Теорія ймовірності та математична статистика (071 – Облік і оподаткування)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Бугрій О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними поняттями та методами теорії ймовірностей і основами математичної статистики.

Мета: формування у майбутніх спеціалістів повноцінних теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню ймовірнісно-статистичних методів для оцінки стохастичних процесів
Цілі: викласти основні положення теорії ймовірностей та математичної статистики та основні методи розв’язання конкретних задач, сформувати вміння проводити комплексний статистичний аналіз математичних моделей, що описують реальні явища і процеси.

Рекомендована література

1) Жерновий Ю.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: Тексти лекцій для студ. нематемат. спец. – Львів, 2008. – 101 с.
2) Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Львів: ЛБІ НБУ, 2003.
3) Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦУЛ, 2002.
4) Гмурман В.Е. Теориявероятностей и математическая статистика. – М.: Высш. шк., 1971.
5)Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей з елементами математичної статистики. – К.: КНЕУ, 2000.
6)Бугір М.К. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навч. пос. для студ. економ. спец. вузів. Тернопіль, 1998.
7) Копич І.М. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. Навч. пос. для студ. економ. і торг. спец. Львів, ЛКА, 1997.
8)Копитко Б.І., Кічура С.М., Онисько М.П., Гриліцький М.В. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання з „Теорії ймовірностей і математичної статистики”. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2008.
9)Жерновий Ю.В. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики: Для студентів нематематичних спеціальностей. – Львів, 2009. – 18с.

Силабус: з навчальної дисципліни «Теорія ймовірності та математична статистика»

Завантажити силабус