Основи математики і математичні методи в психології

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41Немає
52Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Бабенко  В. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416
532

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни “Основи математики і математичні методи в психології” є ознайомити студентів із структурою та логічними основами сучасної математики, показати їх роль у житті сучасного суспільства, забезпечити належну базову математичну
підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати математичні методи та інформаційні технології для аналізу результатів психологічних досліджень

Рекомендована література

1. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи обробки даних у психологічних і педагогічних експериментах. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 168 с.
2. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська
Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. – Львів. Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 255 с.
3. Бобик О. І., Берегова Г. І., Копитко Б. І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2007.
– 560 с.
4. Свердан П.Л. Вища математика. Аналіз інформації у фармації та
медицині: Підручник. – Львів: Світ, 1998. – 332 с.
5. Телейко А.Б., Чорней Р.К. Математико-статистичні методи в соціології та психології: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2007. – 424 с.
6. Гласc Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Пер. с англ. под общ. ред. Ю.П. Адлера. – М.: Прогресс,
1976. – 495 с.
7. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии.
– СПб.: ООО «Речь», 2000. – 350 с.
8. Тріщ Б.М. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі.
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка. 2008. – 403 с.
9. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. – М.: Учеб.-метод. коллектор «Психология», 2000. – 136 с.
10. Рунион Р. Справочник по непараметрической статистике. – М.:
Финансы и статистика, 1982. – 198 с.
11. Пишо П. Психологическое тестирование: 16-е изд. / Пер. с англ.
под ред. А.И. Нафтульева. – СПб.: Питер, 2003. – 160 с.
12. Анаcтази А., Урбина С. Психологическое тестирование: 7-е изд. /
Пер. с англ. под общ. ред. А.А. Алексеева. – СПб.: Питер, 2005. –
688 с.

Силабус:

Завантажити силабус