Колінько Марія Омелянівна

Посада: доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-47-53, (032) 239-41-93

Електронна пошта: mariya.kolinko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Дослідження задач Фур’є. Основні результати отримано для нелінійних гіперболічних та псевдопараболічних рівнянь в необмежених областях. Задачі динамічної стійкості конструкцій. Метод побудови нелінійних рівнянь стійкості руху ізотропних тіл застосовано для циліндричного тіла, яке знаходиться під дією осьового стискуючого навантаження.

Курси

Публікації

1. Бас (Колинько) М.О., Лавренюк С.П. Задача Фурье для одной эволюционной системы не разрешимой относительно производной по t// Деп. в ГНТБ Украины, N2133-Ук 93.- 29с.

2. Бас (Колінько) М.О., Лавренюк С.П. Про задачу Фур’є для однієї еволюційної системи, не розв’язаної відносно похідної за часом.// Тези звітної конференції викладачів та аспірантів за наслідками науково-дослідної роботи 1993 року, ЛДСГІ, 1994, с. 256.

3. Бас (Колинько) М.О., Лавренюк С.П. К единственности решения задачи Фурье для одной псевдопараболической системы// Деп. в ГНТБ Украины, N1192-Ук 95.- 8с.

4. Бас (Колинько) М.О., Лавренюк С.П. Задача Фурье для одной эволюционной системы не разрешимой относительно производной по t// Деп. в ГНТБ Украины, N1190-Ук 95.- 10с.

5. Бас (Колінько) М.О., Лавренюк С.П. Задача Фур’є для однієї нелінійної псевдопараболічної системи// Деп. в ГНТБ Украины, N2017-Ук 95.- 46с.

6. Бас (Колінько) М.О., Лавренюк С.П. Задача Фур’є для однієї еволюційної системи з другою похідною по часу// Деп. в ГНТБ Украины, N2018-Ук 95.- 26с.

7. Бас (Колінько) М.О. Задача Фур’є для одного нелінійного параболічного рівняння // Деп. в ГНТБ Украины, N2018-Ук 95.- 22с.

8. Бас (Колінько) М.О., Лавренюк С.П. Про задачу Фур’є для однієї еволюційної системи не розв’язаної відносно похідної по t// Тези всеукраїнської наукової конференції “Нові підходи до розв’язання диференціальних рівнянь”, Дрогобич, 1994, с.13.

9. M.Bas (Kolinko), S.Lavrenjuk. Foureir problem for some parabolic systems// Thesis of international conference “Nonlinear differential equations”, Kiev, 1995, p.11.

10. М.О.Колінько, С.П.Лавренюк Задача Фур’є для псевдопараболічної системи// Тези всеукраїнської наукової конференції “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування”, Чернівці, 1996, с.110.

11. М.О.Колінько, С.П.Лавренюк Задача Фур’є для однієї еволюційної системи з другою похідною по часу// Математичні студії, випуск 6, 1996, с.73-84.

12. М.О.Колінько, С.П.Лавренюк Єдиність розв’язку задачі Фур’є для однієї нелінійної псевдопараболічної системи// Вісник Львівського університету, Серія мех.-мат.,Вип.45, 1996, с.71-77.

13. М.О.Колінько, С.П.Лавренюк Існування розв’язку однієї нелінійної псевдопараболічної системи// Вісник Львівського університету, Серія мех.-мат., Вип.48, 1997, с. 44-49.

14. S.P.Lavrenjuk, M.O.Kolinko The problem without initial data for linear Sobolev-Halpen system// Demonstration mathematica, Vol.XXXI, No 1, 1998, c.25-32.

15. Марія Колінько, Сергій Лавренюк Існування розв’язку задачі Фур’є для однієї нелінійної псевдопараболічної системи//Вісник Львівського університету, Серія мех.-мат., Вип.54, 1999, с.102-113.

16. М.О.Колінько До методики викладання числових методів розв’язування трансцендентних рівнянь для студентів інженерних спеціальностей.// Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць: В 3-х томах. -Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. -Т.1: Теорія та методика навчання математики, с. 155-160.

17. М.О.Колінько, С.П.Лавренюк, П.Я.Пукач. Задача Фур’є для нелінійного гіперболічного рівняння другого порядку// Вісник Львівського університету, Серія мех.-мат., Вип.62, 2003, с.67-79.

18. І.Я.Банах, М.О.Колінько. Наближені рівняння стійкості руху для пружних тіл при складному навантаженні. Вісник Львів. держ.аграрного ун-ту, серія архітектура і с/г будівництво, №5, 2004, с.105-116.

19. Halyna Domanska, Maria Kolinko, Serhij Lawrenyuk. The variational parabolic inequality in an unbounded domain // Міжнародна конференція, присвячена 125 річниці від дня народження Ганса Гана, 25-28 червня, Тези доповідей. – Чернівці. – 2004. – С.126-127.

20. Галина Доманська, Марія Колінко, Сергій Лавренюк. Задача без початкових умов для псевдопараболічного рівняння в узагальнених просторах Лебега // Міжнародна математична конференція ім..В.Я.Скоробагатька, м.Дрогобич, 27 вересня – 1 жовтня, 2004. Тези доповідей. – Дрогобич. – 2004. – С. 74.

21. Г.П.Доманская, М.Е.Колинько, С.П.Лавренюк. Параболическое вариационное неравенство в неограниченных областях. Дифференциальные уравнения. Том 41. № 1. 2005, с.1 – 19.

22. Г.П.Доманська, М.О.Колінько, С.П.Лавренюк. Задача без початкових умов для псевдопараболічного рівняння в узагальнених просторах Лебега. Математичні студії. Т.25. № 1. 2006, с.73 – 86.

23.В.М.Рабик, Л.Я.Шпак, М.О.Колінько. До проблем впровадження Болонської системи. Матеріали науково-методичної конференції. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ЛДАУ. Львів, 2006 р., с.230 – 233.

24. І.Я.Банах, М.О.Колінько. Про один варіант стійкості руху пружних тіл. Вісник Львів. держ.аграрного ун-ту, серія архітектура і с/г будівництво, №4, с.52-58.

25. М.О.Колінько, В.М.Рабик, Л.Я.Шпак. Деякі аспекти пізнавальної діяльності в кредитно-модульній системі навчального процесу. Матеріали науково-методичної конференції. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ЛДАУ. Львів, 2007 р., с.

26. М.Колінько. Задача без початкових умов для одного псевдопараболічного рівняння. Міжнародна математична конференція ім.В.Я.Скоробагатько. 24-28 вересня 2007, Дрогобич, Україна, с.

27. Banakh I. Construction of the approximate stability equations of motion for an elastic cylindrical body under axial compressive load / I. Banakh, M. Kolinko // Econtexmod. № 3.3. Lublin, 2014. – C. 69-74.

28. І. Банах. Наближенні рівняння стійкості руху пружного циліндра при осьових стискуючих навантаженнях / Банах І., Колінько М. // Вісник ЛНАУ. Агроінженерні дослідження №18, Львів-2014, С.224-230.

Біографія

Колінько Марія Омелянівна – математик, кандидат фізико-математичних наук (Задачі Фур’є для параболічних і псевдопараболічних рівнянь та систем, 1996), доцент (2002). Закінчила механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1990). У 1990-1992 ст. лаборант, 1992-2001 асистент, 2001-2002 доцент кафедри вищої математики Львівського сільсько-господарського інституту, з 2002 – доцент кафедри вищої математики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

1. А.О.Свірчевський, Л.В.Бойда, М.О.Бас (Колінько) Завдання з програмування на МК. Методичні вказівки. Львів: Львів. сільськогосп. інст-т., 1992. -43с.

2. А.О.Свірчевський, М.О.Бас (Колінько) Задачі програмування. Частина 1. Основні програмні структури. Збірник задач та індивідуальних завдань. – Львів: Львів. сільськогосп. інст., 1995. -80с.

3. А.О.Свірчевський, М.О.Колінько Задачі програмування. Частина 2. Числові методи. Збірник задач та індивідуальних завдань.- Львів: Львів. держ.агроун-т,1998.-102с.

4. М.О.Колінько Числові методи для інженерних задач. Ч.1: Корені трансцендентних рівнянь: Курс лекцій. – Львів: Львів. держ. агроун-т,1999.-48с.

5. М.О.Колінько Числові методи для інженерних задач. Ч.3: Чисельне інтегрування: Курс лекцій. – Львів: Львів. держ. агроун-т,2002.-44с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!