Методи багатовимірного статистичного аналізу у психологічних дослідженнях (053 – Психологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21Немає
32Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
218Бабенко  В. В.
332Бабенко  В. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методи багатовимірного статистичного аналізу у психологічних дослідженнях” є ознайомити студентів із методами статистичного аналізу даних, сучасними засобами реалізації цих методів на ПЕОМ, показати їх роль у проведенні
психологічних досліджень, сформувати у студентів вміння застосовувати ці засоби для проведення психологічних досліджень та аналізу їх
результатів.

Рекомендована література

1. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ./
Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др. Под ред. И. С. Енюкова. – М.: Финансы и статистика, 1989. –215 с.
2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. –
Спб.: Речь, 2004. – 392 с.
3. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. – М.: Учебно-методический коллектор «Психология», 2001. –
169 с.
4. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи обробки даних у психологічних і педагогічних експериментах. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 168 с.
5. Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. 3-е
изд. Учебник / А.А. Халафян. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2007. –
512 с.
6. Яровий А. Т., Страхов Є. М. Багатовимірний статистичний аналіз:
начально-методичний посібник для студентів математичних та
економічних фахів. – Одеса: Астропринт, 2015. – 132 с.
7. Єгоршин О. О. Методи багатомірного статистичного аналізу :
навч. посіб. / О. О. Єгоршин, А. М. Зосімов, В. С. Пономаренко. –
Київ : ІЗМН, 1998. – 208 с.
8. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник.—К.:КНЕУ,2001.– 170 с.
9. Анаcтази А., Урбина С. Психологическое тестирование: 7-е изд. /
Пер. с англ. под общ. ред. А.А. Алексеева. – СПб.: Питер, 2005. –
688 с.
10.Боровиков В. П. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере. 2-ое изд. – Изд-во Питер, 2003.– 688 с.
11. Пишо П. Психологическое тестирование: 16-е изд. / Пер. с англ.
под ред. А.И. Нафтульева. – СПб.: Питер, 2003. – 160 с.

Силабус:

Завантажити силабус