Освітньо-професійна програма: Комп’ютерний аналіз математичних моделей

Галузь знань: 11 Математика і статистика
Спеціальність: 111 Математика
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Силабуси навчальних дисциплін

 1. Силабус “Історія України-1”
 2. Силабус “Філософія”
 3. Силабус “Іноземна мова (В1)”
 4. Силабус “Іноземна мова (В2)”
 5. Силабус “Математичний аналіз 1”
 6. Силабус “Аналітична геометрія”
 7. Силабус “Лінійна алгебра”
 8. Силабус “Дискретна математика”
 9. Силабус “Безпека життєдіяльності та охорона праці”
 10. Силабус “Математичний аналіз 2”
 11. Силабус “Диференціальні рівняння”
 12. Силабус “Комплексний аналіз”
 13. Силабус “Теорія чисел”
 14. Силабус “Теорія ймовірності та математична статистика”
 15. Силабус “Топологія і диференціальна геометрія”
 16. Силабус “Рівняння математичної фізики”
 17. Силабус “Методи оптимізації та керування”
 18. Силабус “Основи математичного моделювання”
 19. Силабус “Задачі з вільними межами в медицині”
 20. Силабус “Стохастичні диференціальні рівняння”
 21. Силабус “Алгоритми і структури даних”
 22. Силабус “Об’єктно-орієнтоване програмування”
 23. Силабус “Інформаційні технології та системи”
 24. Силабус “Бази даних та інформаційні системи”
 25. Силабус “Машинне навчання”
 26. Силабус “Динамічне моделювання”
 27. Силабус “Функціональний аналіз та теорія міри”
 28. Силабус “Комп’ютерний зір”
 29. Силабус “Дослідження динаміки екосистем (2020)”
 30. Силабус “Дробове диференціювання та його застосування”
 31. Силабус “Математична економіка”
 32. Силабус “Інформатика і програмування”
 33. Силабус “Теорія часових рядів”
 34. Силабус “Нечітка оптимізація виробничих процесів”
 35. Силабус “Моделі природних процесів з пам’яттю”
 36. Силабус “Інтегральні рівняння в природознавстві”
 37. Силабус “Комп’ютер в математичному дослідженні”
 38. Силабус “Фінансовий аналіз”
 39. Силабус “Фізика”
 40. Силабус “Економетричне прогнозування”
 41. Силабус “Економетричний аналіз даних”
 42. Силабус “Логістика в умовах невизначеності”
 43. Силабус “Інтегро-диференціальні рівняння у природознавстві”
 44. Силабус “Візуалізація результатів у Excel та Latex”
 45. Силабус “Основи математичного моделювання”
 46. Силабус “Теорія узагальнених функцій”
 47. Силабус “Історія української культури”
 48. Силабус “Фізика 2”
 49. Силабус “Бізнес-аналіз в Excel”
 50. Силабус “Асимптотичний аналіз”
 51. Силабус “Оптимальне керування процесами, що описуються рівняння з частинними похідними”
 52. Силабус “Основи бізнес-аналізу”
 53. Силабус “Бази даних та основи SQL”
 54. Силабус “Основи обчислювальної математики”
 55. Силабус “Виробнича практика”
 56. Силабус “Навчальна обчислювальна практика”
 57. Силабус “Практика з комп’ютерної математики”
 58. Силабус “Навчальна обчислювальна практика”
 59. Силабус “Навчальна практика з інформатики”
 60. Силабус “Дифузійні процеси в медицині”
 61. Силабус “Варіаційні методи дослідження математичних моделей”
 62. Силабус “Аналіз математичних моделей некласичними методами”

Академічна мобільність

Гостьові лекції іноземних професорів, дослідників, фахівців

Міжнародна співпраця

Студентські дослідження: конференції, стажування

Академічна мобільність студентів

Відзнаки, дипломи і сертифікати

                

 

Патенти

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта освітньо-професійної програми проф. Бокала Миколи Михайловича mykola.bokalo@lnu.edu.ua

Таблиця пропозицій та змін до ОПП “Комп’ютерний аналіз математичних моделей”, які надійшли під час громадського обговорення

Програма функціонує на механіко-математичному факультеті з 2018 року. Її було розроблено фахівцями кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь. Навчальні курси читають викладачі Університету та провідні фахівці ІТ галузі України.

В рамках програми про­во­ди­ться підготовка сучасного спеціаліста – ма­те­ма­ти­ка-аналітика. Фор­муються фундаментальні математичні знання та вміння застосовувати ці знання до конк­рет­них ситуацій, що виникають у різноманітних галузях життєдіяльності. Про­во­ди­ться ґрунтовна комп’ютерна під­го­тов­ка, яка включає вивчення сучасних мов програмування. Значна увага приділяється різ­но­ма­ніт­ним ма­те­ма­тич­ни­м моделям, які описуються диференціальними рівняннями і ви­ко­рис­то­вуються у виробництві, екології, медицині, економіці, фінансах та ін.

Детальнішу інформацію можна також знайти на офіційному сайті програми  та сайті Приймальної комісії Університету .

Навчальний план

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична геометрія 32 32 2:2 Іспит
Безпека життєдіяльності та охорона праці 32 16 2:1 Залік
Дискретна математика 16 16 1:1 Немає
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Інформатика і програмування (Python) 16 16 1:1 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Лінійна алгебра 32 32 2:2 Іспит
Математичний аналіз 48 48 3:3 Іспит
Математичний аналіз І: функції однієї змінної 48 48 3:3 Іспит
Навчальна практика з інформатики 0:0 Диф. залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична геометрія 16 32 1:2 Іспит
Дискретна математика 16 32 1:2 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Інформатика і програмування (Python) 32 32 2:2 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Лінійна алгебра 32 32 2:2 Іспит
Математичний аналіз 48 48 3:3 Іспит
Математичний аналіз І: функції однієї змінної 48 48 3:3 Іспит
Навчальна обчислювальна практика 56 0:3,5 Немає
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Байєсівський аналіз даних 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні рівняння 16 32 1:2 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 2. Функції багатьох змінних 64 64 4:4 Іспит
Навчальна обчислювальна практика 0:0 Диф. залік
Теорія узагальнених функцій 32 16 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір:Асимптотичний аналіз 32 32 2:2 Залік
Бази даних та основи SQL 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні рівняння 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Комплексний аналіз 32 32 2:2 Іспит
Основи фінансової математики 32 32 2:2 Іспит
Теорія ймовірностей та математична статистика 32 32 2:2 Залік
Теорія чисел 16 16 1:1 Іспит
Фінансовий аналіз 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір:Візуалізація результатів в Excel та Latex 32 32 2:2 Залік
Комп’ютер в математичному дослідженні 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи обчислювальної математики 32 32 2:2 Іспит
Рівняння математичної фізики 32 16 2:1 Залік
Теорія ймовірностей та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Топологія та диференціальна геометрія 32 32 2:2 Іспит
Філософія 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір:Бізнес-аналіз в Excel 16 0:1 Залік
Основи бізнес-аналізу 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір: Об’єктно-орієнтоване програмування 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір:Бази даних та інформаційні системи 16 32 1:2 Залік
Інформаційні технології та системи 16 32 1:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз біологічних моделей 32 32 2:2 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Основи математичного моделювання 32 32 2:2 Іспит
Рівняння математичної фізики 16 32 1:2 Іспит
Функціональний аналіз та теорія міри 48 48 3:3 Іспит
Дисципліна на вибір:Дробове диференціювання та його застосування 32 16 2:1 Залік
Інтегральні рівняння в природознавстві 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір: Об’єктно-орієнтоване програмування 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Бази даних та інформаційні системи 32 32 2:2 Залік
Інформаційні технології та системи 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритми і структури даних 32 32 2:2 Іспит
Математична економіка 32 32 2:2 Іспит
Методи оптимізації та керування 32 48 2:3 Іспит
Практика з комп’ютерної математики 56 0:3,5 Диф. залік
Стохастичні диференціальні рівняння 48 32 3:2 Іспит
Найпростіші моделі страхування 24 12 1,5:0,8 Залік
Дисципліна на вибір:Аналіз математичних моделей некласичними методами 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Варіаційні методи дослідження математичних моделей 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір:Динамічне моделювання 32 32 2:2 Залік
Моделі природничих процесів з пам’яттю 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Атестаційний іспит з математики 0:0 Немає
Виробнича практика 112 0:7 Диф. залік
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Методи обчислень (СІТ) 39 39 2,4:2,4 Залік
Оптимальне керування процесами, що описуються РЧП 36 36 2,3:2,3 Іспит
Фізика 36 36 2,3:2,3 Іспит
Фінансові розрахунки 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір:Комп’ютерний зір 24 24 1,5:1,5 Залік
Дисципліна на вибір:Логістика в умовах невизначеності 24 24 1,5:1,5 Залік
Дисципліна на вибір:Машинне навчання 24 24 1,5:1,5 Залік
Нечітка оптимізація виробничих процесів 24 24 1,5:1,5 Залік
Дисципліна на вибір:Економетричне прогнозування 36 36 2,3:2,3 Залік
Дисципліна на вибір:Економетричний аналіз даних 36 36 2,3:2,3 Залік
Теорія часових рядів 36 36 2,3:2,3 Залік

Раді бачити Вас нашим студентом!