Вища та прикладна математика в готельно-ресторанному господарстві (Географічний факультет 241 Готельно-ресторанна справа)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Диференційований залік

Опис курсу

Дисципліна “Вища та прикладна математика в готельно-ресторанному господарстві ” є нормативною навчальною дисципліною циклу професійної і практичної підготовки з спеціальності спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа для освітньої програми “Готельно-ресторанна справа”, яка викладається в 1-му семестрі в обсязі 4-ох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

1. Попович В.С., Стащук М.Г., Васильків І.М., Верба І.І., Махніцький Р.М., Гануліч В.К., Шкулка С.К. (Заг.ред. д. ф.-м.н., проф. Максимука О.В) Збірник задач з вищої математики.- Львів: СПОЛОМ, 2013.-480с.
2. Дубовик В. П. Вища математика : навч. посібник / В. П. Дубовик, І. І. Юрик.– К. : А.С.К., 2006. – 648 с.
3. Дубовик В. П. Вища математика : збірник задач / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – К. : А.С.К., 2005. – 480 с.
4. Барковський В. В. Вища математика для економістів : навч. посібник / В. В. Барковський, Н. В Барковська. – [5-те вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 448 с.
5. Вища математика : підручник / [В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р.С. Мацьків та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид-во Карп’юка, 2003. – 480 с.
6. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 148 с. Допоміжна:
7. Давидов М. О. Курс математичного аналізу: підручник: у 2 ч. / М. О. Давидов. — К. : Вища шк., 1991.
8. Дюженкова Л. I. Вища математика : практикум: навч. посібник / Л. І. Дюженкова , Т. В. Посаль. — К. : Вища шк., 1991.
9. Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа / Г. Н. Берман. – М. : Наука, 1985. – 383с.
10. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики: навч. посібник / [І. В. Домбровський, О. Ф. Лесик, Ф. М. Мигович та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – [4-те вид.]. – Тернопіль : Вид-во «Збруч», 2008. – 213 с.
11. Фихтенголъц Г. М. Основы матем. анализа: в 2 т. / Г. М. Фихтенголъц. — М. : Наука, 1968.
12. Шкіль М. І. Матем. аналіз: підручник : у 2 ч. / М. І. Шкіль. — К. : Вища шк., 1995. 12. Запорожец Г. И. Руководство к решению задач по математическому аналізу / Г. И. Запорожец. — М. : Высш. шк., 1964.

Силабус:

Завантажити силабус