних наук, тема дисертації: «Контактные задачи для слоистых пластин и тел с покрытиями», науковий керівник – д.ф.-м.н. професор Пелех Б.Л.: 1989р – старший науковий співробітник ІППММ АН УРСР; 1996-1999р.р. – докторант ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України; 2001р.– доктор фізико-математичних наук, тема: «Контактні напруження в трансверсально ізотропних тонкостінних елементах та тілах з покриттями з урахуванням тертя і зношування» , науковий консультант – д.ф.-м.н. професор, чл.-кор. НАН України – Кіт Г.С.; З 2002р. – 2015р. завідувач кафедри ММЕ Львівської державної фінансової академії; З 2015р. по 2016 завідувач кафедри ММЕ ЛНУ ім. Івана Франка. З 2016 професор кафедри вищої математики ЛНУ ім. Івана Франка. 2008р. – присвоєно вчене звання професора. Максимук О.В – член спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій (ІППММ). Член Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, член Національного Комітету України з теоретичної та практичної механіки. Опублікував понад 180 науково-методичних праць. Керує науковою роботою аспірантів та здобувачів.

Нагороди

Лауреат іменної премії НАН України ім. О.М. Динника, нагороджений Почесною грамотою міністерства фінансів України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!