Алгебра та геометрія

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Іщук Ю. Б.ПМА-11, ПМА-12,
216доцент Іщук Ю. Б.ПМА-11, ПМА-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ПМА-11доцент Зеліско  В. Р., Саган А. В.
ПМА-12доцент Зеліско  В. Р., Саган А. В.
232ПМА-11доцент Зеліско  В. Р., Саган А. В.
ПМА-12доцент Зеліско  В. Р., Саган А. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є властивості матриць, визначників та систем лінійних рівнянь, пряма на площині, площина та пряма в просторі, криві та поверхні другого поряку, лінійні простори та лінійні оператори, квадратичні форми.

Метою викладання навчальної дисципліни “Алгебра та геометрія” є формування особистості студентів, розвиток їх інтелекту і здатності до логічного і алгоритмічного мислення, забезпечення належної базової підготовки студентів з алгебри та аналітичної геометрії.

Основне завдання вивчення дисципліни “Алгебра та геометрія” полягає в тому, щоб допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач, виробити навики математичного дослідження прикладних математичних задач, прищепити студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні поняття алгебри та аналітичної геометрії

вміти: розв’язувати теоретичні та практичні задачі.

Програма даного курсу тісно пов’язана з такими дисциплінами, як математичний аналіз, диференціальні рівняння, диференціальні рівняння в частинних похідних, математичні методи дослідження операцій, основи теорії функцій і функціонального аналізу.

Рекомендована література

 1. Андрійчук В.І., Забавський Б.В. Лінійна алгебра. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 238 с.
 2. Завало С.Т. Курс алгебри. – К.: Вища школа, 1985. – 503 с.
 3. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теорія чисел. Практикум. Ч.І. – К.: Вища школа, 1983. – 232с.
 4. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теорія чисел. Практикум. Ч.ІІ. – К.: Вища школа, 1986. – 264с.
 5. Зеліско В.Р., Зеліско Г.В. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 326 с.
 6. Калужнін Л.А., Вишенський В.А., Шуб Ц.О. Лінійні простори. – К.: Вища школа, 1971. – 343 с.
 7. Сборник задач по алгебре. Под редакцией А.И. Кострикина. – М.: Наука, 1987. – 352 с.
 8. Моденов П.С., Пархоменко А.С. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1970. – 384 с.
 9. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: Наука, 1974. – 384 с.
 10. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: Наука, 1977. – 307 с.
 11. Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1968. – 336с.
 12. В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 374 с.

Силабус:

Завантажити силабус