Бугрій Олег Миколайович

Посада: завідувач кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-93

Електронна пошта: Oleh.Buhrii@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Нелінійні рівняння з частинними похідними, нелінійні варіаційні нерівності з частинними похідними.

Курси

Публікації

1. Бугрій О.М. Деякі параболічні варіаційні нерівності без початкових умов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1998. – Вип. 49. – С. 113-121.
2. Бугрій О.М. Системи параболічних варіа¬ційних нерівностей в необме¬женій області
// Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1999. – Вип. 53. – С. 77-86.
3. Buhrii O.M. Parabolic variational inequa¬lities with degeneration // Matematychni Studii. – 1999. – Vol. 11, №2. – P. 189-198.
4. Бугрій О., Лавренюк С. Мішана задача для парабо¬лічного рівняння, яке уза¬гальнює рівняння полі¬троп¬ної фільтрації // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2000. – Вип. 56. – С. 33-43.
5. Бугрій О.М., Лавренюк С.П. Параболічна варіаційна не¬рів¬ність, що узагальнює рів¬нян¬ня політропної фільт¬рації // Укр. мат. журн. – 2001. – T. 53, №7. – C. 867-878.
6. Бугрій О. Параболічна варіаційна нерівність вищого порядку в обмеженій області
// Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2001. – Вип. 59. – С. 102-115.
7. Бугрій О.М. Параболічні варіаційні нерів¬ності без початкових умов. Автореферат дисертації на здобуття наукового сту¬пе¬ня кандидата фіз.-мат. наук. – Львів, 2002. – 16 с.
8. Бугрій О.М. Параболічні варіаційні нерів¬ності в узагальнених просто¬рах Лебега // Наукові записки Він¬ниць¬ко¬го держ. пед. ун-ту ім. М. Коцю¬бинського. Серія фізика і матема¬ти¬ка. – 2002. – Вип. 1. – С. 310-321.
9. Бугрій О. Системи параболічних варіа¬ційних нерівностей з ви¬родженням // Нелинейные гранич¬ные задачи. – 2003. – Вип. 13. – C. 43-55.
10. Бугрій О., Доманська Г., Процах Н. Мішана задача для нелі¬ній¬ного рівняння третього по-рядку в узагальнених прос¬торах Соболєва // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2005. – Вип. 64. – С. 44-61.
11. Бугрій О.М. Скінченність часу стабі¬лі¬за¬ції розв’язку нелінійної пара¬бо¬ліч¬ної варіаційної не-рів¬ності зі змінним сте¬пе¬нем неліній¬ності // Математичні студії. – 2005. – Т. 24, №2. – С. 167-172.
12. Бугрій О.М., Панат О.Т. Деякі властивості розв’язків параболічних варіаційних нерівностей зі змінним степенем нелінійності // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2006. – Т. 49, № 2. – C. 99-107.
13. Бугрій О. Про єдиність розв’язку деякої нелінійної параболіч¬ної варіаційної нерівності в необмеженій області // Математичний вісник НТШ. – 2006. – Т. 3. – С. 5-13.
14. Бугрій О. Задача з початковою умо¬вою для нелінійної парабо¬ліч¬ної варіаційної нерівності в необмеженій за просто¬ровими змінними області // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2007. – Вип. 67. – С. 30-52.
15. Бугрій О.М. Деякі властивості розв’язку параболічної варіаційної нерівності
// Нелинейные гранич¬ные задачи. – 2008. – Вип. 18. – C. 20-34.
16. Бугрій О.М. Про задачі з однорідними граничними умовами для нелінійних рівнянь з виродженням // Український математичний віс¬ник. – 2008. – Т. 5, № 4. – С. 435-469.
17. Андрусяк Р.В., Бугрій О.М. та ін. Сегрій Павлович Лавренюк 4.11.1946-4.06.2008 // Математичні студії. – 2008. – Т. 30, № 2. – С. 215-216.
18. Андрусяк Р.В., Бугрій О.М., та ін. Світлій пам’яті професора С.П. Лавренюка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2008. – Вип. 68. – С. 7-22.
19. Buhrii O.M., Mashiyev R.A. Uniqueness of solutions of the parabolic variational inequali¬ty with variable exponent of nonlinearity // Nonlinear Analysis: Theory, Me¬thods and Applications. – 2009. – Vol. 70, № 6. – P. 2325-2331.
20. Бокало Т., Бугрій О. Деякі формули інтегрування частинами в просторах функцій зі змінним степе¬нем нелінійності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2009. – Вип. 71. – С. 13-26.
21. Загорбенсь¬кий П., Бугрій М., Бугрій О. Про єдиність розв’язку однієї еволюційної варіа¬цій-ної нерівності вищого по¬рядку з теорії пластин // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2009. – Вип. 71. – С. 106-112.
22. Бугрій О.М., Глинянська Х.П. Деякі параболічні варіаційні нерівності зі змінним степе¬нем нелінійності: однознач¬на розв’язність і теореми порівняння // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – Т. 52, № 4. – С. 42-57.
English translation:
Buhrii O.M., Hlynyans’ka Kh.P. Some parabolic variational inequalities with variable exponent of nonlinearity: unique solvability and comparison theorems // Journal of Mathematical Sciences. – 2011. – Vol. 174, № 2. – P. 169-189.
23. Panat O.T., Buhrii O.M. Some properties of the solutions to the hyperbolic equations with variable exponents of nonlinearity // Transactions of NAS of Azerbaijan.  2010.  Vol. 30, № 1.  P. 155-160.
24. Mashiev R.A., Cekic B., Buhrii O.M. Existence of solutions for p(x)-Laplacian equations // Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. – 2010. – № 65. – P. 1-13.
25. Бугрій О.М., Бокало Т.М. Подвійно нелінійні пара¬бо¬лічні рівняння зі змінними показниками нелінійності в молодших членах // Вісник Одеськ. нац. ун-ту. Матем. і мех. – 2010. – Т. 15, Вип. 18. – С. 22-37.
26. Mashiyev R.A., Buhrii O.M. Existence of solutions of the parabolic variational inequa¬lity with variable exponent of nonlinearity // J. Math. Anal. Appl. – 2011. – Vol. 377. – P. 450-463.
27. Bokalo T.M., Buhrii O.M. Doubly nonlinear parabolic equations with variable exponents of nonlinearity // Ukrainian Mathematical Journal. – 2011. – Vol. 63, № 5. – P. 709-728.
28. Бугрій О. Про існування слабкого розв’язку мішаної задачі для модельного півлінійного параболічного рівняння зі змінним степенем неліній¬ності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2011. – Вип. 75. – С. 79-90.
29. Buhrii O. On solvability of model nonhomogeneous problems for semilinear parabolic equations with variable exponents of nonlinearity // Visn. Lviv Univ. (Herald of Lviv University). Ser. Mech.-Math. – 2012. – Issue 77. – P. 29-40.
30. Бугрій О., Гурняк І., Пукач П., Холявка О. Гіперболічні варіаційні нерівності другого порядку зі змінними показниками не лінійності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2012. – Вип. 77. – С. 41-53.
31. Бокало Т.М., Бугрій О.М., Савіцька Т.М. Розв’язність подвійно нелінійної пара¬бо¬ліч¬ної варіаційної нерівності зі змінним степенем неліній¬ності // Нелинейные гранич¬ные задачи. – 2012. – Т. 21. – С. 1-8.
32. Bokalo M.M., Buhrii O.M., Mashiyev R.A. Unique solvability of initial-boundary-value problems for anisotropic elliptic-parabolic equations with variable exponents of nonlinearity // Journal of Nonlinear Evolution Equations and Applications. – 2014. – Vol. 2013, № 6. – P. 67-87.
33. Kholyavka O., Buhrii O., Bokalo M., and Ayazoglu (Mashiyev) R. Initial-boundary-value problem for third order equations of Kirchhoff type with variable exponents of nonlinearity // Advances in Mathematical Sciences and Applications. – 2013. – Vol. 23, № 2. – P. 509-528.
34. Бугрій О. Про розв’язність мішаної задачі для модельного півлінійного параболічного рівняння з показником нелінійності q(x,t)>2+2/n // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2014. – Вип. 79. – C. 12-32.
35. Buhrii O.M. On the existence of mild solutions of the initial-boundary-value problems for the Petrovskii-type semilinear parabolic systems with variable exponents of nonlinearity // Ukrainian Mathematical Journal. – 2014. – Vol. 66, № 4. – P. 487-498.
36. Бугрій О.М. Про формули iнтегрування частинами для степеневих функцiй спецiального вигляду // Математичні студії. – 2016. – Т. 45, №2. – С. 118-131.
37. Бугрій О. Бугрій М. Про існування в узагальнених просторах Соболєва розв’язків задач для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь, пов’язаних з європейським опціоном // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2016. – Вип. 81. – С. 61-84.
38. Бугрій О.М. Мішана задача для подвійно нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь зі змінними показниками нелінійності // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 2. – С. 3-9.
39. Бугрій О.М. Задачі для нелінійних па¬ра¬болічних рівнянь та варіа¬ційних нерівностей зі змін-ними показниками не¬лі¬ній¬ності. Автореферат дисертації на здобуття наукового сту¬пе¬ня доктора фіз.-мат. наук. – Львів, 2017. – 32 с.
40. Buhrii O., Buhrii N. Integro-differential systems with variable exponents of nonlinearity // Open Mathematics. – 2017. – Vol. 15. – P. 859-883.
41. Buhrii O., Buhrii N. On initial-boundary value problem for nonlinear integro-differential equations with variable exponents of nonlinearity // New Trends in Mathematical Sciences. – 2017. – Vol. 5, № 3. – P. 128-153.
42. Бугрiй О.М. Нелокальна задача для нелiнiйних параболiчних рiвнянь зi змiнними показниками нелiнiйностi // Збiрник праць Iн-ту матем. НАН України. – 2017. – Т. 14, № 3. – С. 47-75.
43. Buhrii O.M. Visco-plastic, Newtonian, and dilatant fluids: Stokes equations with variable exponent of nonlinearity // Matematychni Studii. – Vol. 49, № 2. – 2018. – P. 165-180.
44. Buhrii O., Khoma M. On initial-boundary value problem for nonlinear integro-differential Stokes system. Visn. Lviv Univ. (Herald of Lviv University). Ser. Mech.-Math. – 2018. – Issue 85. – P. 107-119.
45. Buhrii O., Buhrii N. Nonlocal in time problem for anisotropic parabolic equations with variable exponents of nonlinearities. J. Math. Anal. Appl. 2019; 473: 695-711.
46. Buhrii O.M., Buhrii N.V. Doubly nonlinear elliptic-parabolic variational inequalities with variable exponents of nonlinearities. Advances in Nonlinear Variational Inequalities. 2019; 22 (2): 1-22.
47. Buhrii O.M. On ε-Friedrichs inequalities and its application // Matematychni Studii. – Vol. 51, № 1. – 2019. – P. 19-24.
48. Андрусяк Р.В., Бокало М.М., Бугрій О.М. та ін. Світлій пам’яті професора М.І. Іванчова. Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. – 2019. – Вип. 88. – С. 150-166.
49. Buhrii O., Buhrii N., Kholyavka O. On Caratheodory-LaSalle’s theorems for systems of ordinary differential equations and their application. Visn. Lviv Univ. (Herald of Lviv University). Ser. Appl. Math. Inform. – 2019. – Issue 27. – P. 9-17.
50. Bokalo M., Buhrii O., Hryadil N. Initial-boundary value problems for nonlinear elliptic-parabolic equations with variable exponents of nonlinearity in unbounded domains without conditions at infinity. Nonlinear Analysis. 2020; 192: 111700.
51. Buhrii O.M., Kholyavka O.T., Pukach P.Ya., Vovk M.I. Cauchy problem for hyperbolic equations of third order with variable exponent of nonlinearity. Carpathian Math. Publ. 2020; 12 (2): 419-433.

Біографія

У 1993 р. закінчив середню школу № 21 м. Львова з золотою медаллю. У 1998 р. закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Математика” з дипломом з відзнакою. У 2001 р. закінчив аспірантуру на кафедрі диференціальних рівнянь ЛДУ ім. І. Франка. З 2000 р. по 2004 працював асистентом кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка спершу за сумісництвом, а затим на повну ставку. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Параболічні варіаційні нерівності без початкових умов”. З 2004 по 2018 працював доцентом кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка. У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему “Задачі для нелінійних параболічних рівнянь та варіаційних нерівностей зі змінними показниками нелінійності”. З 2018 по 2020 працював на посаді професора кафедри диференціальних рівнянь. З 2020 по 2021 працював на посаді професора і виконував обов’язки завідувача кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка.

З 2021 року – завідувач кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка, маю звання професора кафедри.

Проекти

Брав участь в розробці таких держбюджетних тем:

1) “Побудова математичних моделей та розробка методів дослідження крайових задач для диференціальних рівнянь та випадкових еволюцій” (номер держреєстрації 0100U001411);

2) “Розробка теорії класичних і некласичних задач для диференціальних рівнянь та методів дослідження математичних моделей” (номер держреєстрації 0103U001908);

3) “Розробка методів дослідження якісних характеристик математичних моделей, які описуються диференціальними рівняннями в частинних похідних” (номер держреєстрації 0106U001284);

4) “Дослідження коректності класичних та некласичних задач для рівнянь у частинних похідних” (номер держреєстрації 0108U004134);

5) “Дослідження коректності прямих і обернених задач та задач з вільними межами для диференціальних операторів” (номер держреєстрації 0111U001085);

6) “Дослідження нелінійних задач для диференціальних операторів” (номер держреєстрації 0114U004540);

7) “Розробка методів дослідження коректності прямих та обернених задач для диференціальних операторів” (номер держреєстрації 0117U001228).

Методичні матеріали

1)Бугрій О.М. Параболічні варіаційні нерівності. Текст лекцій. Львів, 2005. 84 с.

2)Бугрій О.М. Диференціальні рівняння. Методичні вказівки. Львів, 2006. 47 с.

3)Бугрій О.М. Рівняння математичної фізики. Методичні вказівки. Львів, 2008. 107 с.

4)Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. Навчальний посібник. Львів, 2011. 348 с.

5)Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики. Підручник. Львів (1-е видання: 2012. 362 с., 2-е видання: 2017. 372 с.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!